Takaisin

Unilääkkeen liittäminen SSRI-lääkkeeseen unettomilla ahdistuneisuushäiriöpotilailla

Näytönastekatsaukset
Juha Markkula
3.12.2015

Näytön aste: C

Unilääkkeen lisääminen SSRI-lääkitykseen saattaa parantaa hoitotulosta unettomilla ahdistuneisuushäiriöpotilailla.

Pollack työtovereineen selvitti satunnaistetussa kontrolloidussa monikeskustutkimuksessa «Pollack M, Kinrys G, Krystal A ym. Eszopiclone coa...»1 sokkoutetusti annostellun unilääkkeen (estsopikloni) lisäämisen vaikutusta hoitovasteeseen SSRI-lääkkeellä (selektiivinen serotoniinin takaisinoton estäjä) hoidetuilla unettomuudesta kärsivillä ahdistuneisuushäiriöpotilailla.

Yhteensä 595:stä essitalopraamilla (10 mg) hoidetusta unettomasta ahdistuneisuushäiriöpotilaasta 294 potilasta satunnaistettiin käyttämään essitalopraamin lisäksi estsopiklonia (3 mg) ja 301 lumelääkettä 8 viikon ajan. Tämän jälkeen kaikki potilaat käyttivät vielä 2 viikkoa lumelääkettä. Unen laatua, psykiatrisia oireita, päiväaikaista toimintakykyä ja mahdollisia vieroitusoireita selvitettiin kyselylomakkeiden ja haastatteluiden avulla.

Estsopiklonin lisääminen lääkitykseen paransi unen laatua, mielialaa ja päiväaikaista toimintakykyä verrattuna lumelääkkeeseen. Estsopiklonin käyttöön ei liittynyt lisääntynyttä rebound-unettomuutta eikä merkittävästi lisääntynyttä haittavaikutusriskiä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Unilääkkeen käyttö ei välttämättä ole haitallista, ainakaan ahdistuneilla potilailla. Estsopiklonin käyttöön ei näytä liittyvän merkittävää rebound-oireilua, ja se saattaa myös nopeuttaa SSRI-lääkityksen tehon alkamista. Tutkimuksen tulokset ovat varauksella sovellettavissa myös suomalaisväestöön, koska tutkitusta unilääkkeestä (estsopikloni) on Suomessa myynnissä vain raseeminen muoto (tsopikloni).

Kirjallisuutta

  1. Pollack M, Kinrys G, Krystal A ym. Eszopiclone coadministered with escitalopram in patients with insomnia and comorbid generalized anxiety disorder. Arch Gen Psychiatry 2008;65:551-62 «PMID: 18458207»PubMed