Takaisin

Matala-annoksinen opiaattihoito kivun aiheuttaman unettomuuden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Erkki Mäkinen
3.12.2015

Näytön aste: B

Matala-annoksinen opiaattihoito, vaikka on tehokas kivun hoidossa, lievittää kroonista kipua kärsivien potilaiden subjektiivisesti kokemaa unettomuutta vähän tai ei lainkaan.

Prospektiivisessa satunnaistetussa tutkimuksessa «Jamison RN, Raymond SA, Slawsby EA ym. Opioid ther...»1 tutkittiin naprokseenin sekä kiinteäannoksisen ja annokseltaan titratun oksikodonin vaikutusta kroonisesta ei-malignista selkäkivusta kärsivillä brittiläisen yliopistosairaalan anestesiayksikön potilailla. Koehenkilöt rekrytoitiin perusterveydenhuollon lähettämistä potilaista ja ilmoittamalla tutkimuksesta julkisissa tiedotusvälineissä. Säännöllisesti perusterveydenhuollon vastaanotolla vähintään vuoden ajan kroonisen selkäkivun vuoksi hoidetuista potilaista valittiin koehenkilöiksi 36 potilasta, jotka eivät sairastaneet maligneja tai psykiatrisia sairauksia, joiden krooninen selkäkipu oli kestänyt vähintään yli 6 kuukautta, joiden kipu oli VAS-asteikolla (Visual Analogue Scale) keskimäärin 40 mm ja joilla aiempi kivun hoito oli osoittautunut riittämättömäksi. Potilaat olivat 25–65-vuotiaita, ja heistä 43 % oli naisia. Potilaat satunnaistettiin kolmeen ryhmään: 1) naprokseeni 250 mg x 4, 2) oksikodoni 5 mg x korkeintaan 4 ja 3) pitkävaikutteinen morfiini + oksikodoni tarvittaessa niin, että annosta titrattiin kivun mukaan. Runsas 40 % potilaista kärsi univaikeuksista.

Tutkimuksessa seuranta-aika oli 16 viikkoa. Tutkimuksen alussa ja lopussa potilaat kävivät läpi monipuolisen tutkimuspatteriston, ja tutkimuksen aikana he pitivät kirjanpitoa oireista, lääkityksistä, aktiviteeteistaan ja unen määrästä. Lisäksi koehenkilöt osallistuivat tutkimuksen aikana viikottain strukturoituun puhelinhaastatteluun.

Naprokseeniin verrattuna molemmat opiaattiannokset vähensivät kipua, ärtyneisyyttä ja ahdistuneisuutta tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,001). Nukutut tunnit lisääntyivät kaikissa ryhmissä keskimäärin tunnilla (5,5 tunnista 6,4 tuntiin) (p < 0,001); naprokseeni- ja opiaattiryhmien välillä ei tässä suhteessa todettu tilastollista eroa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Naprokseeniin verrattuna matala-annoksinen morfiini osoittautui tehokkaammaksi kivun, muttei siihen liittyvän unettomuuden hoidossa.

Yhdysvaltalaisessa monikeskustutkimuksessa «Caldwell JR, Rapoport RJ, Davis JC ym. Efficacy an...»2 verrattiin kaksoissokkoutetussa satunnaistetussa lumekontrolloidussa koeasetelmassa kerran annosteltavaa ja kahdesti annosteltavaa morfiinisulfaattivalmistetta (kumpaakin 30 mg/vrk) toisiinsa ja lumeeseen nivelrikkopotilaiden kivun hoidossa. Tutkimus kesti 4 viikkoa. Koehenkilöt (N = 295) sairastivat radiologisesti varmistettua II–IV asteen polven tai lonkan nivelrikkoa ja kärsivät vähintään VAS:lla määritetyn 40 mm:n tasoisesta kroonisesta kivusta.

Lähtötilanteeseen verrattuna VAS-tyyppisellä mittarilla arvioitu kipu väheni tutkimuksen aikana aamuisin annosteltavalla morfiinilla 17 %, iltaisin annosteltavalla morfiinilla 20 % ja kahdesti vuorokaudessa annosteltavalla morfiinilla 18 %, kaikilla tilastollisesti merkitsevävästi lumeeseen (4 %) verrattuna. Yö- tai aamuheräämisten suhteen millään morfiiniannoksella ei todettu tilastollista eroa lumeeseen. Kokonaisunen määrä lisääntyi kerran vuorokaudessa annosteltavilla morfiiniannoksilla 1. tutkimusviikolla, mutta ei enää 4. viikolla. Lumeeseen verrattuna unilääkkeen tarve väheni tilastollisesti merkitsevästi aamulla annosteltavalla morfiinilla, mutta ei samalla valmisteella illalla annosteltuna eikä 2:sti vuorokaudessa annosteltavalla morfiinilla. Neljännen viikon kohdalla unen saanti iltaisin oli tilastollisesti merkitsevästi helpompaa kummallakin iltaisin annosteltavilla morfiinilla, mutta löydöstä ei ollut vielä todettavissa ensimmäisen viikon kohdalla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Matala-annoksinen morfiini lievitti kivusta johtuvaa unettomuutta. Aamulla annosteltuna se haittasi unta vähemmän kuin ilta-annoksena.

Kirjallisuutta

  1. Jamison RN, Raymond SA, Slawsby EA ym. Opioid therapy for chronic noncancer back pain. A randomized prospective study. Spine (Phila Pa 1976) 1998;23:2591-600 «PMID: 9854758»PubMed
  2. Caldwell JR, Rapoport RJ, Davis JC ym. Efficacy and safety of a once-daily morphine formulation in chronic, moderate-to-severe osteoarthritis pain: results from a randomized, placebo-controlled, double-blind trial and an open-label extension trial. J Pain Symptom Manage 2002;23:278-91 «PMID: 11997197»PubMed