Takaisin

Itsehoitokipulääkkeet ja viisaudenhampaan poiston jälkeinen kipu

Näytönastekatsaukset
Aapo Honkanen
30.3.2016

Näytön aste: A

Parasetamoli ja tulehduskipulääkkeet lievittävät itsehoidossa käytettyinä annoksina viisaudenhampaan poiston jälkeistä kipua.

Vuonna 2011 julkaistu Cochrane-katsaus «Moore RA, Derry S, McQuay HJ ym. Single dose oral ...»1, «»1 on yhteenveto 35:stä aiemmasta Cochrane-katsauksesta. Niissä arvioitiin akuutin kipulääkkeen postoperatiivista kipua lievittävää vaikutusta. Pääosa aineistosta käsitteli viisaudenhampaan poiston jälkeistä kipua, mutta mukana oli myös tutkimuksia, joissa potilaille oli tehty jokin muu toimenpide. Tulokset esiteltiin joko yhteenvetona kaikista operaatioista tai erikseen jaettuna hampaan poistoon ja muihin operaatioihin. Aineisto koostuu 350:stä tutkimuksesta, joissa oli mukana yhteensä 45 000 potilasta.

Yhteenvetoon otettiin mukaan kaikki aiemmat Cochrane-katsaukset, jotka käsittelivät lumekontrolloituja, satunnaistettuja kaksoissokkotutkimuksia ja joiden tavoitteena oli arvioida yhden suun kautta otetun lääkeannoksen vaikutusta akuuttiin postoperatiiviseen kipuun aikuisilla (≥ 15-vuotiaita). Kivun tuli olla vähintään kohtalaista. Tutkimuksen seurannan tuli kestää vähintään 4 tuntia.

Yhteenvetokatsaukseen «Moore RA, Derry S, McQuay HJ ym. Single dose oral ...»1 ei ole otettu mukaan pienempiin potilasaineistoihin perustuvia tutkimuksia, joissa on tutkittu naprokseeni- tai natrium-naprokseeniannoksien 200/220 mg ja 400/400 mg vaikutusta postoperatiiviseen kipuun. Taulukon «Vähintään 50 % hammaskivun lievitys 4–6 tunnin kuluessa lääkkeenotosta...»1 tulokset ovat näiltä osin otettu vuonna 2009 julkaistusta naprokseenin vaikutusta selvittävästä Cochrane-katsauksesta «Derry C, Derry S, Moore RA ym. Single dose oral na...»2, «»2. Kuten muussakin aineistossa, kipu näissä tutkimuksissa oli pääasiassa hammas- tai suukirurgisen toimenpiteen aiheuttamaa.

Ensisijainen lopputulosmuuttuja oli potilaiden lukumäärä/ryhmä, jotka saivat vähintään 50 % kivun lievityksen 4–6 tunnin kuluessa lääkeannoksesta. Suhteellinen hyöty ja NNT-luvut laskettiin. Toissijaisia lopputulosmuuttujia olivat lisälääkityksen käyttö ja aika lisälääkitykseen ottamiseen, haittavaikutukset ja tutkimuksesta pois jättäytyminen muusta syystä kuin hoidon tehon puuttuminen.

Ks. taulukot «Vähintään 50 % hammaskivun lievitys 4–6 tunnin kuluessa lääkkeenotosta...»1 ja «Lääkemuodon vaikutus ibuprofeenin tehoon. Tavallinen vs nopeasti imeytyvä (liukoinen, soluble) lääkemuoto/suola. Vähintään 50 % hammaskivun lievitys 4–6 tunnin kuluessa...»2.

Taulukko 1. Vähintään 50 % hammaskivun lievitys 4–6 tunnin kuluessa lääkkeenotosta
Prosentti potilaista, joilla vaste
ASA = asetyylisalisyylihappo
Lääkeaine Annos
(mg)
Tutkimuksia Potilaita Aktiivi Lume NNT
(95 % luottamusväli)
ASA 600/650 45 3 581 36 14 4,5 (4,0–5,3)
ASA 1 000 4 436 35 11 4,2 (3,2–6,0)
Ibuprofeeni 200 18 2 470 47 10 2,7 (2,5–3,0)
Ibuprofeeni 400 49 5 428 55 12 2,3 (2,2–2,4)
Ketoprofeeni 25 6 452 64 13 1,9 (1,7–2,3)
Parasetamoli 500 3 305 56 30 3,8 (2,7–6,4)
Parasetamoli 975/1 000 19 2 157 41 10 3,2 (2,9–3,6)
Naprokseeni 200/220 2 202 45 16 3,4 (2,4–5,8)
Naprokseeni 400/440 3 334 49 11 2,7 (2,2–3,2)
Naprokseeni 500/550 5 402 61 7 1,8 (1,6–2,1)
Taulukko 2. Lääkemuodon vaikutus ibuprofeenin tehoon. Tavallinen vs nopeasti imeytyvä (liukoinen, soluble) lääkemuoto/suola. Vähintään 50 % hammaskivun lievitys 4–6 tunnin kuluessa
Prosenttia potilaista, joilla vaste
Lääkeaine Annos
(mg)
Tutkimuksia Potilaita Aktiivi Lume NNT
(95 % luottamusväli)
Ibuprofeeni 400 nopea 9 959 66 10 1,8 (1,7–2,0)
Ibuprofeeni 400 46 4 772 53 11 2,3 (2,2–2,5)

Itsehoidossa käytetyistä lääkeaineannoksista ibuprofeeni annoksella 400 mg ja ketoprofeeni 25 mg olivat tehokkaimpia viisaudenhampaan poiston jälkeisen kivun lievityksessä.

Mikään lääkeaine ei tarjonnut varmaa kivunlievitystä kaikille potilaille.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Moore RA, Derry S, McQuay HJ ym. Single dose oral ...»1: Haittoja ilmoitettiin tutkimusten lyhyestä kestosta johtuen hyvin vähän. Itsehoidossa käytettävä naprokseeniannos on 250 mg.

Kirjallisuutta

  1. Moore RA, Derry S, McQuay HJ ym. Single dose oral analgesics for acute postoperative pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2011;(9):CD008659 «PMID: 21901726»PubMed
  2. Derry C, Derry S, Moore RA ym. Single dose oral naproxen and naproxen sodium for acute postoperative pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2009;(1):CD004234 «PMID: 19160232»PubMed