Takaisin

Parasetamoli ja uni

Näytönastekatsaukset
Erkki Mäkinen
3.12.2015

Näytön aste: C

Parasetamoli 650 mg ei vaikuttane terveiden, kivuttomien koehenkilöiden uneen.

Yhdysvaltalaisessa yliopistosairaalassa toteutettiin satunnaistettu lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus «Murphy PJ, Badia P, Myers BL ym. Nonsteroidal anti...»1, jossa selvitettiin asetyylisalisyylihapon, parasetamolin ja ibuprofeenin vaikutusta terveiden, vapaaehtoisten koehenkilöiden polysomnografialla (laaja unirekisteröinti) analysoituun uneen. 42 koehenkilöstä 5 keskeytti tutkimuksen, joten analysoitu aineisto koostui 37 henkilöstä (19 naista ja 18 miestä, keski-ikä 20 vuotta).

Koehenkilöt eivät täyttämänsä unipäiväkirjan mukaan kärsineet unettomuudesta. Tutkimus kesti kaksi yötä: ensimmäinen yö käytettiin totuttautumiseen unilaboratoriossa kiinnitettyinä laitteisiin ilman rekisteröintiä, ja seuraavana yönä koehenkilöiltä rekisteröitiin unta polysomnografialla klo 24–08. Koehenkilöt oli satunnaistettu saamaan joko 650 mg asetyylisalisyylihappoa (n = 9), 650 mg parasetamolia (n = 9), 400 mg ibuprofeenia (n = 9) tai lumetta (n = 10) totuttautumisyötä edeltävänä iltana klo 23, rekisteröintiyötä edeltävänä aamuna klo 8:15 ja rekisteröintiä edeltävänä iltana klo 23.

Unen tehokkuus oli asetyylisalisyylihappo- ja ibuprofeeniryhmissä, muttei parasetamoliryhmässä tilastollisesti merkitsevästi (< 0,05) heikompi kuin lumeryhmässä. Valveillaoloaika oli vastaavasti asetyylisalisyylihappo- ja ibuprofeeniryhmissä, muttei parasetamoliryhmässä tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,05) pidempi kuin lumeryhmässä. Vain asetyylisalisyylihapporyhmässä oli tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,05) enemmän havahtumisia. Ibuprofeeniryhmässä siirtyminen syvän unen vaiheeseen (stage 3/4) kesti tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,05) kauemmin kuin lumeryhmässä, mutta vastaavaa ei havaittu asetyylisalisyylihappo- tai parasetamoliryhmissä. Nukahtamisajoissa tai univaiheesta toiseen siirtymisten lukumäärässä ei ollut ryhmien välillä tilastollisesti merkitseviä eroja. Eri ryhmien subjektiiviset uniarviot (menetelmää ei raportoitu) eivät poikenneet toisistaan tilastollisesti merkittävällä tavalla. Tutkijat kommentoivat pohdinnassaan muun muassa sitä, että lyhyt totuttautumisvaihe on saattanut aiheuttaa koehenkilöille rekisteröintiyölle univajetta, ja tällä saattaa olla ollut merkitystä tuloksiin.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lähtötason rekisteröintiä ei tehty. Satunnaistamisen jälkeen 12 % koehenkilöistä jäi pois tutkimuksesta.

Kirjallisuutta

  1. Murphy PJ, Badia P, Myers BL ym. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs affect normal sleep patterns in humans. Physiol Behav 1994;55:1063-6 «PMID: 8047572»PubMed