Takaisin

Tramadolin vaikutus kipupotilaiden uneen

Näytönastekatsaukset
Erkki Mäkinen
3.12.2015

Näytön aste: B

Tramadoli, vaikka on tehokas kivun hoidossa, ei näytä lievittävän neuropaattisista kivuista kärsivien unettomuutta.

Yhdysvaltalaisessa monikeskustutkimuksessa «Harati Y, Gooch C, Swenson M ym. Double-blind rand...»1 verrattiin kaksoissokkoutetussa satunnaistetussa tutkimuksessa tramadolia lumeeseen diabeettisen neuropaattisen kivun hoidossa. Päätulosmuuttujana oli kivun lievittyminen, ja sekundaarisina tulosmuuttujina olivat selviytyminen päivittäisissä toiminnoissa ja vaikutus uneen. Koehenkilöitä oli 111, ja he olivat keski-iältään 59-vuotiaita (vaihteluväli 32–85). Koehenkilöistä 60 % oli miehiä. Washout/kartoitusvaiheen jälkeinen varsinainen tutkimusvaihe kesti 42 vuorokautta. Tutkimusvaiheessa tramadoliannos nostettiin asteittain alun 50 mg:n päiväannoksesta 200 mg:aan 10. tutkimuspäivänä. Sen jälkeen potilaat saivat nostaa lääkeannosta 50 mg:lla/vrk kivun vaatimalla tavalla, mutta ei kuitenkaan yli 400 mg:aan vuorokaudessa. Annosta ei enää saanut laskea 28. tutkimuspäivänä käytössä olleesta annoksesta. Kipua arvioitiin viisiportaisella Pain Intesity Scale -mittarilla, ja kivun lievittymistä kuusiportaisella Likertin asteikolla. Unen laatua arvioitiin kahdella kokonaisunen laatua kuvaavalla indeksillä ja seitsemällä unen laadun osa-alueita kuvaavalla asteikolla.

Tutkimuksen aikana potilaiden kokeman kivun intensiteetti puolittui (p < 0,01), ja vastaavasti kivun lievittymisindeksi osoitti kivun asteittaisen lievittymisen tilastollisesti merkitsevästi verrattuna lumeeseen (p < 0,01) tutkimuspäivien 14 ja 42 välillä. Millään unen laadun mittarilla ei todettu tilastollisesti merkitsevää eroa lumeeseen verrattuna.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Harati Y, Gooch C, Swenson M ym. Double-blind randomized trial of tramadol for the treatment of the pain of diabetic neuropathy. Neurology 1998;50:1842-6 «PMID: 9633738»PubMed