Takaisin

Unettomuus ja kognitiiviset puutosoireet

Näytönastekatsaukset
Juha Markkula
3.12.2015

Näytön aste: B

Unettomuuteen liittyy ilmeisesti tapahtumamuistin, työmuistin ja ongelmaratkaisukyvyn heikkenemistä.

Fortier-Brochu työtovereineen selvitti meta-analyysissään «Fortier-Brochu E, Beaulieu-Bonneau S, Ivers H ym. ...»1 unettomuuden yhteyksiä päiväaikaisiin kognitiivisiin toimintoihin. Tutkijat etsivät tietokannoista käsiinsä tutkimukset, joissa oli vertailtu unettomuudesta kärsivien ja normaalisti nukkuvien tuloksia eri neuropsykologisissa testeissä.

Tutkijat löysivät 24 tutkimusta, joissa oli tutkittu yhteensä 639 erilaisin kriteerein määritellystä unettomuudesta kärsivää ja 558 normaalisti nukkuvaa henkilöä. Tilastollisesti merkitsevä (p < 0,05) ero normaalisti nukkuviin nähden oli havaittavissa unettomien kyvyssä palauttaa mieleensä tapahtumia, ongelmanratkaisukyvyssä sekä työmuistissa. Erot olivat suuruusluokaltaan (magnitude) vähäisestä (small) keskisuureen (moderate) (ES = -0,22 – -0,51). Muilla tutkituilla kognitiivisten toimintojen osa-alueilla ei todettu eroja ryhmien välillä.

Johtopäätöksenään tutkijat totesivat, että unettomuuteen liittyy heikentymistä tietyissä älyllisissä toiminnoissa, että tämä heikentyminen vaihtelee suuruusluokaltaan vähäisestä kohtalaiseen ja että löydöksen kliinisen merkityksen arvioimiseksi tarvitaan lisätutkimuksia.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Mahdollisiin kognitiivisiin puutosoireisiin tulisi kiinnittää huomiota, kun hoidetaan unettomia ja arvioidaan heidän työ- ja toimintakykyään.

Kirjallisuutta

  1. Fortier-Brochu E, Beaulieu-Bonneau S, Ivers H ym. Insomnia and daytime cognitive performance: a meta-analysis. Sleep Med Rev 2012;16:83-94 «PMID: 21636297»PubMed