Takaisin

Amitriptyliinin vaikutus fibromyalgiapotilaiden uneen

Näytönastekatsaukset
Erkki Mäkinen
3.12.2015

Näytön aste: A

Amitriptyliini 25–50 mg:n annoksella parantaa fibromyalgiapotilaiden unta.

Laajan kirjallisuushaun pohjalta laaditussa, fibromyalgian hoitoa antidepressiivisillä lääkkeillä koskevassa meta-analyysissa «Häuser W, Bernardy K, Uçeyler N ym. Treatment of f...»1 arvioitiin eri maissa tehtyjä satunnaistettuja kaksoissokkotutkimuksia. Amitriptyliinin vaikutusta fibromyalgiapotilaiden unettomuuteen selvittäneitä tutkimuksia koskeneeseen tutkimushaaraan sisältyi 7 tutkimusta, joissa oli yhteensä 172 potilasta. Tutkimusten kesto oli 6–12 viikkoa. Näistä 5 tutkimuksessa (105 koehenkilöä, keski-ikä 38,7–49,7 vuotta, naisia 80–100 % koehenkilöistä) oli arvioitu unen laadun paranemista tai kivun häiritsevää vaikutusta uneen VAS (Visual Analogue Scale) tyyppisin mittarein. Kaikissa 5 tutkimuksessa unta oli arvioitu subjektiivisilla asteikoilla. Tutkimuksissa käytetyn amitriptyliinin annos oli 25–50 mg/vrk, ja yhdessä tutkimuksessa oli lisäksi tutkittu 12,5 mg:n vuorokausiannosta.

Subjektiivisen unihäriön lievittymisessä amitriptyliini oli tehokas (WMD (weighted mean difference) -1,84; 95 % luottamusväli -2,62 – -1,06, p < 0,001). Kuitenkin tutkimuksessa, jossa käytettiin amitriptyliiniä 12,5 mg/vrk, amitriptyliinin ja lumelääkkeen välillä ei ollut eroa (SMD (standardized mean difference) 0,33; 95 % luottamusväli -0,18–0,84).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Häuser W, Bernardy K, Uçeyler N ym. Treatment of fibromyalgia syndrome with antidepressants: a meta-analysis. JAMA 2009;301:198-209 «PMID: 19141768»PubMed