Takaisin

Ruoka-ainerajoitukset lasten ja nuorten ADHD:n hoidossa

Näytönastekatsaukset
Leena Pihlakoski
26.1.2017

Näytön aste: C

Ruoka-ainerajoitukset saattavat vähentää ADHD-oireita osalla lapsista ja nuorista, mutta tutkimusnäyttöä ei ole riittävästi.

Joidenkin ruoka-aineiden on arveltu vaikeuttavan lasten käytöshäiriöoireita. Myös ADHD-oireita on pyritty lievittämään ruokavaliota muokkaamalla eli tavallisimmin eliminoimalla ruokavaliosta iho- ja suolistoallergia-oireita usein aiheuttavia ruoka-aineita (esim. vehnä, lehmänmaito, kananmunat, pähkinät, kala ja äyriäiset). Myös muutamista, harvoin allergisoivista ruoka-aineista (esim. vasikanliha, riisi, päärynä) kerrallaan koostuvan ns. few foods diet -ruokavalion vaikutusta ADHD-oireisiin on tutkittu.

European ADHD Guidelines -työryhmän systemaattisessa katsauksessa «Sonuga-Barke EJ, Brandeis D, Cortese S ym. Nonphar...»1 (2013) arvioitiin 6 eri meta-analyysiä ADHD:n lääkkeettömien hoitojen vaikuttavuudesta. Haku tehtiin laajasti useista eri tietolähteistä, muun muassa MEDLINE, OvidMEDLINE, PsycInfo, CINAHL ja ERIC, ja se koski huhtikuuhun 2012 mennessä julkaistuja tutkimuksia. Katsaukseen sisällytettiin meta-analyysit, joissa tutkimusinterventioihin osallistujat olivat 3–18-vuotiaita, joilla oli joko DSM- tai ICD-tautiluokituksen kriteerein tehty ADHD-diagnoosi. Tulosmuuttujana oli oirekyselylomakkeella tai havainnoimalla mitattu muutos ADHD-oireissa. Muutoksen arvioijat oli jaettu 2 luokkaan, lähellä oleviin ("most proximal assessment") kuten esimerkiksi vanhempiin, ja todennäköisesti sokkoutettuihin ("probably blinded assessment"), joiden katsottiin olevan tietämättömiä lapsen osallistumisesta interventioon ja siten objektiivisempia. Jaon tavoitteena oli vähentää tulosten vinoumaa.

Osana katsausta tarkasteltiin erikseen, oliko ruoka-aineiden rajoittamisella vaikuttavuutta lasten ADHD-oireisiin. Meta-analyysiin sisältyi 7 tutkimusta, joissa interventioryhmiin kuului 205 ja vertailuryhmiin 202 iältään 3–12-vuotiasta lasta. 6 tutkimuksessa interventiona oli tunnettujen allergisoivien ruoka-aineiden eliminointi ruokavaliosta ja 1 tutkimuksessa oligoantigeeninen ruokavalio, ns. few foods diet. Interventiota verrattiin joko lumeeseen, muuhun kontrolloituun ruokavalioon tai hoitoon pääsyyn jonottamiseen. 5 tutkimuksista oli käytettävissä sekä intervention lähellä olevan henkilön eli vanhemman että todennäköisesti sokkoutetun henkilön tekemä arvio muutoksesta lapsen ADHD-oireissa. 1 tutkimuksessa oli tarkasteltu vaikuttavuutta eri ikäryhmissä.

Rajoitettu ruokavalio vähensi meta-analyysin perusteella lasten ADHD-oireita huomattavasti vanhempien arvioimana (SMD 1,48, 95 % luottamusväli 0,35–2,61), mutta todennäköisesti sokkoutettujen arvioissa vaikuttavuus ei ollut tilastollisesti merkitsevä (SMD 0,51, 95 % luottamusväli -0,02–1,04). Tutkimukset olivat toteutukseltaan erittäin heterogeenisiä, ja suurimpia teholukuja esittäneissä 2 eliminaatioruokavaliotutkimuksessa meta-analyysin tekijät pitivät sokkoutusta epäonnistuneena. Vaikka vanhemmat arvioivatkin useimmissa tutkimuksissa lasten hyötyneen, katsauksen tekijöiden mielestä tutkimusnäyttö ei riitä ruokavaliorajoitusten suosittelemiseksi rutiinimaisesti ADHD:n hoidossa.

Niggin ym. meta-analyysissä «Nigg JT, Lewis K, Edinger T ym. Meta-analysis of a...»2 (2012) tutkittiin sekä eliminaatioruokavalion että keinotekoisten väri- ja muiden lisäaineiden poisjättämisen vaikutusta ADHD-oireisiin. Meta-analyysiin haettiin satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia PubMed-, Cochrane- ja PsycNet-tietokannoista. Analyysiin valikoitui 6 eliminaatioruokavalioita koskevaa tutkimusta. Niissä oli yhteensä 195 osallistujaa, joilla oli joko kliinisesti diagnosoitu ADHD tai merkittäviä ADHD-oireita. Ikä ei ollut hakukriteeri, mutta kaikki tutkimuksiin osallistuneet olivat lapsuus- tai nuoruusikäisiä. Oireiden muutosta arvioivat ADHD-oirekyselylomakkeella joko vanhemmat, opettaja tai muu havainnoija. Tutkimukset olivat asetelmiltaan lumekontrolloituja altistuksia tai vaihtovuoroisia.

Vaikuttavuusanalyysiin otettiin mukaan näistä tutkimuksista vain 5 (n = 164), koska kirjoittajat katsoivat sokkoutuksen yhdessä tutkimuksessa osittain epäonnistuneen.

ADHD-oireet vähenivät eliminaatioruokavalion aikana 33 %:lla tutkittavista, ja vaikuttavuus meta-analyysissä oli merkitsevä (Hodgesin g = 0,29, 95 % luottamusväli 0,07–0,53, p = 0,014).

Kirjoittajien mielestä eliminaatioruokavaliot saattavat vähentää joidenkin lasten ADHD-oireita, mutta tutkimusnäyttö on vielä niukkaa. Pois jätettävät ruoka-aineet pitäisi valita yksilöllisesti ja vasta sitten, kun oireiden mahdollinen yhteys ruoka-aineisiin on todettu seurantapäiväkirjan avulla. Jos eliminaatioruokavalioon päädytään, tarvitaan ravitsemusneuvontaa riittävän monipuolisen ja muuten terveellisen ravinnonsaannin turvaamiseksi.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Alkuperäistutkimukset olivat aineistoltaan pieniä ja laadultaan varsin vaihtelevia.

Kirjallisuutta

  1. Sonuga-Barke EJ, Brandeis D, Cortese S ym. Nonpharmacological interventions for ADHD: systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials of dietary and psychological treatments. Am J Psychiatry 2013;170:275-89 «PMID: 23360949»PubMed
  2. Nigg JT, Lewis K, Edinger T ym. Meta-analysis of attention-deficit/hyperactivity disorder or attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms, restriction diet, and synthetic food color additives. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2012;51:86-97.e8 «PMID: 22176942»PubMed