Takaisin

Pregabaliinin teho krooniseen haimatulehdukseen liittyvässä kivussa

Näytönastekatsaukset
Pekka Mäntyselkä
1.12.2015

Näytön aste: C

Pregabaliinista on mahdollisesti hyötyä krooniseen haimatulehdukseen liittyvässä kivussa, mutta haitat ovat yleisiä.

Hollannissa ja Tanskassa toteutetussa satunnaistetussa lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa «Olesen SS, Bouwense SA, Wilder-Smith OH ym. Pregab...»1 arvioitiin pregabaliinin tehoa krooniseen haimatulehdukseen liittyvässä kivussa. Tutkimukseen otetuilla potilailla oli diagnostisoitu krooninen haimatulehdus ja heillä oli tyypillinen haimatulehdukseen liittyvä kipu (tylppä ylävatsakipu useampana kuin kolmena päivänä viikossa vähintään kolmen kuukauden ajan). Interventiona oli pregabaliini aloitusannoksella 75 mg/vrk, jota nostettiin tarvittaessa 600 mg:aan saakka. Yhteensä satunnaistettiin 64 potilasta, joista 34 pregabaliini- ja 30 lumeryhmään. Tutkittavat oli stratifioitu diabeteksen suhteen, mutta ei muutoin. Ensisijaisena tulosmuuttujan oli kivun voimakkuuden (VAS) muutos 3 viikkoa tutkimusjakson jälkeen verrattuna kivun intensiteettiin viikkoa ennen lääkkeen aloittamista. Lisäksi mitattiin potilaiden kokemaa muutosta (PGIC) tutkimusjakson jälkeen ja muutosta lyhyessä kipukyselyssä (Brief Pain Inventory, BPI). Myös elämänlaatua ja lääkityksen sietoa arvioitiin. Lähtötilanteessa lumeryhmän potilaat (55 vuotta) olivat hieman vanhempia kuin lääkettä saaneet (52 vuotta). Tutkimus toteutettiin intention-to-treat-periaatteella. Lumeryhmässä oli neuropaattista kipua (67 %) useammalla potilaalla kuin lääkeryhmässä (44 %). Lääkeryhmässä potilaat olivat saaneet entsyymihoitoa (53 %) useammin kuin lumeryhmässä (43 %). Alkoholinkäyttöä oli lumeryhmässä (37 %) useammalla kuin lääkeryhmässä (21 %).

Keskimääräisen kivun intensiteetin väheneminen oli 36 % pregabaliiniryhmässä ja 24 % lumeryhmässä. Erotus oli siten -12 % (95 % luottamusväli -22 – -2 %; p = 0,02). Tulos oli vastaavanlainen maksimaalisessa kivussa. PGIC:n mukaan kaikkiaan 69 % koki tilanteen parantuneen pregabaliiniryhmässä, kun vastaava osuus oli 45 % lumeryhmässä (P = 0,048). BPI:ssä ei ollut merkitsevää eroa ryhmien välillä. Elämänlaatu parani hieman enemmän pregabaliiniryhmässä, mutta ei merkitsevästi.

Pregabaliiniryhmässä 20 potilasta (61 %) sieti maksimiannoksen (600 mg/vrk). Vastaavasti 26 potilasta (90 %) sieti maksimiannoksen lumelääkettä. Vakava haitta (sairaalahoitoon johtava vatsakivun paheneminen, n = 3, keuhkokuume, n = 1) oli 4 potilaalla (12 %) pregabaliiniryhmässä ja 2 potilaalla (7 %) lumeryhmässä. Lisäksi pregabaliinia saaneilla oli enemmän päihtymisen tunnetta (35 vs 7 %) ja pään tuntemista kevyeksi (light-headedness, 24 vs 3 %) kuin lumeryhmässä. Pregabaliiniryhmässä 2 potilasta lopetti lääkkeen käytön ennen tutkimusjakson loppua haittavaikutusten vuoksi. Lääkkeen otossa ohjeiden mukaan ei ollut merkitsevää eroa ryhmien välillä. Pregabaliiniryhmässä oli 2 potilasta, joilla oli huono hoitomyöntyvyys ja heistä toinen vedettiin pois tutkimuksesta haittavaikutusten takia.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

Tutkimuksessa potilaita oli verrattain vähän eivätkä ryhmät olleet aivan samankaltaisia. Seuranta-aika oli melko lyhyt. Haittoja pregabaliiniryhmässä oli melko paljon. Pregabaliinin käyttöön tiedetään liittyvän myös väärinkäytön riskejä.

Kirjallisuutta

  1. Olesen SS, Bouwense SA, Wilder-Smith OH ym. Pregabalin reduces pain in patients with chronic pancreatitis in a randomized, controlled trial. Gastroenterology 2011;141:536-43 «PMID: 21683078»PubMed