Takaisin

Entsyymivalmisteiden teho krooniseen haimatulehdukseen liittyvässä kivussa

Näytönastekatsaukset
Pekka Mäntyselkä
1.12.2015

Näytön aste: C

Entsyymivalmisteet lienevät tehottomia krooniseen haimatulehdukseen liittyvässä kivussa.

Järjestelmällisessä katsauksessa «Shafiq N, Rana S, Bhasin D ym. Pancreatic enzymes ...»1, «»1 arvioitiin entsyymivalmisteiden tehoa kroonisessa haimatulehduksessa. Katsaukseen otetuissa tutkimuksissa krooninen haimatulehdus oli todettu kliinisesti ja ERCP:ssä sekä kuvantamistutkimuksissa ja haiman vajaatoiminnan osoittavassa tutkimuksessa. Katsauksessa oli 10 tutkimusta, joissa oli yhteensä 361 potilasta. Tutkimukset satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia, joista 8 oli crossover-menetelmä. Interventiona oli suun kautta annosteltu haimaentsyymivalmiste. Vertailu tehtiin lumevalmisteeseen tai verrattiin eri valmisteita tai erilaisia annostelutapoja toisiinsa. Ensisijaisena tulosmuuttujana oli koetun kivun muutos (pain score). Toissijaisina muuttujina olivat vatsakivun frekvenssin muutos, kipujen keston muutos ja kipulääkkeiden käytön muutos. Seuranta-aika oli 5 päivästä 4 kuukauteen.

Tutkimuksesta poisjääneiden ja seurannasta kadonneiden määrä oli puutteellisesti raportoitu kaikissa tutkimuksissa. Keskihajontoja tai muuta vastaavaa relevanttia tulosta ei ollut raportoitu, minkä vuoksi tutkimusten tuloksia ei voitu yhdistää. Yhdessäkään tutkimuksessa ei ollut raportoitu kivun esiintymistiheyttä.

Kivun voimakkuutta erilaisilla asteikolla oli mitattu 5 tutkimuksessa, joista 3:ssa kivun intensiteetissä oli tilastollisesti merkitsevää paranemista lumeryhmään verrattuna. Kipulääkkeiden käyttöä oli arvioitu 4 tutkimuksessa, joissa 3:ssa oli lievää vähenemistä kipulääkkeiden käytössä, mutta mittareita ei voitu verrata toisiinsa. Hoidon haitat eivät olleet tulosmuuttujana katsauksessa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvalloissa sekä Itä- ja Keski-Euroopassa tehdyssä kaksoissokkoutetussa monikeskustutkimuksessa «Whitcomb DC, Lehman GA, Vasileva G ym. Pancrelipas...»2 verrattiin pankreatiinia lumelääkkeeseen viikon kestävässä hoidossa. Tutkittavat olivat vähintään 18-vuotiaita, joilla oli todettu vähintään 180 päivää ennen tutkimusta joko haimakirurgiaan tai krooniseen haimatulehdukseen liittyvä haiman vajaatoiminta. Krooninen pankreatiitti oli todettu kliinisesti sekä kuvantamistutkimuksessa tai endoskooppisesti. Ennen tutkimusjaksoa oli 5 päivän sisäänajojakso, jonka aikana he saivat lumelääkettä. Potilaat, jotka pystyivät toteuttamaan tutkimusprotokolaan kuuluvat vaatimukset (muun muassa tutkimuspäiväkirja), satunnaistettiin 2 ryhmään. Pankreatiinia saaneeseen ryhmään tuli 25 potilasta ja lumeryhmään 29 potilasta. Molemmista ryhmistä jäi hoitojakson aikana pois 1 potilas puuttuvien tietojen vuoksi. Satunnaistamisen jälkeen ryhmät olivat melko samanlaisia, mutta pankreatiiniryhmässä oli enemmän leikattuja potilaita (n = 9) kuin lumeryhmässä (n = 5) ja vähemmän kroonista haimatulehdusta (n = 16) kuin lumeryhmässä (n = 24). Seurantamittaukset tehtiin satunnaistetun hoitojakson jälkeen. Ensisijaisina tulosmuuttujina oli rasvan imeytymisen muutos (CFA). Toissijaisina tulosmuuttujina olivat typen imeytymisen (CNA) muutos, ulostamistiheys, ulostuksen kiinteys, ilmavaivojen esiintyminen ja vatsakipu. Vatsakipua mitattiin asteikolla 0–4.

Vatsakipu lievittyi pankreatiiniryhmässä useammalla kuin lumeryhmässä, mutta ero ei ollut merkitsevä. Tarkkoja prosenttiosuuksia ei ollut ilmoitettu.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Intiassa toteutetussa viikon kestäneessä kaksoissokkotutkimuksessa «Thorat V, Reddy N, Bhatia S ym. Randomised clinica...»3 verrattiin pankreatiinia lumelääkkeeseen. Tutkittavat olivat vähintään 18-vuotiaita, joilla oli todettu krooniseen haimatulehdukseen liittyvä haiman toiminnan vajaus. Pankreatiiniryhmässä oli 34 ja lumeryhmässä 28 potilasta. Hoitojakson jätti kesken lääkeryhmässä 6 potilasta protokollasta poikkeamisen takia. Lumeryhmästä jäi jakson aikana pois samasta syystä 9 potilasta, ja lisäksi 1 potilas veti pois suostumuksensa. Ryhmien välillä oli pieniä eroja siten, että lääkeryhmässä oli miehiä enemmän (82 vs 68 %) ja useammin muita sairauksia (91 vs 79 %). Ensisijaisena tulosmuuttujana oli rasvan imeytymisen (CFA) muutos. Vatsakipu (ei, lievä, kohtalainen, voimakas) oli toissijaisena tulosmuuttujana.

Molemmissa ryhmissä kivuttomien osuus kasvoi hieman ja yhtä paljon. Tarkempia osuuksia ei ollut raportoitu.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentit:

«Shafiq N, Rana S, Bhasin D ym. Pancreatic enzymes ...»1: Vaikka katsaus oli tehty hyvin, siinä olleiden tutkimusten tulosmuuttujat olivat erilaisia eikä niitä voitu verrata toisiinsa eikä tuloksia poolata. Yhdessäkään tutkimuksessa ei arvioitu hoidon vaikutusta elämänlaatuun pitemmällä aikavälillä. Tutkimuksissa oli verrattain vähän potilaita. Hoidon tehon arvioimiseksi tarvitaan suurempia, parempaan tilastolliseen voimaan kykeneviä lumekontrolloituja tutkimuksia, joissa on käytetty tulosmuuttujana kipua ja joissa kipua on mitattu kokonaisvaltaisemmilla mittareilla.

«Whitcomb DC, Lehman GA, Vasileva G ym. Pancrelipas...»2: Seuranta-aika oli lyhyt. Potilaita tutkimuksessa oli melko vähän. Kipu oli toissijaisena tulosmuuttujana.

«Thorat V, Reddy N, Bhatia S ym. Randomised clinica...»3: Seuranta-aika oli lyhyt. Potilaita oli melko vähän, mutta tutkimuksen keskeyttäneitä oli verrattain paljon. Kipu oli toissijaisena tulosmuuttujana.

Kirjallisuutta

  1. Shafiq N, Rana S, Bhasin D ym. Pancreatic enzymes for chronic pancreatitis. Cochrane Database Syst Rev 2009;(4):CD006302 «PMID: 19821359»PubMed
  2. Whitcomb DC, Lehman GA, Vasileva G ym. Pancrelipase delayed-release capsules (CREON) for exocrine pancreatic insufficiency due to chronic pancreatitis or pancreatic surgery: A double-blind randomized trial. Am J Gastroenterol 2010;105:2276-86 «PMID: 20502447»PubMed
  3. Thorat V, Reddy N, Bhatia S ym. Randomised clinical trial: the efficacy and safety of pancreatin enteric-coated minimicrospheres (Creon 40000 MMS) in patients with pancreatic exocrine insufficiency due to chronic pancreatitis--a double-blind, placebo-controlled study. Aliment Pharmacol Ther 2012;36:426-36 «PMID: 22762290»PubMed