Takaisin

Venlafaksiini fibromyalgian hoidossa

Näytönastekatsaukset
Jorma Komulainen
1.12.2015

Näytön aste: D

Venlafaksiinin tehosta fibromyalgiakivun hoidossa ei ole kunnollista tutkimustietoa.

Järjestelmälliseen katsaukseen «VanderWeide LA, Smith SM, Trinkley KE. A systemati...»1 etsittiin kaikki kliiniset tutkimukset, joissa tutkittiin venlafaksiinin tehoa fibromyalgian hoidossa. Mukaan hyväksyttiin 5 avointa kohorttitutkimusta ja 1 satunnaistettu kontrolloitu tutkimus. Potilaita yksittäisissä tutkimuksissa oli 11–102, ja seurannan kesto oli 6 viikosta 6 kuukauteen.

Kaikissa avoimissa kohorttitutkimuksissa keskimääräinen kivun kokeminen väheni venlafaksiinihoidon aikana. Ainoassa RCT-tutkimuksessa, jossa 90 potilasta satunnaistettiin saamaan venlafaksiinia (75 mg/vrk) tai lumetta, ensisijaisena lopputulosmuuttujana ollut kipu oli VAS-asteikolla ja MPQ-kyselyllä mitattuna 6 viikon kohdalla molemmissa ryhmissä 10 % lähtötilannetta alhaisempi. Hoitoaieanalyysissä tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä ei ollut. Toissijaisena lopputulosmuuttujana olleessa FIQ-asteikolla mitatussa kivussa per protocol analyysissä venlafaksiiniryhmässä kipu oli 1,3 pistettä lumeryhmää alhaisempi (p = 0,025), mutta hoitoaieanalyysissä tilastollisesti merkitsevää eroa ei ollut.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Kirjallisuushaku rajattiin englanninkielisiin julkaisuihin. Yksittäisten julkaisujen laatuarviointia ei esitetty. Ainoa RCT-tutkimus ja yksi avoimista tutkimuksista oli julkaistu ainoastaan abstraktin muodossa. Ainoassa RCT-tutkimuksessa käytetty venlafaksiiniannos oli pienempi kuin avoimissa tutkimuksissa käytetty.

Kirjallisuutta

  1. VanderWeide LA, Smith SM, Trinkley KE. A systematic review of the efficacy of venlafaxine for the treatment of fibromyalgia. J Clin Pharm Ther 2015;40:1-6 «PMID: 25294655»PubMed