Takaisin

Ketiapiini primaarisesta unettomuudesta kärsivillä potilailla

Näytönastekatsaukset
Juha Markkula ja Markku Partinen
3.12.2015

Näytön aste: C

Ketiapiinilla saattaa olla tehoa unettomuuden lyhytkestoisessa hoidossa.

Wiegand työtovereineen (2008) selvitti avoimessa tutkimuksessa «Wiegand MH, Landry F, Brückner T ym. Quetiapine in...»1 ketiapiinin (25–75 mg) tehoa primaarista unettomuudesta kärsivillä. 18 primaarista unettomuudesta kärsivän potilaan unta seurattiin 6 viikon ajan. Viikon wash-out -jakson jälkeen potilaat saivat vuoteeseen mennessään ketiapiinia aluksi 25 mg annoksen. 7 potilaan kohdalla annos nostettiin vasteen perusteella 50 mg:aan ja yhdellä 75 mg:aan. Unta mitattiin unipolygrafialla (unirekisteröinti). Lisäksi subjektiivisia kokemuksia mitattiin Pittsburgh Sleep Quality Index -mittarilla (PSQI) sekä unipäiväkirjan avulla. Kognitiivisia toimintoja mitattiin neuropsykologisella testipatteristolla.

Kokonaisuniaika lisääntyi lähtötilanteen 358,0 (± 61,4) minuutista (SD, standardideviaatio) kahden viikon hoidon jälkeen keskimäärin 406,3 (± 31,8) minuuttiin (p = 0,00) ja kuuden viikon hoidon jälkeen 395,6 (± 62,3) minuuttiin (p = 0,03). Myös unen tehokkuus (unessa olon prosentuaalinen osuus nukkumisajasta) parani hoidon myötä tilastollisesti merkitsevästi. Lähtötilanteessa unen tehokkuus oli 82,6 (± 13,6) %, kahden viikon hoidon jälkeen 90,9 (± 7,0) % (p = 0,01) ja kuuden viikon hoidon jälkeen 89,9 (± 8,2) % (p = 0,02). Subjektiivisesti PSQI-lomakkeella mitattuna unen laatu, määrä ja tehokkuus paranivat tilastollisesti merkitsevästi (p = 0,00) sekä 2 että 6 viikon hoidon jälkeen. Subjektiivinen unen määrä, laatu ja tehokkuus kohenivat enemmän 6 viikon kuin 2 viikon hoidon jälkeen. Tutkijat raportoivat haittavaikutuksina ohimenevää aamuväsymystä ja suun kuivumista. Raportin mukaan neuropsykologisissa testeissä potilaiden suoritukset pääsääntöisesti kohenivat, osassa testejä tilastollisesti merkitsevästi, eikä yhdenkään testin kohdalla ollut havaittavissa tulosten huononemista.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimuksen kohdalla kaikki avointa pilottitutkimusta koskevat varaukset on syytä ottaa huomioon tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa. Käytetyt mittarit olivat kuitenkin päteviä ja tulokset loogisia ja johdonmukaisia. Näin ollen tulosten voi ainakin alustavasti katsoa pikemmin puoltavan kuin vastustavan ketiapiiniin tehoa unettomuuden hoidossa. Huomiota kannattanee kiinnittää pienessä aineistossa pienellä annoksella esille nousevaan, tosin ilmeisen ohimenevän ja lievän aamuväsymyksen mahdollisuuteen.

Tassniyom työtovereineen (2010) selvitti sokkoutetussa, satunnaistetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Tassniyom K, Paholpak S, Tassniyom S ym. Quetiapin...»2 ketiapiinin (25 mg) vaikutusta uneen DSM-IV-TR-diagnoosikriteerein määritetystä unettomuudesta kärsivillä potilailla.

Tutkittavat pitivät unipäiväkirjaa viikon ajan ennen tutkimusta ja sen jälkeen 2 viikon tutkimusjakson ajan, jolloin he saivat joko lumetta tai 25 mg ketiapiinia iltaisin.

16 iältään 25–62-vuotiasta potilasta satunnaistettiin ketiapiini- ja lumeryhmiin. Heistä 13 (7 ketiapiini- ja 6 lumeryhmässä) jatkoi tutkimuksen loppuun saakka. Ketiapiiniryhmässä unen kokonaiskesto lisääntyi tutkimuksen aikana keskimäärin 124,9 minuuttia ja lumeryhmässä keskimäärin 72,2 minuuttia (p = 0,193). Univiive puolestaan väheni ketiapiiniryhmässä keskimäärin 96,2 minuuttia ja lumeryhmässä 23,7 minuuttia (p = 0,07). Kahdella ketiapiinia käyttäneistä potilaista esiintyi suun kuivumista ja unisuutta aamulla, kun taas lumeryhmässä ei raportoitu haittavaikutuksia.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimus on toistaiseksi tiettävästi ainoa sokkoutettu kontrolloitu tutkimus ketiapiinin tehosta kliinisillä unettomuuspotilailla. Pienessä potilasaineistossa tilastollista merkitsevyyttä ei saavutettu, mutta kliinisesti arvioiden suhteellisen selkeät erot ryhmien välillä puoltaisivat tutkimuksen uusimista suuremmalla aineistolla. Tilapäisiä haittavaikutuksia (suun kuivuminen, aamuväsymys) esiintyi kahdella henkilöllä ketiapiiniannoksella 25 mg, mikä kannattaa huomioida tuloksia arvioitaessa.

Kirjallisuutta

  1. Wiegand MH, Landry F, Brückner T ym. Quetiapine in primary insomnia: a pilot study. Psychopharmacology (Berl) 2008;196:337-8 «PMID: 17922110»PubMed
  2. Tassniyom K, Paholpak S, Tassniyom S ym. Quetiapine for primary insomnia: a double blind, randomized controlled trial. J Med Assoc Thai 2010;93:729-34 «PMID: 20572379»PubMed