Takaisin

Kestävyysliikuntaan perustuva liikuntahoito ja kardiorespiratorinen kunto aivohalvauspotilailla

Näytönastekatsaukset
Kai Savonen
30.10.2015

Näytön aste: A

Kestävyysliikuntaan perustuva liikuntahoito parantaa aivohalvauspotilaiden kardiorespiratorista kuntoa enemmän tavanomaiseen aivohalvauksen jälkeiseen kuntotukseen verrattuna.

Meta-analyysissä «Saunders DH, Sanderson M, Brazzelli M ym. Physical...»1 arvioitiin 7 vuosina 1988–2012 julkaistua satunnaistettua kontrolloitua interventiotutkimusta kestävyysliikuntaan perustuvan liikuntahoidon ja kardiorespiratorisen kunnon yhteydestä aivohalvauspotilailla. Potilaita oli yhteensä 247, ikä vaihteli välillä 50–69 vuotta, harjoitteluintervention pituus vaihteli välillä 4–24 viikkoa. Kestävyysliikuntaan perustuva liikuntahoito oli suurimmaksi osaksi kävelyä. Kardiorespiratorinen kunto määritettiin mittaamalla maksimaalinen hapenottokyky.

Kestävyysliikuntaan perustuvaa liikuntahoitoa tehneellä ryhmällä maksimaalinen hapenottokyky parani harjoitteluintervention aikana enemmän verrattuna tavanomaista aivohalvauksen jälkeistä kuntoutusta saaneeseen ryhmään, ryhmien välinen keskiero 2,5 ml/kg/min (95 % luottamusväli 1,1–3,8 ml/kg/min).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Samassa meta-analyysissä «Saunders DH, Sanderson M, Brazzelli M ym. Physical...»1 arvioitiin 3 vuosina 1995–2003 julkaistua satunnaistettua kontrolloitua interventiotutkimusta kestävyysliikuntaan perustuvan liikuntahoidon ja maksimaalisessa kuormituskokeessa saavutetun työtehon yhteydestä aivohalvauspotilailla. Potilaita oli yhteensä 144, ikä vaihteli välillä 57–64 vuotta, harjoitteluintervention pituus vaihteli välillä 2–10 viikkoa. Kestävyysliikuntaan perustuva liikuntahoito oli suurimmaksi osaksi kävelyä.

Kestävyysliikuntaan perustuvaa liikuntahoitoa tehneellä ryhmällä maksimaalinen työteho parani harjoitteluintervention aikana enemmän verrattuna tavanomaista aivohalvauksen jälkeistä kuntoutusta saaneeseen ryhmään, ryhmien välinen standardoitu keskiero 0,84 (95 % luottamusväli 0,49–1,18).

Kirjallisuutta

  1. Saunders DH, Sanderson M, Brazzelli M ym. Physical fitness training for stroke patients. Cochrane Database Syst Rev 2013;10:CD003316 «PMID: 24142492»PubMed