Takaisin

Pregabaliini ja fibromyalgiapotilaiden unen laatu

Näytönastekatsaukset
Erkki Mäkinen
3.12.2015

Näytön aste: A

Pregabaliini parantaa fibromyalgiapotilaiden unen laatua.

Meta-analyysissa «Häuser W, Bernardy K, Uçeyler N ym. Treatment of f...»1 tutkittiin pregabaliinin (PGB) ja gabapentiinin (GBT) tehoa ja haittavaikutuksia fibromyalgiapotilaiden (FMS) hoidossa. Viiden meta-analyysiin sisälletyn tutkimuksen yhteenlaskettu koehenkilömäärä oli 4 240. Yksi näistä tutkimuksista koski gabapentiiniä ja siihen osallistui 109 koehenkilöä (2,6 % kaikista tutkimuksiin osallistuneista), joten käytännössä meta-analyysi koskee pregabaliinia. Gabapentiinitutkimus kuitenkin sisältyy analyysiin yhteistunnuslukuihin.

Tutkimukset valittiin kattavien tiedostohakujen (MEDLINE, PsycINFO, SCOPUS ja Cohcrane-kirjasto lokakuuhun 2008 mennessä) pohjalta. Tutkimusten valintakriteetit olivat: 1) FMS-diagnoosi pohjautui American College of Rheumatology (ACR) -kriteeristöön, 2) tutkimukset olivat satunnaistettuja lumekontrolloituja kaksoissokkotutkimuksia, 3) hoitona oli monoterapia PGB:llä tai GBT:llä, 4) alkuperäinen tutkimusdata oli saatavissa ja 5) tutkimusten tulokset olivat saatavilla standardideviaatioineen. Meta-analyysi toteutettiin alkuperäisestä datasta.

Koehenkilöt olivat 18 vuotta täyttäneitä, ja heidän keski-ikänsä oli 49 vuotta. Naisia oli 92 % tutkituista. Vaikeasti psyykkisesti sairaat, epästabiilisti fyysisesti sairaat, FMS:n takia invaliditeettia hakeneet tai saavat sekä ne, joiden GFR (glomerulusfiltraationopeus) oli ≤ 60 ml/min, oli suljettu pois kaikista tutkimuksista. Yhteen tutkimukseen osallistui koehenkilöitä neljältä mantereelta, ja muiden tutkimusten osallistujat olivat amerikkalaisia. Tutkimukset olivat monikeskustutkimuksia (3–95 tutkimuslaitosta). Tutkimukset kestivät 4–13 viikkoa. Gabapentiinin vuorokausiannos oli 1 200–2 400 mg/vrk, ja pregabaliinin vuorokausiannos oli 150–600 mg/vrk.

Kaikissa tutkimuksissa kipua arvioitiin VAS-asteikolla (Visual Analogue Scale) ja unen laatua Medical Outcomes Study -asteikolla (MOS). Muita parametreja, kuten uupuneisuutta (fatigue), depressiota ja eämänlaatua, tutkittiin vaihtelevasti.

Meta-analyysi osoitti vahvaa ja tutkimusten välillä yhtenäistä näyttöä kivun vähenemisenä sekä unen laadun paranemisena (SMD (standardized mean difference) -0,39; 95 % luottamusväli -0,48 – -0,29, p < 0,001, I2 = 42,7). Määrällisesti kipu lievittyi ja uni parani vähän (Z = 7,91). Unen paraneminen ei ollut selvästi annosriippuvaista, kun taas haittavaikutukset ilmaantuivat koehenkilöille annosriippuvaisesti. Pregabaliini ei tilastollisesti merkitsevästi korjannut FMS-potilaiden uupuneisuutta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimuksen perusteella ilmeisesti myös gabapentiinilla oli fibromyalgiapotilaiden unen laatua parantavia vaikutuksia.

Kirjallisuutta

  1. Häuser W, Bernardy K, Uçeyler N ym. Treatment of fibromyalgia syndrome with gabapentin and pregabalin--a meta-analysis of randomized controlled trials. Pain 2009;145:69-81 «PMID: 19539427»PubMed