Takaisin

Itsehoitoyskänlääkkeiden käyttö aikuisilla

Näytönastekatsaukset
Kaija Hannula
30.3.2016

Näytön aste: C

Tutkimusten perusteella itsehoitoyskänlääkkeillä ei ilmeisesti ole merkittävää tehoa akuutin yskän oireisiin. Lääkitystä käytettäessä on tärkeää ottaa huomioon mahdolliset haittavaikutukset.

Cochrane-katsauksessa «Smith SM, Schroeder K, Fahey T. Over-the-counter (...»1, «»1 arvioitiin ilman reseptiä myytävien yskänlääkkeiden vaikutusta ylähengitystietulehdusten oireisiin. Kirjallisuushaut tehtiin tietokannoista CENTRAL, MEDLINE, EMBASE, CINALH, LILACS maaliskuuhun 2014 saakka. Mukaan otettiin satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, joissa verrattiin itsehoitoyskänlääkettä lumeeseen akuutin yskän avohoidossa. Katsaukseen ei otettu tutkimuksia, joissa itsehoitolääkkeitä tutkittiin kroonisesta yskästä kärsivillä potilailla eikä tutkimuksia, joissa yskä johtui hengitystiesairaudesta (esimerkiksi astma, keuhkokuume ja tuberkuloosi) tai joissa yskä oli saatu aikaan keinotekoisesti terveillä vapaaehtoisilla (inhaloimalla kemikaaleja). Sisäänottokriteerit täytti 29 satunnaistettua, kontrolloitua tutkimusta. 19 tutkimuksessa oli 3 799 iältään 23–70-vuotiasta aikuista. Ensisijaisina lopputulosmuuttujina olivat yskään liittyvät lopputulosmittarit (tiheys, vakavuus, eritteen määrä, yskäoireiden lievittyminen, yskän äänenpaine, yskimiskerrat, potilaan kokemat oireet), toissijaisena haittavaikutukset. Meta-analyysiä ei voitu tehdä tutkimusten heterogeenisyyden vuoksi. Yskänlääkkeet oli jaoteltu yskänärsytystä lievittäviin (dekstrometorfaanista 3 tutkimusta, kodeiinista 2 tutkimusta; ekspektorantteihin (guaifenesiinista 3 tutkimusta); mukolyytteihin (bromheksiinista 1 tutkimus) ja antihistamiineihin (2 tutkimusta aikuisilla). Annokset vastasivat Suomessa käytettyjä itsehoitoannoksia. Lääkkeen käytön kesto vaihteli kerta-annoksesta 7 päivään.

Tulokset on eritelty taulukkoon «Yskänlääketutkimuksia aikuisilla ...»1. Dekstrometorfaani vähensi yskimisen määrää lääkeryhmällä 11–36 % lumeryhmään verrattuna. Kahdessa tutkimuksessa kolmesta ero oli tilastollisesti merkitsevä. Kodeiini- ja lumeryhmän välillä ei havaittua eroa.

Guaifenesiiniryhmässä yskän tiheyteen ja voimakkuuteen alentava vaikutus todettiin 2 tutkimuksessa ja ysköksen paksuuteen 1 tutkimuksessa. Yhdessä tutkimuksessa oirekyselyssä oli vähäinen ero päivän 4 kohdalla, mutta ei enää päivän 7 kohdalla.

Yhden tutkimuksen mukaan bromheksiini ei vähennä lumetta tehokkaammin tiheän yskän kohtauksia.

Kahdessa tutkimuksessa ei saatu tilastollista eroa antihistamiini- ja lumeryhmien välille oirekyselyssä.

Haittavaikutuksia todettiin 21 tutkimuksessa. Eniten tapauksia oli antihistamiinin ja dekstrometorfaanin yhteydessä. Haittavaikutukset olivat pääasiassa lieviä: pahoinvointia, oksentelua, pääkipua ja huimausta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen
Taulukko 1. Yskänlääketutkimuksia aikuisilla «Smith SM, Schroeder K, Fahey T. Over-the-counter (...»1
Lääkeryhmä Vaikuttava aine Potilaiden määrä (tutkimusten määrä) Tulokset Haittavaikutukset
Yskän ärsytystä lievittävät dekstrometorfaani 30 mg kerta-annos 1 205 (3) Saattaa tehota, yskimisen määrä laski 11–36 % verrattuna lumeryhmään. Kahdessa tutkimuksessa tilastollinen ero. Aikuisilla ei raportoituja haittavaikutuksia
kodeiini 163 (2) Ei eroa hoito- ja lumeryhmien välillä Aikuisilla ei raportoituja haittavaikutuksia
pentoksiveriini (karbetapentaani) FDA:n suositus «http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/2008/ucm051137.htm»1 Ei tehoa
Ekspektorantit/limaa juoksettavat guaifenesiini 682 (3) Saattaa tehota, yskimistiheys väheni 6–44 % verrattuna lumeryhmään. Liman paksuuden väheneminen yhdessä tutkimuksessa 44 % verrattuna lumeryhmään. Oirepisteissä ei eroa 7 päivän kohdalla. Aikuisilla ei merkittäviä raportoituja haittavaikutuksia
Mukolyytit/limaa irrottavat bromheksiini 99 (1) Ei eroa hoito- ja lumeryhmien välillä Aikuisilla ei raportoituja haittavaikutuksia
asetyylikysteiini Ei tutkimustietoa

Kommentit

«Smith SM, Schroeder K, Fahey T. Over-the-counter (...»1: Tutkimukset olivat varsin heterogeenisia potilasjoukon, intervention ja lopputulosmuuttujien suhteen. Lopputulosmuuttujien kliinistä merkitystä on vaikea arvioida. Yksittäisten tutkimusten harhan arviointia ei pystytty tekemään puutteellisen raportoinnin vuoksi. Osa tutkituista valmisteista on reseptivalmisteita Suomessa.

Kirjallisuutta

  1. Smith SM, Schroeder K, Fahey T. Over-the-counter (OTC) medications for acute cough in children and adults in community settings. Cochrane Database Syst Rev 2014;(11):CD001831 «PMID: 25420096»PubMed
  2. Public Health Advisory. FDA recommends that over-the-counter cough and cold products not be used for infants and children under 2 years of age. http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/2008/ucm051137.htm