Takaisin

Kosteusvaurion korjaaminen asunnossa ja astmaa sairastavien lasten hengitystieoireet

Näytönastekatsaukset
Paula Kauppi, Kirsi Karvala ja Jorma Komulainen
12.9.2016

Näytön aste: C

Asunnon kosteusvaurion korjaaminen saattaa vähentää astmaa sairastavien lasten hengitystieoireita.

Yhdysvaltalaiseen RCT-tutkimukseen «Kercsmar CM, Dearborn DG, Schluchter M ym. Reducti...»1 otettiin mukaan 62 sellaista lääkärin astmaatikoksi diagnosoimaa 2–17-vuotista lasta, joiden kotona asiantuntija oli todennut kosteusvaurioita. Lapset satunnaistettiin kahteen ryhmään. Tutkimusryhmän potilaiden kotona tehtiin kosteusvaurioiden korjaus 5–6 kuukautta satunnaistamisen jälkeen. Kontrolliryhmän potilaiden kotona korjauksia ei tehty. Molemmat ryhmät saivat hoitosuosituksen mukaisen astman hoidon ja ohjauksen mukaan lukien ohjeet kodin siivoamiseen ja ilmastointiin. Seurantaa jatkettiin 10 kuukautta korjaustoimenpiteiden jälkeen vastaten 15 kuukautta satunnaistamisesta ja astman hoidon ohjauksesta. Tutkimuksesta putosi pois 18 % tutkittavista, ja sekä tutkimus- että kontrolliryhmissä 3 potilasta hoidettiin toisessa ryhmässä kuin mihin heidät oli satunnaistettu. Ensisijainen lopputulosmuuttuja oli astmaoireisten päivien väheneminen ja astman pahenemisvaiheiden määrä.

Viimeisellä seurantakäynnillä tutkimusryhmän potilailla raportoitiin vähemmän oirepäiviä kuin kontrolliryhmässä (2 pv/kk vs 4 pv/kk), mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Kun huomioitiin tutkimukseen ottovaiheen astmaoireiden vaikeus ja vuodenaika, erosta tuli tilastollisesti merkitsevä (p = 0,004, intention-to-treat-analyysi). Lääkärin hoitoon johtaneita astman vaikeutumisia kodin korjaustoimenpiteiden jälkeisessä seurannassa oli intention-to-treat-analyysissä 28 %:lla kontrolliryhmän ja 10 %:lla tutkimusryhmän potilaista (p = 0,11). Kun potilaat analysoitiin toteutuneen hoidon (as treated) mukaan, ero oli tilastollisesti merkitsevä (33 vs 4 %, p = 0,003).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti

«Kercsmar CM, Dearborn DG, Schluchter M ym. Reducti...»1: Pieni tutkittavien määrä ja kohtalaisen suuri poispudonneiden määrä heikentävät luottamustamme tutkimuksen tuloksiin.

Kirjallisuutta

  1. Kercsmar CM, Dearborn DG, Schluchter M ym. Reduction in asthma morbidity in children as a result of home remediation aimed at moisture sources. Environ Health Perspect 2006;114:1574-80 «PMID: 17035145»PubMed