Takaisin

Hormonihoito ja unen laatu vasomotoristen vaihdevuosioireiden suhteen

Näytönastekatsaukset
Päivi Polo
3.12.2015

Näytön aste: C

Estrogeenihoito parantanee koettua unen laatua sekä vaihdevuosioireista kärsivillä että oireettomilla naisilla.

Etenevässä satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa lumekontrolloidussa cross-over-tutkimuksessa «Polo-Kantola P, Erkkola R, Helenius H ym. When doe...»1 selvitettiin hormonihoidon (transdermaalinen estrogeeni, joko laastari tai geeli) vaikutusta koettuun unen laatuun. Yhteensä 63 (keski-ikä 56,4 vuotta, vaihteluväli 47–65 vuotta) aikaisemmin tervettä, vaihdevuodet ylittänyttä naista rekrytoitiin lehti-ilmoituksella. Poissulkukriteereinä olivat aikaisempi vakava perussairaus, kuten neurologinen, sydän- ja verisuonisairaus, endokrinologinen tai psykiatrinen sairaus. Tutkimukseen ei myöskään sisällytetty naisia, joilla oli kolesterolilääkitys tai aikaisemmin sairastettu pahanlaatuinen kasvain, tai naisia, jotka käyttivät runsaasti alkoholia tai tupakoivat yli 10 savuketta päivässä. Naiset eivät saaneet käyttää hormonihoitoa (käytöstä tuli olla kulunut vähintään 5 kuukautta). Naiset satunnaistettiin 2 ryhmään, joista toinen sai aluksi estrogeenia ja toinen lumetta 3 kuukauden ajan. Sen jälkeen molemmat ryhmät saivat lumelääkitystä kuukauden ajan hoitovaikutuksen kumoamiseksi. Tämän jälkeen ryhmät vaihdettiin ristiin 3 kuukauden uuteen hoitoperiodiin. Näin kaikki tutkittavat saivat tutkimuksen jossakin vaiheessa estrogeenia ja jossakin vaiheessa lumetta.

Unen laatua selvitettiin 8:lla Visual Analogue Scale -kysymyksellä (VAS; yleinen unen laatu, nukahtamisvaikeus, heräämisien määrä, levoton yöuni, aamuväsymys, yleinen väsymys, yleiseen unen laadun parantuminen, kuorsaus). Basic Nordic Sleep Questionnaire -kyselyn (BNSQ) avulla määritettiin unettomuuden (0–29 pistettä) ja päiväväsymyksen (0–16 pistettä) yhteispistemäärä. Lisäksi selvitettiin vaihdevuosioireiden esiintyvyyttä (kuumat aallot, hikoilu, pistely- tai puutuneisuustuntemus, sydämentykytys, lihaskivut, huimaus, päänsärky, ahdistuneisuus, masentuneisuus, muistiongelmat, uniongelmat) 14 päivän ajan sekä alkumittausajankohtana että molempien 3 kuukauden lääkityksen loppupäivien aikana. Masentuneisuus mitattiin Beckin masennuskyselyllä (BDI). Tutkimuksen alussa ja kuluessa naisilta mitattiin seerumin estradiolin (E2) ja follikkelia stimuloivan hormonin (FSH, > 30 IU/L alussa) pitoisuus vaihdevuositilan ja hoitomyöntyvyyden varmistamiseksi.

Kaikki naiset jatkoivat 7 kuukauden seurannan loppuun. Estrogeenikorvaushoito paransi kaikkia unen osa-alueita (p < 0,001) lumeeseen verrattuna. Ainostaan kuorsaukseen sillä ei ollut vaikutusta (p = 0,101). Estrogeeni helpotti vaihdevuosioireista kuumia aaltoja (p < 0,001), hikoilua (p < 0,001), uniongelmia (p < 0,001) ja päänsärkyä (p = 0,014). Vaihdevuosioireiden helpottuminen estrogeenilla oli yhteydessä estrogeenin unta parantavaan vaikutukseen (VAS-skaala) erityisesti kuumien aaltojen (r: vaihteluväli 0,31–0,48, p = 0,013 – < 0,001), hikoilun (r: vaihteluväli 0,27–0,55, p = 0,032 – < 0,001), sydämentykytyksen (r: vaihteluväli 0,26–0,35, p = 0,038–0,004), lihaskipujen (r: vaihteluväli 0,26–0,34, p = 0,037–0,006), ahdistuneisuuden (r: vaihteluväli 0,33–0,37, p = 0,008–0,003), masentuneisuuden (r: vaihteluväli 0,28–0,31, p = 0,023–0,013) ja muistihäiriöiden (r: vaihteluväli 0,35–0,52, p = 0,003 – < 0,001) osalta. Askeltavan regressioanalyysin mukaan estrogeenin unta parantava vaikutus liittyi estrogeenilla helpottuneisiin vaihdevuosioireisiin. Kuumien aaltojen helpottuminen liittyi yleiseen unen laadun parantumiseen (p = 0,007), nukahtamisvaikeuksien (p = 0,006), heräämisien määrän (p < 0,001), levottoman yöunen (p < 0,001) ja aamuväsymyksen vähentymiseen (p = 0,0013). Hikoilun vähentyminen liittyi vähentyneeseen yleiseen väsymykseen (p < 0,001). Ahdistuneisuuden väheneminen (p = 0,040) ja sydämentykytyksen väheneminen (p = 0,041) liittyivät yleiseen unen laadun parantumiseen. Koko ryhmän BNSQ-unettomuuspistemäärä oli yhteydessä vain yhteen estrogeenin parantavaan univaikutukseen: unettomuudesta kärsivät kokivat estrogeenin helpottavan nukahtamista (r = 0,26, p = 0,040). Päiväväsymys (BNSQ) ei yhdistynyt mihinkään estrogeenin unta parantavaan vaikutukseen.

Tutkimuksen perusteella unen laatu estrogeenihoidon aikana parani erityisesti, jos naisten kokemat vaihdevuosioireet myös helpottuivat. Niinpä lisäanalyysissä selvitettiin unen laatua 15 naisen ryhmässä, jotka ilmoittivat sekä estrogeeni- että lumeajankohtana 14 päivän seurannan ajan olevansa vaihdevuosioireiden suhteen lähes oireettomia (alle 1 pistettä päivässä, oireskaala 0–5; 0 = ei oireita, 5 = voimakkaat oireet). Myös näiden oireettomien naisten ryhmässä estrogeenihoito paransi unen laatua: yleinen unen laatu parani (p = 0,019) ja aamuväsymys väheni (p = 0,040). Myös muut unen laadun kysymykset osoittivat estrogeenihoidon olevan myönteistä, mutta tilastollinen merkitys jäi juuri ja juuri osoittamatta. Vasomotorisesti oireettomilla BNSQ-kyselyllä määritetty unettomuus ennusti koko ryhmää paremmin estrogeenin parantavaa univaikutusta: unettomuudesta kärsivät vasomotorisesti oireettomat ilmoittivat estrogeenin parantavan yleistä unitilaa (r = 0,67, p = 0,007), helpottavan nukahtamista (r = 0,65, p = 0,009), vähentävän heräämisien määrää (r = 0,76, p = 0,001) ja parantavan levotonta yöunta (r = 0,62, p = 0,013).

Tutkimuksen loppupäätelmä oli, että estrogeenihoito helpottaa useita koettuja uniongelmia. Hoidon tärkeimpänä vaikutusmekanismina on vaihdevuosioireiden, erityisesti kuumien aaltojen ja hikioireiden helpottuminen. Myös niillä naisilla, joilla on uniongelmia ilman koettuja vaihdevuosiin liittyviä vasomotorisia oireita, unen laatu paranee.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kyseessä on etenevä kaksoissokkotyö, jossa otettiin laajasti huomioon mahdolliset sekoittavat tekijät, muun muassa perussairaudet ja elämäntapatekijät. Hormonihoidon unta parantava vaikutus yhdistyi hormonihoidon muita vaihdevuosioireita helpottavaan vaikutukseen, mutta myös vaihdevuosioireiden suhteen oireettomien unen laatu parani. Tutkimuksen «Polo-Kantola P, Erkkola R, Helenius H ym. When doe...»1laadun ja sovellettavuuden arvioi Markku Partinen.

Kirjallisuutta

  1. Polo-Kantola P, Erkkola R, Helenius H ym. When does estrogen replacement therapy improve sleep quality? Am J Obstet Gynecol 1998;178:1002-9 «PMID: 9609575»PubMed