Takaisin

Kestävyysliikuntaan perustuva liikuntahoito ja kävelykyky aivohalvauspotilailla

Näytönastekatsaukset
Kai Savonen
30.10.2015

Näytön aste: A

Kestävyysliikuntaan perustuva liikuntahoito parantaa aivohalvauspotilaiden maksimaalista kävelynopeutta enemmän tavanomaiseen aivohalvauksen jälkeiseen kuntoutukseen verrattuna.

Meta-analyysissä «Saunders DH, Sanderson M, Brazzelli M ym. Physical...»1, «»1arvioitiin 13 vuosina 2001–2013 julkaistua satunnaistettua kontrolloitua interventiotutkimusta kestävyysliikuntaan perustuvan liikuntahoidon ja maksimaalisen kävelynopeuden yhteydestä aivohalvauspotilailla. Potilaita oli yhteensä 709. Ikä vaihteli välillä 50–75 vuotta ja harjoitteluintervention pituus välillä 2–16 viikkoa. Kestävyysliikuntaan perustuva liikuntahoito oli suurimmaksi osaksi kävelyä. Maksimaalinen kävelynopeus mitattiin 5–10 metrin matkalla.

Kestävyysliikuntaan perustuvaa liikuntahoitoa saaneella ryhmällä maksimaalinen kävelynopeus parani harjoitteluintervention aikana enemmän verrattuna tavanomaista aivohalvauksen jälkeistä kuntoutusta saaneeseen ryhmään: ryhmien välinen keskiero 7,4 m/min (95 % luottamusväli 3,7–11,0 m/min).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Saunders DH, Sanderson M, Brazzelli M ym. Physical fitness training for stroke patients. Cochrane Database Syst Rev 2013;10:CD003316 «PMID: 24142492»PubMed