Takaisin

Iksekitsumabin teho ja turvallisuus läiskäpsoriaasin induktiohoidossa

Näytönastekatsaukset
Tapio Rantanen
27.12.2016

Näytön aste: A

Iksekitsumabi on tehokas läiskäpsoriaasin induktiohoidossa.

Eri puolilla maailmaa suoritetussa satunnaistetussa lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa (UNCOVER-1, NCT01474512) «Gordon KB, Blauvelt A, Papp KA ym. Phase 3 Trials ...»1 tutkittiin iksekitsumabin tehoa ja turvallisuutta 1 296 potilaalla keskivaikean tai vaikean (PASI ≥ 12, BSA ≥ 10, sPGA ≥ 3 asteikolla 0–5) läiskäpsoriaasin 12 viikon induktiohoidossa.

Iksekitsumabia annosteltiin ihon alle pistettynä aluksi 160 mg, ja sen jälkeen 80 mg joko 2 tai 4 viikon välein. Tutkimuksen alkaessa suhteessa 1:1:1 satunnaistetut ryhmät (lume / 80 mg joka 4. viikko / 40 mg joka 2. viikko) eivät eronneet olennaisesti toisistaan. Keskimääräinen PASI oli 20 / 20 / 20, BSA 27,4 % / 27,4 % / 28,2 %, eikä sPGA-jakaumassakaan ollut olennaisia eroja. Ensisijaiset päätemuuttujat olivat sPGA 0 tai 1 ja PASI-75-vasteet viikolla 12.

Tutkimusryhmistä (lume / 80 mg joka 4. viikko / 80 mg joka 2. viikko) poistui ennenaikaisesti 24/431, 24/432 ja 18/433 potilasta. Hoitotulokset (ITT-analyysi) viikolla 12 (lume / 80 mg joka 4. viikko / 80 mg joka 2. viikko) olivat sPGA 0 tai 1 3,2 % / 76,4 % / 81,8 % ja PASI-75 3,9 % / 82,6 % / 89,1 %. PASI-90-vasteen saavutti 0,5 % / 64,6 % / 70,9 % potilaista ja PASI-100-vasteen 0 % / 33,6 % / 35,3 % (kaikissa p < 0,001 lumeeseen verrattuna).

Vakavissa haittatapahtumissa ei ollut eroa ryhmien välillä, mutta iksekitsumabiryhmissä oli enemmän lieviä haittatapahtumia, joista yleisimpiä olivat ylähengitystieinfektiot ja injektiokohdan ihoreaktiot. Korkeampaa annosta saavassa iksekitsumabiryhmässä oli muita enemmän suun hiivainfektioita.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus.

Eri puolilla maailmaa suoritetussa satunnaistetussa lume- ja aktiivihoitokontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa (UNCOVER-2, NCT01597245) «Griffiths CE, Reich K, Lebwohl M ym. Comparison of...»2 verrattiin 2 eri iksekitsumabiannoksen tehoa lumeeseen ja etanerseptiin 1 224 potilaalla keskivaikean tai vaikean (PASI ≥ 12, BSA ≥ 10, sPGA ≥ 3 asteikolla 0–5) läiskäpsoriaasin 12 viikon induktiohoidossa.

Tutkimuksen alkaessa ryhmät eivät eronneet olennaisesti toisistaan. Keskimääräinen PASI oli 19–21, BSA 25–27, ja sPGA ≥ 4 48–52 %:lla potilaista. Iksekitsumabia annosteltiin ihon alle pistettynä aluksi 160 mg, ja sen jälkeen 80 mg joko 2 tai 4 viikon välein. Etanerseptin annos oli 50 mg kahdesti viikossa. Ensisijaiset päätemuuttujat olivat sPGA 0 tai 1 ja PASI-75vasteet viikolla 12.

Hoitotulokset viikolla 12 (lume / etanersepti / 80 mg joka 4. viikko / 80 mg joka 2. viikko) olivat sPGA 0 tai 1 2,4 % / 36,0 % / 72,9 % / 83,2 % ja PASI-75 2,94 % / 41,6 % / 77,5 % / 89,7 %. PASI-90-vasteen saavutti 0,6 % / 18,7 % / 59,7 % / 70,7 % ja PASI-100-vasteen 0,6 % / 5,3 % / 30,8 % / 40,5 % potilaista. Iksekitsumabiryhmät erosivat tilastollisesti merkitsevästi sekä lume- että etanerseptiryhmästä (p < 0,0001).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus.

Eri puolilla maailmaa suoritetussa satunnaistetussa lume- ja aktiivihoitokontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa (UNCOVER-3, NCT01646172) verrattiin 2 eri iksekitsumabiannoksen tehoa ja turvallisuutta lumeeseen ja etanerseptiin 1 346 potilaalla keskivaikean tai vaikean (PASI ≥ 12, BSA ≥ 10, sPGA ≥ 3 asteikolla 0–5) läiskäpsoriaasin 12 viikon induktiohoidossa «Griffiths CE, Reich K, Lebwohl M ym. Comparison of...»2.

Tutkimuksen alkaessa ryhmät eivät eronneet olennaisesti toisistaan. Keskimääräinen PASI oli 21, BSA 28–29, ja sPGA ≥ 4 46–52 %:lla potilaista. Iksekitsumabia annosteltiin ihon alle pistettynä aluksi 160 mg, ja sen jälkeen 80 mg joko 2 tai 4 viikon välein. Etanerseptin annos oli 50 mg kahdesti viikossa. Ensisijaiset päätemuuttujat olivat sPGA 0 tai 1 ja PASI-75vasteet viikolla 12.

Hoitotulokset viikolla 12 (lume / etanersepti / 80 mg joka 4. viikko / 80 mg joka 2. viikko) olivat sPGA 0 tai 1 6,7 % / 41,6 % / 75,4 % / 80,5 % ja PASI-75-vaste 7,3 % / 53,4 % / 84,2 % / 87,3 %. PASI-90-vasteen saavutti 3,1 % / 25,7 % / 65,3 % / 68,1 % ja PASI-100-vasteen 0 % / 7,3 % / 35,0 % / 37,7 % potilaista. Iksekitsumabiryhmät erosivat tilastollisesti merkitsevästi sekä lume- että etanerseptiryhmästä (p < 0,0001).

Tutkimusten UNCOVER-2 ja -3 haittatapahtumat raportoitiin julkaisussa yhdistettynä aineistona. Haittatapahtumien kokonaismäärä oli sekä iksekitsumabi- että etanerseptiryhmissä lumeryhmää suurempi. Kuolemantapauksia ei esiintynyt. Vakavia haittatapahtumia esiintyi yhtäläisesti (1,9 %) kaikissa ryhmissä lume mukaan lukien, eikä eroja ollut haittatapahtumien takia hoidon keskeytyksissä. Infektioiden kokonaismäärä oli iksekitsumabiryhmissä hiukan muita korkeampi, yleisimpänä lievät ylähengitystieinfektiot. Vakavien infektioiden määrissä ei todettu eroja. Hiivainfektioita oli korkeampaa iksekitsumabiannosta saaneessa ryhmässä muita enemmän. Ne olivat lieviä ja reagoivat paikallishoitoon. Injektiokohdan ihoreaktioita esiintyi lääkeryhmissä (13,3–17,3 %) lumeryhmää (3,6 %) enemmän.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus.

Kirjallisuutta

  1. Gordon KB, Blauvelt A, Papp KA ym. Phase 3 Trials of Ixekizumab in Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis. N Engl J Med 2016;375:345-56 «PMID: 27299809»PubMed
  2. Griffiths CE, Reich K, Lebwohl M ym. Comparison of ixekizumab with etanercept or placebo in moderate-to-severe psoriasis (UNCOVER-2 and UNCOVER-3): results from two phase 3 randomised trials. Lancet 2015;386:541-51 «PMID: 26072109»PubMed