Takaisin

Melatoniini autistien unettomuuden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Outi Saarenpää-Heikkilä
3.12.2015

Näytön aste: C

Melatoniini lyhentänee nukahtamisviivettä ja lisännee unen pituutta autisteilla.

Yhdysvaltalaisten tekemässä systemaattisessa katsauksessa «Rossignol DA, Frye RE. Melatonin in autism spectru...»1 arvioitiin melatoniinin tehoa autististen lasten unettomuuden hoidossa. Katsauksen pohjana oli viisi RCT-asetelmaan (satunnaistettu kontrolloitu hoitokoe) perustuvaa tutkimusta, joista neljässä tutkittavana oli puhtaasti autisteiksi diagnosoituja ja yhdessä Rettin oireyhtymää potevia potilaita. Autistisia potilaita oli yhteensä 57; kahdessa tutkimuksessa oli sekaryhmät siten, että autisteja oli vain osa tutkittavista, loput olivat kehitysvammaisia.

Kolmessa tutkimuksista oli verrattu melatoniinin tehoa niin lumeeseen kuin perustilanteeseenkin, kahdessa vertailu on ainoastaan melatoniinin ja lumeen välillä. Käytetyt melatoniiniannokset olivat 3–10 mg, ja yhdessä tutkimuksessa käytössä oli hitaasti vapautuva tablettimuoto.

Päätemuuttujina olivat nukahtamisviive, unen kesto ja yöheräilyt, joita tutkimuksissa mitattiin vanhempien täyttämällä unenseurantalomakkeella tai aktigrafilla. Tutkimuksessa todettiin merkittävä lyheneminen nukahtamisviiveessä (39 minuuttia verrattuna lumeeseen ja 66 minuuttia verrattuna perustilanteeseen).

Unen kestossakin todettiin merkittävä pidentymä melatoniinilla (44 minuuttia verrattuna lumeeseen ja 73 minuuttia verrattuna perustilanteeseen).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Yksittäiset tutkimukset olivat laadullisesti kelvollisia. Tutkimusten potilasaineistot olivat kovin pieniä.

Kirjallisuutta

  1. Rossignol DA, Frye RE. Melatonin in autism spectrum disorders: a systematic review and meta-analysis. Dev Med Child Neurol 2011;53:783-92 «PMID: 21518346»PubMed