Takaisin

Ketiapiini ja iäkkäämpien masennuspotilaiden unettomuus

Näytönastekatsaukset
Juha Markkula
3.12.2015

Näytön aste: C

Ketiapiini saattaa tehota myös iäkkäämpien masennuspotilaiden unettomuuteen.

Locklear työtovereineen tutki «Locklear JC, Svedsäter H, Datto C ym. Effects of o...»1 pitkävaikutteisen ketiapiinin vaikutusta ikääntyneiden masennuspotilaiden uneen ja elämänlaatuun analysoimalla tiedot 11 viikon mittaisesta faasi III:n etenevästä, sokkoutetusta, satunnaistetusta ja kontrolloidusta lääkeainetutkimuksesta.

Tutkimukseen osallistui 338 yli 66-vuotiasta potilasta, jotka täyttivät DSM-IV:n vakavan masennuksen kriteerit ja tämän lisäksi saivat Hamiltonin masennusasteikolla (HAM-D) yli 22 pistettä sekä ≥ 2 pistettä HAM-D:n ensimmäisestä kysymyksestä. Potilaat satunnaistettiin lumeryhmään ja ryhmään, joka sai joustavasti tarpeen mukaisesti annosteltuna 50–300 mg/vrk depot-muotoista ketiapiinia.

Ensisijaisena vastemuuttujana oli muutos Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale arviointiasteikon (MADRS) pisteissä 9 viikon hoidon jälkeen verrattuna lähtötilanteeseen. Lisäksi potilaiden elämänlaatua ja unta mitattiin Quality of Life, Enjoyment and Satisfaction Questionnaire Short Form -itsearviointiasteikon (Q-LES-Q-SF) kysymysten 1–14, kysymyksen 15 ("tyytyväisyys lääkitykseen") ja kysymyksen 16 ("yleinen tyytyväisyys elämään") sekä Pittsburgh Sleep Quality Index -mittarin (PSQI) avulla.

166 potilasta sai ketiapiinia ja 172 potilasta lumetta. 9 viikon hoidon jälkeen ketiapiiniryhmässä oli saavutettu lumeryhmään verrattuna tilastollisesti merkitsevä koheneminen masennusasteikolla (MADRS) mitatun masennuksen (ketiapiiniryhmä -16,33 pistettä, lumeryhmä -8,79 pistettä, ero lumeeseen -7,54 pistettä; 95 % luottamusväli -9,23 – -5,85, p < 0,001) ja PSQI-asteikolla mitatun unettomuuden (ketiapiiniryhmä -6,42 pistettä, lumeryhmä -2,89 pistettä, ero lumeeseen -3,52 pistettä; 95 % luottamusväli -4,26 – -2,79, p < 0,001) osalta. Myös elämänlaadussa Q-LES-Q-SF-mittarilla mitattuna oli havaittavissa tilastollisesti merkitsevä koheneminen elämänlaadussa (ketiapiiniryhmässä 16,86 pistettä, lumeryhmässä 9,17 pistettä, ero ryhmien välillä 7,69 pistettä; 95 % luottamusväli 4,99–0,39, p < 0,001).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Huolimatta siitä, että kyseessä oli sekundaarisen vastemuuttujan tarkastelu ensisijaisesti masennuksen hoitoon kohdistuneessa tutkimuksessa, sekä eräistä muista metodologisista puutteista, tutkimuksen voi katsoa puhuvan ketiapiinin tehoavuuden puolesta hoidettaessa myös ikääntyneitä masennuspotilaita. Kysymyksiä tosin herättää muun muassa se, missä määrin esimerkiksi joustavan annostelun käyttö on ollut omiaan ehkäisemään verenpaineen laskuun liittyvien ja muiden haittavaikutusten esilletuloa.

Kirjallisuutta

  1. Locklear JC, Svedsäter H, Datto C ym. Effects of once-daily extended release quetiapine fumarate (quetiapine XR) on quality of life and sleep in elderly patients with major depressive disorder. J Affect Disord 2013;149:189-95 «PMID: 23639212»PubMed