Takaisin

Tietokoneavusteinen lyhytinterventio opiskelijoiden alkoholiongelmien hoidossa

Näytönastekatsaukset
Solja Niemelä
7.9.2015

Näytön aste: C

Kasvokkain annettu lyhytinterventio on ilmeisesti tietokonepohjaista lyhytinterventiota tehokkaampi opiskelijoiden alkoholin käytön vähentämisessä.

Meta-analyysiin «Carey KB, Scott-Sheldon LA, Elliott JC ym. Face-to...»1 valikoitui 26 yhdysvaltalaisille yliopisto-opiskelijoille (keski-ikä 20 vuotta, n = 32 243) tehtyä satunnaistettua tutkimusta, jossa tietokoneavusteisen intervention kontrolliryhmä ei saanut mitään hoitoa. Tietokonepohjaisen intervention keskimääräinen kesto oli 13 minuuttia (vaihteluväli 1–130 minuuttia). Interventiossa tyypillisesti annettiin henkilökohtainen palaute alkoholin kulutuksesta suhteutettuna normatiiviseen käyttöön.

Kun seuranta-aika oli 13 viikkoa tai vähemmän, tietokoneavusteinen lyhytinterventio vähensi alkoholin kulutusta viikkoa tai kuukautta kohti (Effect size = 0,14, 95 % luottamusväli 0,03–0,24) ja raskaan juomisen taajuutta (Effect size = 0,13, 95 % luottamusväli 0,02–0,24). Se myös laski veren huippupromillepitoisuutta (Effect size = 0,29, 95 % luottamusväli 0,12–0,47). Tietokonepohjaisella interventiolla ei ollut vaikutusta alkoholin käyttöön liittyviin ongelmiin. Pitemmän seurannan yhteydessä (14–26 viikkoa ja 27 viikkoa tai enemmän) eroa kontrolliryhmään ei enää ilmennyt.

Kun tietokoneavusteista interventiota verrattiin kasvokkain annettavaan lyhytinterventioon (22 tutkimusta, tutkittavien keski-ikä 19 vuotta, n = 5 237; intervention kesto keskimäärin 53 minuuttia, vaihteluväli 5–120 minuuttia), kasvokkain annettava interventio oli tehokkaampi (Effect size = 0,12–0,20), ja intervention teho säily pitemmässä seurannassa.

Kasvokkain annettava interventio vähensi tietokonepohjaista interventiota paremmin alkoholin kulutusta viikkoa tai kuukautta kohti (Effect size = 0,18, 95 % luottamusväli 0,08–0,29), laski veren huippupromillepitoisuutta (Effect size = 0,15, 95 % luottamusväli 0,04–0,27) ja vähensi alkoholin käyttöön liittyviä ongelmia (Effect size = 0,12, 95 % luottamusväli 0,01–0,22).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tutkimukset on tehty yhdysvaltalaisilla yliopisto-opiskelijoilla, ja niiden sovellettavuudessa Suomeen saattaa olla puutteita. Vaikka tietokonepohjainen interventio vähentää alkoholin kulutusta ja raskaan juomisen taajuutta, interventiosta saatava lisähyöty jää suhteellisen pieneksi. Vastaavasti kasvokkain annettavan lyhytintervention hyöty suhteessa tietokonepohjaiseen interventioon jää vaatimattomaksi, joskin tilastollisesti merkittäväksi. Meta-analyysissä ei verrattu interventioiden aika-annosvastetta saati kustannus-hyötysuhdetta: tietokonepohjaisen intervention kesto oli keskimäärin 13 minuuttia ja kasvokkain annettavan 53 minuuttia.

Kirjallisuutta

  1. Carey KB, Scott-Sheldon LA, Elliott JC ym. Face-to-face versus computer-delivered alcohol interventions for college drinkers: a meta-analytic review, 1998 to 2010. Clin Psychol Rev 2012;32:690-703 «PMID: 23022767»PubMed