Takaisin

Duloksetiinin univaikutukset kroonista neuropaattista kipua kärsivillä potilailla

Näytönastekatsaukset
Erkki Mäkinen
3.12.2015

Näytön aste: C

Vaikka duloksetiini 60–120 mg:n vuorokausiannoksella lievittää neuropaattista kipua, siitä saattaa olla jopa haittaa neuropaattisen kivun aiheuttaman unettomuuden hoidossa.

Brittiläisessä tutkimuskeskuksessa tehdyssä kontrolloidussa, satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa «Boyle J, Eriksson ME, Gribble L ym. Randomized, pl...»1 verrattiin amitriptyliinin (matalampi annos: 25 mg x 2; korkeampi annos: 25 + 50 mg), duloksetiinin (matalampi annos: 60 mg aamuisin; korkeampi annos: 60 mg x 2) ja pregabaliinin (matalampi annos: 150 mg x 2; korkeampi annos: 300 mg x 2) tehoa diabeettisesta neuropaattisesta kivusta kärsivillä potilailla. Kahdeksan vuorokauden yhteisen lumehoitojakson jälkeen osallistujat (N = 86, joista n = 65 (78 %) pysyi tutkimuksessa loppuun saakka) satunnaistettiin amitriptyliini-, duloksetiini- tai gabapentiiniryhmiin. Lumevertailuun käytettiin lumejakson tuloksia. Lääkeryhmiin arvotut käyttivät ensin kaksi viikkoa matalampaa ja sen jälkeen kaksi viikkoa korkeampaa lääkeannosta. Tutkimuksessa ei toteutettu cross-over-menetelmää, eikä tutkimuksessa ollut ensimmäisen kahdeksan vuorokauden jälkeen lumelääkeryhmää.

Ensisijainen tulosmuuttuja oli subjektiivisesti koettu kipu, jota arvioitiin Brief Pain Inventory (BPI) - ja Visual Analogue Scale (VAS) -mittareilla. Sekundaarisia tulosmuuttujia olivat elämänlaatu, psykomotorinen ja kognitiivinen suoriutuminen, VAS-asteikoilla mitatut subjektiivinen unen laatu, mieliala ja päiväaikainen väsymys sekä polysomnografialla (laaja unirekisteröinti) analysoitu unen laatu. Polysomnografia toteutettiin tutkimuspäivinä 7 (lumehoitojakson päättyeessä), 21 (ensimmäisen lääkejakson päättyessä) ja 35 (toisen lääkejakson päättyessä). Kaikkia kolmea polysomnografiaa edelsi totuttautumisyö.

Kaikki testatut lääkkeet kaikilla annosteluilla vähensivät lumelääkkeeseen verrattuina potilaiden BPI- ja VAS-asteikoilla mitattua subjektiivisesti kokemaa kipua tilastollisesti merkitsevästi; lääkkeiden analgeettisten tehojen välillä ei todettu tilastollisesti merkitseviä eroja.

Lumelääkkeeseen verrattuna duloksetiini molemmilla annoksilla vähensi jonkin verran kokonaisnukkumisaikaa ja unen tehokkuutta sekä lisäsi unenaikaisia havahtumisia tilastollisesti merkitsevästi, paradoksaalisesti pienellä aamuannoksella enemmän kuin kahdesti vuorokaudessa annosteltuna (p < 0,0001; p < 0,05). Duloksetiini vähensi korkeammalla annoksella hieman ei-REM-unen osuutta, ja molemmilla annoksilla se enemmän kuin puolitti REM-unijaksojen määrän ja yhteiskeston (p < 0,0001). Subjektiivisiin uniarvioihin (kivun häiritsevyys) kummallakaan annoksella ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Boyle J, Eriksson ME, Gribble L ym. Randomized, placebo-controlled comparison of amitriptyline, duloxetine, and pregabalin in patients with chronic diabetic peripheral neuropathic pain: impact on pain, polysomnographic sleep, daytime functioning, and quality of life. Diabetes Care 2012;35:2451-8 «PMID: 22991449»PubMed