Takaisin

Itsehoitoyskänlääkkeet lapsilla

Näytönastekatsaukset
Kaija Hannula
30.3.2016

Näytön aste: B

Itsehoitoyskänlääkkeillä ei näytä olevan vaikutusta lasten yskäoireisiin, ja tutkimusten mukaan ainakin dekstrometorfaanin, kodeiinin ja asetyylikysteiinin haitat ovat suurempia kuin hyödyt.

Cochrane-katsauksessa «Smith SM, Schroeder K, Fahey T. Over-the-counter (...»1, «»1 arvioitiin ilman reseptiä myytävien yskänlääkkeiden vaikutusta ylähengitystietulehdusten oireisiin. Kirjallisuushaut tehtiin tietokannoista CENTRAL, MEDLINE, EMBASE, CINALH, LILACS maaliskuuhun 2014 saakka. Mukaan otettiin satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, joissa verrattiin reseptivapaata yskänlääkettä lumeeseen akuutin yskän avohoidossa. Katsaukseen ei otettu tutkimuksia, joissa itsehoitolääkkeitä tutkittiin kroonisesta yskästä kärsivillä potilailla eikä tutkimuksia, joissa yskä johtui hengitystiesairaudesta (esimerkiksi astma, keuhkokuume ja tuberkuloosi) tai joissa yskä oli saatu aikaan keinotekoisesti terveillä vapaaehtoisilla (inhaloimalla kemikaaleja). Sisäänottokriteerit täytti 29 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joista 10 tutkimusta oli tehty lapsipotilailla (n = 1 036). Tutkimusten lapset olivat 0,5–18-vuotiaita.

Ensisijaisina lopputulosmuuttujina olivat yskään liittyvät lopputulosmittarit (tiheys, vakavuus, eritteen määrä, yskäoireiden lievittyminen, yskän äänenpaine, yskimiskerrat ja potilaan kokemat oireet), toissijaisena haittavaikutukset. Meta-analyysiä ei voitu tehdä tutkimusten heterogeenisyyden vuoksi. Yskänlääkkeet oli jaoteltu yskänärsytystä lievittäviin dekstrometorfaani (4 tutkimusta), kodeiini (1 tutkimus); ekspektorantit (guaifenesiini, lapsilla ei laadukkaita tutkimuksia); mukolyytit (bromheksiini, ei tutkimuksia lapsilla) ja antihistamiinit (3 tutkimusta). Lääkkeen käytön kesto vaihteli kerta-annoksesta 3 päivään. Tulokset on eritelty taulukkoon «Yskänlääketutkimuksia lapsilla ...»1. Missään mukana olleessa tutkimuksessa ei havaittu eroa lopputulosmuuttujissa lääke- ja lumeryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen
Taulukko 1. Yskänlääketutkimuksia lapsilla «Smith SM, Schroeder K, Fahey T. Over-the-counter (...»1
Lääkeryhmä Vaikuttava aine Potilaiden määrä (tutkimusten määrä) Tulokset Haittavaikutukset
Yskän ärsytystä lievittävät lääkkeet dekstrometorfaani 327 (4) Ei eroa hoito- ja lumeryhmien välillä Lapsilla kahdessa tutkimuksessa raportoitiin 12– 29 % enemmän lieviä haittavaikutuksia verrattuna lumeeseen: huimaus, ärtyisyys, vatsakipu ja pahoinvointi.
kodeiini 57 (1) Ei eroa hoito- ja lumeryhmien välillä Kodeiinin aiheuttamia intoksikaatioita, joista osa fataaleja «http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Codeine_containing_medicinal_products_for_the_treatment_of_cough_and_cold_in_paediatric_patients/human_referral_prac_000039.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f»1, «PRAC recommends restrictions on the use of codeine...»4
pentoksiveriini FDA:n suositus «http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/2008/ucm051137.htm»2, «Public Health Advisory. FDA recommends that over-t...»2 Ei tehoa Ei tutkittua tietoa
Ekspektorantit/limaa juoksettavat guaifenesiini Ei tutkittua tietoa Ei tutkittua tietoa
Mukolyytit/limaa irrottavat bromheksiini Ei tutkittua tietoa Ei tutkittua tietoa
asetyylikysteiini «Chalumeau M, Duijvestijn YC. Acetylcysteine and ca...»3 209 (3) Saattaa tehota yli 2-vuotiailla.
NNTB 8 (95 % luottamusväli 4–34).
Alle 2-vuotiaille ei suositella.
20 tutkimusta / 1080 lasta.
Yli 2-vuotiailla lapsilla 2–11 %:lla lievänä haittavaikutuksena pahoinvointia ja oksentelua.
Alle 2-vuotiailla lapsilla paradoksaalisesti lisääntynyttä limaisuutta.
karbosisteiini «Chalumeau M, Duijvestijn YC. Acetylcysteine and ca...»3 288 (3) Saattaa helpottaa liman poistumista ja parantaa vointia kokonaisarviossa.
NNTB 6 (95 % luottamusväli 4–32).
13 tutkimusta / 989 lasta.
Lieviä vatsaoireita alle 2-vuotiailla, parodoksaalisesti lisääntynyttä limaisuutta.

Kommentit

«Smith SM, Schroeder K, Fahey T. Over-the-counter (...»1: Tutkimukset olivat varsin heterogeenisia potilasjoukon, intervention ja lopputulosmuuttujien suhteen. Yksittäisten tutkimusten harhan arviointia ei pystytty tekemään puutteellisen raportoinnin vuoksi. Osa tutkituista valmisteista on reseptivalmisteita Suomessa. Yskänlääkkeet voivat aiheuttaa lapsille vakavia haittavaikutuksia. FDA (U.S. Food and Drug Administration) «Public Health Advisory. FDA recommends that over-t...»2 (Internet «http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/2008/ucm051137.htm»2) suosittelee, että itsehoitoon tarkoitettuja yskänlääkkeitä ei annettaisi lainkaan alle 2-vuotiaille lapsille, koska yskänlääkkeillä saattaa olla vakavia haittavaikutuksia. Yli 2-vuotiaiden lasten kohdalla FDA kehottaa erityiseen varovaisuuteen yskänlääkkeiden käytössä.

Kirjallisuutta

  1. Smith SM, Schroeder K, Fahey T. Over-the-counter (OTC) medications for acute cough in children and adults in community settings. Cochrane Database Syst Rev 2014;(11):CD001831 «PMID: 25420096»PubMed
  2. Public Health Advisory. FDA recommends that over-the-counter cough and cold products not be used for infants and children under 2 years of age. http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/2008/ucm051137.htm
  3. Chalumeau M, Duijvestijn YC. Acetylcysteine and carbocysteine for acute upper and lower respiratory tract infections in paediatric patients without chronic broncho-pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2013;(5):CD003124 «PMID: 23728642»PubMed
  4. PRAC recommends restrictions on the use of codeine for cough and cold in children. European Medicines Agency 2015, EMA/163792/2015. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Codeine_containing_medicinal_products_for_the_treatment_of_cough_and_cold_in_paediatric_patients/human_referral_prac_000039.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f