Takaisin

Kitarisaleikkaus ja toistuvat välikorvatulehdukset

Näytönastekatsaukset
Tuomas Klockars
6.9.2017

Näytön aste: B

Kitarisaleikkauksesta voi olla hyötyä etenkin vanhempien lasten korvatulehduksessa, mutta hyöty ja haitat huomioiden se ei ole ensisijainen hoitomuoto toistuvissa välikorvatulehduksissa.

Mattilan ym. (2003) tutkimuksessa «Mattila PS, Joki-Erkkilä VP, Kilpi T ym. Preventio...»1satunnaistettiin 137 rokotetutkimukseen osallistuvaa lasta ja verrattiin pelkkää putkitusta kitarisaleikkaukseen ja putkitukseen 1–2-vuotiaiden toistuvien otiittien estossa.

Kitarisaleikatuilla oli vähemmän äkillisiä korvatulehduksia vuoden aikana (2,40 vs. 2,05), mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Koivusen ym. (2004) tekemässä kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa «Koivunen P, Uhari M, Luotonen J ym. Adenoidectomy ...»2 tutkittiin kitarisaleikkauksen hyötyä toistuvien korvatulehdusten estossa. 180:tä toistuvista äkillisistä välikorvatulehduksesta kärsivää alle 2-vuotiasta lasta satunnaistettiin 3 ryhmään: 1) kitarisaleikkaus, 2) estolääkitys sulfafuratsolilla tai 3) estolääkitys lumeella. Seuranta jatkui 2 vuotta. Interventio katsottiin epäonnistuneeksi, jos toistuvat korvatulehdukset jatkuivat.

Ryhmien välillä ei ollut eroa korvatulehdusepisodien, lääkärikäyntien, antibioottikuurien tai oirepäivien määrässä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Hammaren-Malmin ym. (2005) tutkimuksessa «Hammarén-Malmi S, Saxen H, Tarkkanen J ym. Adenoid...»3 selvitettiin kitarisaleikkauksen tehoa äkillisten välikorvatulehdusten vähentämisessä alle 4-vuotiailla välikorvaputkituslapsilla. 217 toistuvista äkillisistä välikorvatulehduksista tai liimakorvasta kärsivää lasta satunnaistettiin joko putkitusryhmään tai putkitus- ja kitarisaleikkausryhmään.

Seuraavan vuoden aikana kitarisaleikatuilla oli keskimäärin 1,7 välikorvatulehdusta ja pelkästään putkitetuilla keskimäärin 1,4 välikorvatulehdusta. Tilastollista eroa ryhmien välillä ei ollut.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Boonacker ym. (2014) tekivät meta-analyysin «Boonacker CW, Rovers MM, Browning GG ym. Adenoidec...»4 kitarisaleikkauksen tehosta (putkien kanssa tai ilman) alle 12-vuotiaiden lasten välikorvatulehduksiin. 10 satunnaistettua tutkimusta täytti sisäänottokriteerit (1 761 lasta).

Kitarisaleikkauksella oli oireita ja löydöksiä vähentävä vaikutus etenkin yli 4-vuotiailla liimakorvalapsilla, mutta myös nuoremmilla, alle 2-vuotiailla toistuvista korvatulehduksista kärsivillä lapsilla. Vähenemistä nähtiin äkillisten tulehdusten määrässä, välikorvaeritteen kestossa, uusintakirurgian tarpeessa ja kuulossa seuraavan 2 vuoden ajan. Hyöty oli suhteellisen pieni, NNT vaihteluväli oli 5–21.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Mikals ja Brigger (2014) totesivat meta-analyysissään «Mikals SJ, Brigger MT. Adenoidectomy as an adjuvan...»5, että kitarisaleikkaus putkituksen yhteydessä vähentää uusintaputkitustarvetta verrattuna pelkkään putkitukseen. 15:sta mukaan kelpuutetusta tutkimuksesta 10 (n = 71 353) kitarisaleikkaus vähensi korvatulehduksia. Uusintaputkitusten osuus oli 17 % kitarisaleikatuilla (putkituksen yhteydessä), kun se oli 32 % lapsilla, joille oltiin laitettu pelkät putket. Hyöty oli nähtävissä vain yli 4-vuotiailla lapsilla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Mattila PS, Joki-Erkkilä VP, Kilpi T ym. Prevention of otitis media by adenoidectomy in children younger than 2 years. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2003;129:163-8 «PMID: 12578443»PubMed
 2. Koivunen P, Uhari M, Luotonen J ym. Adenoidectomy versus chemoprophylaxis and placebo for recurrent acute otitis media in children aged under 2 years: randomised controlled trial. BMJ 2004;328:487 «PMID: 14769785»PubMed
 3. Hammarén-Malmi S, Saxen H, Tarkkanen J ym. Adenoidectomy does not significantly reduce the incidence of otitis media in conjunction with the insertion of tympanostomy tubes in children who are younger than 4 years: a randomized trial. Pediatrics 2005;116:185-9 «PMID: 15995051»PubMed
 4. Boonacker CW, Rovers MM, Browning GG ym. Adenoidectomy with or without grommets for children with otitis media: an individual patient data meta-analysis. Health Technol Assess 2014;18:1-118 «PMID: 24438691»PubMed
 5. Mikals SJ, Brigger MT. Adenoidectomy as an adjuvant to primary tympanostomy tube placement: a systematic review and meta-analysis. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2014;140:95-101 «PMID: 24287958»PubMed