Takaisin

Antidepressanttien teho ärtyvä suoli -oireyhtymään liittyvässä kivussa

Näytönastekatsaukset
Pekka Mäntyselkä
1.12.2015

Näytön aste: A

Trisykliset antidepressantit lievittävät kipua ärtyvä suoli -oireyhtymää sairastavilla potilailla.

2 systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissa arvioitiin antidepressanttien tehoa ärtyvä suoli -oireyhtymässä.

Näistä aikaisemmin tehty katsaus ja meta-analyysi «Rahimi R, Nikfar S, Rezaie A ym. Efficacy of tricy...»1 käsitti 7 satunnaistettua hoitotutkimusta, joissa oli yhteensä 257 potilasta. Niissä oli tutkittu trisyklisen antidepressantin tehoa ärtyvä suoli oireyhtymän eri muodoista kärsineillä potilailla. Kaikissa tutkimuksissa lääkkeen tehoa verrattiin lumelääkkeeseen, mutta 2 tutkimuksista oli crossover-menetelmällä (vaihtovuoroisella menetelmällä) toteutettuja eikä niiden lähtötilannetta ollut raportoitu riittävän tarkasti. Annokset olivat 10–150 mg/vrk. Seuranta-aika oli 4–12 viikkoa. Tutkimuksissa käytettiin erilaisia kliinisiä mittareita. 3 tutkimuksessa kliinisesti merkitsevänä tuloksen pidettiin 50 %:n prosentin vähenemistä oireissa, 1 oireiden häviämistä kokonaan tai yleensä oireiden vähenemistä sekä 2 tutkimuksessa lisäksi muutosta vatsakivussa.

Katsauksen tutkimuksista viidessä lääkkeen teho oli merkitsevästi lumetta parempi ja 2:ssa ero ei merkitsevästi eronnut lumeesta. Meta-analyysin perusteella lääkehoito oli merkitsevästi lumetta parempi (RR 1,93; 95 % luottamusväli 1,44–2,60). Katsauksessa ei raportoitu haittojen esiintymistä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Toinen systemaattinen katsaus ja meta-analyysi «Ruepert L, Quartero AO, de Wit NJ ym. Bulking agen...»2, «»1 sisälsi satunnaistettuja lumekontrolloituja tutkimuksia. Katsaukseen otettujen tutkimusten potilaat olivat vähintään 12-vuotiaita, joiden ärtyvä suoli -oireyhtymä oli todettu etukäteen määriteltyjen diagnostisten kriteerien mukaan tai kliinisin perustein. Katsaukseen otettiin 15 tutkimusta, joista 2 oli tehty osittain perusterveydenhuollossa ja loput erikoissairaanhoidossa. Yhteensä potilaita tutkimuksissa oli 922. Interventiona oli trisyklinen antidepressantti 9 tutkimuksessa ja SSRI-luokan antidepressantti 5 tutkimuksessa. 1 tutkimuksessa verrattiin SSRI-lääkettä ja trisyklistä lääkettä lumelääkkeeseen. Intervention kesto oli 4–14 viikkoa. Mittareina olivat vatsakipuoireiden lievittyminen, kokonaistilanteen paraneminen (global assessment) tai ärtyvä suoli -oireyhtymän oirepisteiden väheneminen.

Antidepressanttihoito auttoi merkitsevästi paremmin vatsakivun hoidossa kuin lumelääke (8 tutkimusta, 517 potilasta; 54 %:lla antidepressanttihoitoa saaneista ja 37 %:lla lumehoitoa saaneista tilanne parani; RR 1,49; 95 % luottamusväli 1,05–2,12; p = 0,03).

Kokonaistilanne (11 tutkimusta, 750 potilasta) parani antidepressanttia saaneista potilasta 59 %:lla ja lumelääkettä saaneista 39 %:lla (RR 1,57; 95 % luottamusväli 1,23–2,00; p < 0,001). Oirepisteet (3 tutkimusta 159 potilasta) paranivat antidepressanttia saaneista 53 %:lla ja lumelääkettä saaneista 26 %:lla (RR 1,99; 95 % luottamusväli 1,32–2,99; p = 0,001). Alaryhmäanalyysin mukaan trisyklisistä lääkkeistä oli hyötyä vatsakivussa ja oiresummassa. Kokonaistilanteessa hyötyä oli SSRI-lääkkeistä. Katsauksessa haitat eivät olleet tulosmuuttujana.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Rahimi R, Nikfar S, Rezaie A ym. Efficacy of tricy...»1: Seuranta-aika oli kohtuullisen lyhyt ajatellen taudin aaltoilevaa luonnetta. Tutkimuksen laatu oli vaihteleva ja menetelmät sekä mittarit olivat heterogeenisia. Tulosten sovellettavuutta suomalaiseen väestöön ei voi tarkemmin päätellä.

«Ruepert L, Quartero AO, de Wit NJ ym. Bulking agen...»2: Suhteellisen riskin alenemisen luottamisväli on niin laaja, että vakuuttavaa johtopäätöstä hoidon tehon kliinisestä merkittävyydestä ei tämän analyysin pohjalta voida tehdä. Trisyklisten antidepressanttien mahdollisia haittavaikutuksia ei huomioitu.

Kirjallisuutta

  1. Rahimi R, Nikfar S, Rezaie A ym. Efficacy of tricyclic antidepressants in irritable bowel syndrome: a meta-analysis. World J Gastroenterol 2009;15:1548-53 «PMID: 19340896»PubMed
  2. Ruepert L, Quartero AO, de Wit NJ ym. Bulking agents, antispasmodics and antidepressants for the treatment of irritable bowel syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2011;(8):CD003460 «PMID: 21833945»PubMed