Takaisin

Kestävyysliikuntaan perustuva liikuntahoito ja toimintakyky aivohalvauspotilailla

Näytönastekatsaukset
Kai Savonen
30.10.2015

Näytön aste: A

Kestävyysliikuntaan perustuva liikuntahoito parantaa aivohalvauspotilaiden toimintakykyä enemmän tavanomaiseen aivohalvauksen jälkeiseen kuntoutukseen verrattuna.

Meta-analyysissä «Saunders DH, Sanderson M, Brazzelli M ym. Physical...»1 arvioitiin 7 vuosina 1988–2012 julkaistua satunnaistettua kontrolloitua interventiotutkimusta kestävyysliikuntaan perustuvan liikuntahoidon ja toimintakyvyn paranemisen yhteydestä aivohalvauspotilailla. Potilaita oli yhteensä 289, ikä vaihteli välillä 49–74 vuotta, ja harjoitteluintervention pituus välillä 3–12 viikkoa. Kestävyysliikuntaan perustuva liikuntahoito oli suurimmaksi osaksi kävelyä. Toimintakykyä arvioitiin eri tutkimuksissa eri indekseillä: The Functional Independence Measure, Rivermead Mobility Index ja Physical Activity and Disability Scale.

Kestävyysliikuntaan perustuvaa liikuntahoitoa tehneellä ryhmällä toimintakyky parani harjoitteluintervention aikana enemmän verrattuna tavanomaista aivohalvauksen jälkeistä kuntoutusta saaneeseen ryhmään: ryhmien välinen standardoitu keskiero 0,37 (95 % luottamusväli 0,10–0,64).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Saunders DH, Sanderson M, Brazzelli M ym. Physical fitness training for stroke patients. Cochrane Database Syst Rev 2013;10:CD003316 «PMID: 24142492»PubMed