Takaisin

Gabapentiini vaihdevuosien vasomotoristen oireiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Päivi Polo
3.12.2015

Näytön aste: A

Gabapentiini vähentää sekä kuumien aaltojen esiintymistiheyttä että niiden vaikeusastetta.

Kyseessä on etenevä, satunnaistettu lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus «Guttuso T Jr, Kurlan R, McDermott MP ym. Gabapenti...»1, joka tehtiin Yhdysvalloissa. Siihen rekrytoitiin 59 kuumista aalloista kärsivää naista. Naisten keski-ikä oli 53 vuotta. Tutkimuksen alussa kuumien aaltojen esiintyvyys oli ≥ 7/vrk. Naiset saivat gabapentiiniä 300 mg jaettuna kolmeen yhtä suureen annokseen/vrk tai lumelääkitystä. Seuranta-aika oli 12 viikkoa.

Gabapentiini vähensi kuumien aaltojen esiintymistiheyttä lumeeseen verrattuna (oireiden frekvenssin vähenemä 45 % gabapentiiniryhmässä vs 29 % lumeryhmässä, p = 0,02). Myös oireiden vaikeusasteen helpottuminen oli suurempaa (54 vs 31 %, p = 0,01). Haittavaikutuksien vuoksi 5 naista lopetti tutkimuksen, ja heistä 4 gabapentiiniryhmästä. Tärkeimmät haittavaikutukset olivat huimaus, kutina, sydämentykytys ja perifeerinen turvotus.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kyseessä oli satunnaistettu kontrolloitu hoitokoe (RCT), joka osoitti, että gabapentiini helpottaa vaihdevuosien kuumia aaltoja. Tutkimus antaa tärkeää lisätietoa etsittäessä ei-hormonaalisia vaihtoehtoja vaihdevuosien vasomotoristen oireiden hoidossa. Tutkimusryhmä oli kooltaan kuitenkin vain kohtalainen. Tutkimus ei selvittänyt gabapentiinin käyttöä vaihdevuosien univaikeuksien hoidossa.

Kyseessä oli Yhdysvalloissa tehty etenevä satunnaistettu lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus «Pandya KJ, Morrow GR, Roscoe JA ym. Gabapentin for...»2. Yhteensä 420 rintasyöpäpotilasta, joista 71 % käytti tamoksifeenia rintasyövän liitännäishoitona, rekrytoitiin tutkimukseen. Naisten keski-ikä oli 55 vuotta. Tutkimuksen alussa kuumien aaltojen päivittäinen frekvenssi oli vähintään ≥ 2/vrk. Naiset saivat gabapentiiniä 100 mg kolme kertaa/vrk, 300 mg kolme kertaa/vrk tai lumetta. Hoidon kesto oli 8 viikkoa.

Verrattuna lumeryhmään gabapentiiniä 900 mg/vrk saaneiden naisten ryhmässä sekä kuumien aaltojen esiintymistiheys (oireiden frekvenssin vähenemä 44 % gabapentiiniryhmässä vs 15 % lumeryhmässä, p < 0,001) että vaikeusaste (46 vs 15 %, p < 0,001) helpottuivat. Sen sijaan gabapentiiniannoksella 300 mg/vrk ei saavutettu eroa lumeeseen verrattuna. Yhteensä 73 naista lopetti lääkityksen kesken tutkimuksen, joista 22 naista lopetti hoidon gabapentiiniryhmässä haittavaikutuksien, kuten uneliaisuuden ja uupumuksen takia. Kuitenkin lumeryhmässä tutkimuksen keskeyttäneiden määrä oli gabapentiiniryhmiä suurempi pääasiassa huonon hoitotehon takia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kyseessä oleva RCT-tutkimus osoitti, että gabapentiini helpottaa kuumia aaltoja. Tutkimus antoi tärkeää lisätietoa etsittäessä ei-hormonaalisia vaihtoehtoja vaihdevuosien vasomotoristen oireiden hoidossa. Tutkimusryhmä oli kooltaan suuri ja koostui rintasyöpäpotilaista, joille ei-hormonaalisten hoitovaihtoehtojen löytyminen on erityisen tärkeää, sillä he eivät voi käyttää naissukuhormoneja vaihdevuosioireiden hoitoon. Tutkimus ei selvittänyt gabapentiinin käyttöä vaihdevuosien univaikeuksien hoidossa.

Tutkimuksen «Toulis KA, Tzellos T, Kouvelas D ym. Gabapentin fo...»3tarkoituksena oli selvittää gabapentiinin tehoa ja siedettävyyttä kuumien aaltojen hoidossa. Tutkimus koostui systemaattisesta katsauksesta (lähteenä MEDLINE, EMBASE ja Cochranen kontrolloitujen tutkimusten keskusrekisteri) ja meta-analyysistä. Meta-analyysiin hyväksyttiin RCT-tutkimukset, jotka vertasivat gabapentiiniä lumelääkitykseen, käyttöaiheena kuumien aaltojen hoito joko luonnollisesti vaihdevuosi-ikäisillä naisilla tai naisilla, joille oireet olivat aiheutuneet tamoksifeenihoidosta. Systemaattiseen katsaukseen hyväksyttiin RCT-tutkimusten lisäksi kontrolloimattomat ja avoimet tutkimukset. Tutkimuksessa tarkasteltiin sekä kuumien aaltojen frekvenssin että vaikeusasteen helpottumista.

Systemaattiseen katsaukseen hyväksyttiin 7 tutkimusta, joissa oli yhteensä 901 naista. Tutkimukset oli tehty vuosina 2002–2008 Pohjois-Amerikassa (6 Yhdysvalloissa, 1 Kanadassa). Eri tutkimusten otokset vaihtelivat 22 potilaasta 420 potilaaseen, ja päivittäinen gabapentiiniannos vaihteli välillä 900–2 400 mg/vrk. 4 tutkimuksessa naiset olivat rintasyöpäpotilaita, kun taas 3 tutkimuksessa naiset olivat luonnollisesti vaihdevuosi-iässä olevia. 4 RCT-tutkimusta hyväksyttiin meta-analyysiin.

Gabapentiiniä saaneet naiset ilmoittivat sekä kuumien aaltojen frekvenssin (WMD (weighted mean difference; painotettu keskiero) 23,72; 95 % luottamusväli 16,46–30,97, p < 0,001) että vaikeusasteen (WMD 27,26; 95 % luottamusväli 21,24–33,29, p < 0,001) helpottuneen lumelääkkeeseen verrattuna. Tutkimusten välinen heterogeenisuus oli kuitenkin merkittävä (I2 = 97,8 % ja 95,6 %). Tutkimuksen keskeyttäminen haittavaikutusten takia oli suurempaa gabapentiiniryhmässä (RR 2,09; 95 % luottamusväli 1,13–3,85, p = 0,02, I2 = 0 %). Haittavaikutukset olivat gabapentiiniryhmässä lumeryhmää yleisempiä. Yleisimpien haittavaikutuksien kuvattiin olevan huimaus tai epävakaa olotila (RR 6,94; 95 % luottamusväli 3,19–15,13, p < 0,001, I2 = 63,1 %) ja uupumus tai uneliaisuus (RR 4,78; 95 % luottamusväli 2,23–10,25, p < 0,001, I2 = 0 %).

Tutkimuksen loppupäätelmänä oli, että verrattuna lumelääkkeeseen gabapentiini vähensi kuumia aaltoja 20–30 % mitattuna sekä oireiden tiheys- että vaikeusasteella. Eri tutkimusten heterogeenisyys vaikeutti tarkan arvion tekemistä. Gabapentiinillä oli lumeeseen verrattuna enemmän haittavaikutuksia, erityisesti huimausta tai epävakaata olotilaa ja uupumusta tai uneliaisuutta, mistä johtuen myös lääkityksen keskeyttäminen oli gabapentiinilääkitystä saaneilla lumelääkitystä yleisempää.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Meta-analyysi koostui neljästä RCT-työstä. Se antoi tärkeää lisätietoa etsittäessä hormonihoidolle vaihtoehtoja vaihdevuosien vasomotoristen oireiden hoidossa. Tutkimus ei selvittänyt gabapentiinin käyttöä vaihdevuosien univaikeuksien hoidossa.

Kirjallisuutta

  1. Guttuso T Jr, Kurlan R, McDermott MP ym. Gabapentin's effects on hot flashes in postmenopausal women: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2003;101:337-45 «PMID: 12576259»PubMed
  2. Pandya KJ, Morrow GR, Roscoe JA ym. Gabapentin for hot flashes in 420 women with breast cancer: a randomised double-blind placebo-controlled trial. Lancet 2005;366:818-24 «PMID: 16139656»PubMed
  3. Toulis KA, Tzellos T, Kouvelas D ym. Gabapentin for the treatment of hot flashes in women with natural or tamoxifen-induced menopause: a systematic review and meta-analysis. Clin Ther 2009;31:221-35 «PMID: 19302896»PubMed