Takaisin

Kestävyysliikuntaan perustuva liikuntahoito ja tasapaino aivohalvauspotilailla

Näytönastekatsaukset
Kai Savonen
30.10.2015

Näytön aste: B

Kestävyysliikuntaan perustuva liikuntahoito ilmeisesti parantaa aivohalvauspotilaiden tasapainoa enemmän tavanomaiseen aivohalvauksen jälkeiseen kuntoutukseen verrattuna.

Meta-analyysissä «Saunders DH, Sanderson M, Brazzelli M ym. Physical...»1, «»1 arvioitiin 5 vuosina 2004–2012 julkaistua satunnaistettua kontrolloitua interventiotutkimusta kestävyysliikuntaan perustuvan liikuntahoidon ja tasapainon hallinnan yhteydestä aivohalvauspotilailla. Potilaita oli yhteensä 180, ikä vaihteli välillä 50–72 vuotta, ja harjoitteluintervention pituus välillä 3–12 viikkoa. Kestävyysliikuntaan perustuva liikuntahoito oli suurimmaksi osaksi kävelyä. Tasapainoa mitattiin Berg Balance indeksillä, jossa vaihteluväli on 0–56 pistettä.

Kestävyysliikuntaan perustuvaa liikuntahoitoa tehneellä ryhmällä tasapaino parani harjoitteluintervention aikana enemmän verrattuna tavanomaista aivohalvauksen jälkeistä kuntoutusta saaneeseen ryhmään: ryhmien välinen keskiero 4,3 pistettä (95 % luottamusväli 1,3–7,2 pistettä).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Saunders DH, Sanderson M, Brazzelli M ym. Physical fitness training for stroke patients. Cochrane Database Syst Rev 2013;10:CD003316 «PMID: 24142492»PubMed