Takaisin

Polyetyleeniglykoli (makrogoli) lapsen toiminnallisen ummetuksen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Outi Salminen
30.3.2016

Näytön aste: B

Polyetyleeniglykoli (makrogoli) ilmeisesti lisää ulostekertoja lapsuusiän toiminnallisen lyhytkestoisen ummetuksen hoidossa.

Vuonna 2012 julkaistussa systemaattisessa katsauksessa «Gordon M, Naidoo K, Akobeng AK ym. Osmotic and sti...»1, «»1 selvitettiin lasten toiminnallisen ummetuksen hoitoon käytettävien osmoottisten ja kontaktilaksatiivien tehoa ja turvallisuutta. Katsaukseen haettiin MEDLINESta, EMBASEsta ja Cochrane-tietokannoista julkaistut lapsilla (0–16-vuotiailla) tehdyt, satunnaistetut kontrolloidut toiminnallisen ummetuksen hoitoa käsittelevät tutkimukset, joissa laksatiiveja verrattiin joko lumelääkkeeseen tai toiseen laksatiiviin. Ensisijainen tulosmuuttuja tutkimuksissa oli ulostamistiheys, toissijaiset tulosmuuttujat olivat tuhriminen, ulostetulpan poistuminen, lisälääkityksen tarve ja haittavaikutukset.

Katsaukseen kelpuutettiin 18 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (n = 1 643 potilasta, ikä 6 kuukautta – 16 vuotta), joista yhdeksän käsitteli polyetyleeniglykolia (PEG). Näistä kaksi oli lumekontrolloituja (n = 101, seuranta-aika 2 viikkoa), neljä oli vertailua laktuloosiin (n = 338, seuranta-aika 4 viikkoa) ja kolme vertailua magnesiumhydroksidiin (n = 211, seuranta-aika 4 viikkoa).

Polyetyleeniglykoli (PEG) lisäsi viikoittaisten ulostamiskertojen määrää lumeeseen verrattuna (keskiero, mean difference, MD) 2,61 ulostusta/vko; 95 % luottamusväli 1,15– 4,08) ja laktuloosiin verrattuna (MD 0,95 ulostusta/vko; 95 % luottamusväli 0,46–1,44).

Vain 18 % PEGiä saaneista tarvitsi lisälääkitystä, kun taas 30 % laktuloosia saaneista tarvitsivat lisälääkitystä. PEG lisäsi ulostuskertojen määrää jonkin verran verrattuna magnesiumhydroksidiin (MD 0,69 ulostuskerrat/vko; 95 % luottamusväli 0,49–0,89). Tässä tutkimuksessa yksi lapsi oli allerginen PEG:lle. Tavallisimpia haittoja olivat ilmavaivat, vatsakivut, pahoinvointi, ripuli ja päänsärky. Ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa haittavaikutuksissa.

Verrattaessa PEG:ia ja peräruiskeita (1 tutkimus, n = 90) ja PEG:ia ja parafiiniöljyä (1 tutkimus, 158) ei näiden ryhmien välille saatu merkitsevää eroa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuonna 2014 julkaistussa meta-analyysissä «Chen SL, Cai SR, Deng L ym. Efficacy and complicat...»2 verrattiin PEG-pohjaisia (PEG ja PEG-elektrolyytit) laksatiiveja laktuloosiin, magnesiamaitoon, parafiiniöljyyn ja kuituja sisältäviin laksatiiveihin lasten toiminnallisessa ja kroonisessa ummetuksessa. Analyysiin haettiin MEDLINESta, EMBASEsta, Cochrane- ja Google Scholar tietokannoista julkaistut lapsilla (3–12-vuotiailla) tehdyt, satunnaistetut kontrolloidut toiminnallisen ummetuksen hoitoa käsittelevät tutkimukset. Ensisijainen tulosmuuttuja tutkimuksissa oli viikottainen ulostamistiheys, toissijaiset tulosmuuttujat olivat ulostetulpan poistuminen ja haittavaikutukset.

Meta-analyysiin kelpuutettiin 10 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (n = 1 052 potilasta, ikä 3–16 vuotta, joista 511 hoidettiin PEG-pohjaisilla laksatiiveilla ja 541 muilla laksatiiveilla). Ensisijaista tulosmuuttujaa (viikoittaiset ulostuskerrat) arvioitaessa otettiin mukaan 7 tutkimusta. Näiden tutkimusten heterogeenisyys oli suuri (I2 = 89,23 %). Viikoittaisten ulostuskertojen määrässä ei ollut eroa verrattaessa PEG:iä saaneita potilaita muita laksatiiveja saaneisiin potilaisiin (yhdistetty standardoitu keskiero 0,38; 95 % luottamusväli -0,11–0,85).

Analysoitaessa onnistunutta ulostetulpan poistumista PEG-pohjaiset laksatiivit olivat tehokkaampia kuin muut laksatiivit neljässä eri aikapisteessä: 2 viikkoa (OR 2,64; 95 % luottamusväli 1,19–5,85), 4 viikkoa (OR 1,63; 95 % luottamusväli 1,09–2,44), 8 viikkoa (OR 2,47; 95 % luottamusväli 1,35–4,53) ja 12 viikkoa (OR 1,87; 95 % luottamusväli 1,03–3,37). 7 tutkimuksessa raportoitiin haittavaikutuksia kaikilla käytetyillä laksatiiveilla: ripulia, vatsakipuja, pahoinvointia tai oksentelua, kipua ja jännittymistä ulostaessa, ilmavaivoja, kovia ulosteita ja verenvuotoa peräsuolesta. Ryhmien eroja haittavaikutuksissa ei analysoitu.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Gordon M, Naidoo K, Akobeng AK ym. Osmotic and sti...»1: Katsauksessa käsitellyissä tutkimuksissa potilasjoukot olivat pieniä, tutkimusasetelmat heterogeenisiä ja seuranta-ajat lyhyitä. Yksittäisten tutkimusten tulosten yhdistäminen oli ongelmallista, koska harhan mahdollisuus arvioitiin suureksi. Parafiiniöljy ja magnesiamaito eivät ole Suomessa käytössä ummetuksen hoitoon.

«Chen SL, Cai SR, Deng L ym. Efficacy and complicat...»2: Katsauksessa käsitellyissä tutkimuksissa tutkimusasetelmat olivat heterogeenisiä ja seuranta-ajat lyhyitä. Yksittäisten tutkimusten tulosten yhdistäminen oli ongelmallista, koska harhan mahdollisuus arvioitiin suureksi. Parafiiniöljy ja magnesiamaito eivät ole Suomessa käytössä ummetuksen hoitoon.

Kirjallisuutta

  1. Gordon M, Naidoo K, Akobeng AK ym. Osmotic and stimulant laxatives for the management of childhood constipation. Cochrane Database Syst Rev 2012;(7):CD009118 «PMID: 22786523»PubMed
  2. Chen SL, Cai SR, Deng L ym. Efficacy and complications of polyethylene glycols for treatment of constipation in children: a meta-analysis. Medicine (Baltimore) 2014;93:e65 «PMID: 25310742»PubMed