Takaisin

Polyetyyleeniglykoli (makrogoli) aikuisen toiminnallisen ummetuksen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Outi Salminen
30.3.2016

Näytön aste: A

Polyetyleeniglykoli (makrogoli) lisää ulostekertoja aikuisen toiminnallisen lyhytkestoisen ummetuksen hoidossa.

Vuonna 2010 julkaistussa systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissa «Belsey JD, Geraint M, Dixon TA. Systematic review ...»1 selvitettiin aikuisten toiminnallisen ummetuksen hoitoon käytettävän osmoottisen laksatiivin polyetyleeniglykolin (PEG, makrogoli) tehoa ja turvallisuutta. Katsaukseen haettiin MEDLINE-, EMBASE-, CINAHL-, Cochrane- ja Google Scholar -tietokannoista julkaistut, aikuisilla (yli 18-vuotiailla) tehdyt satunnaistetut kontrolloidut toiminnallisen ummetuksen hoitoa käsittelevät tutkimukset, joissa PEG:ia verrattiin joko lumelääkkeeseen tai toiseen laksatiiviin. Analyysissa ainoaksi tulosmuuttujaksi valittiin ulostamistiheys. Kaikki tulokset muunnettiin 7 päivän ulostamiskertoihin, jotta tutkimuksia voitiin verrata keskenään.

Katsaukseen kelpuutettiin 20 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta. Näistä 10 oli lumekontrolloitua (n = 1 251, joista 638 sai eri PEG-annoksia ja 568 lumetta) ja 7 oli vertailua laktuloosiin (n = 959, joista 508 sai PEG:iä ja 451 laktuloosia). Yksi tutkimus oli kolmoisvaihtovuoroinen, jossa tutkittiin sekä lumetta, PEG:tä että laktuloosia. Kaksi tutkimusta vertaili PEGiä ispaghula-kuituvalmisteeseen, yksi tutkimus tegaserodiin ja yksi tutkimus vertaili PEG:iä valmisteeseen, jossa oli sekä PEG:tä että elektrolyyttejä.

PEG lisäsi 7 päivän ulostamiskertojen määrää lumeeseen verrattuna (keskiero, mean difference, MD, 2,34 ulostusta/vko; 95 % luottamusväli 1,76–2,91; 7 tasokkainta tutkimusta, joiden heterogeenisyys I2 0,149) ja laktuloosiin verrattuna (MD 1,65 ulostusta/vko; 95 % luottamusväli 0,93–2,38; 4 tasokkainta tutkimusta, joiden heterogeenisyys I2 = 0). PEG oli myös tehokkaampi kuin ispaghula-kuituvalmiste (2 tutkimusta, keskierot 2,78 ja 1,09 ulostusta/vko). PEG ja PEG + elektrolyytit olivat teholtaan samankaltaisia.

Tutkimuksissa esiintyi pääasiallisesti lieviä haittoja. Merkitseviä eroja lumeen ja muiden laksatiivien välillä ei löytynyt. Tavallisimpia haittoja olivat ilmavaivat, vatsakivut, pahoinvointi ja ripuli. Yhdessä tutkimuksessa ripuli oli vakavaa, ja se johti PEG-hoidon keskeyttämiseen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Tegaserodi ei ole Suomessa käytössä ummetuksen hoitoon.

Kirjallisuutta

  1. Belsey JD, Geraint M, Dixon TA. Systematic review and meta analysis: polyethylene glycol in adults with non-organic constipation. Int J Clin Pract 2010;64:944-55 «PMID: 20584228»PubMed