Takaisin

Opioidiriippuvuuden hoito injektiona annosteltavalla opioidinvastavaikuttaja naltreksonilla

Näytönastekatsaukset
Kaarlo Simojoki ja Hannu Alho
12.4.2018

Näytön aste: B

Pitkävaikutteinen naltreksoni-injektio ilmeisesti lisää lumelääkkeeseen verrattuna hoidossa pysymistä ja vähentää opioidien käyttöä.

Naltreksoni on opioidiantagonisti, joka estää muiden opioidien sitoutumisen opioidireseptoreihin tehokkaasti. Muut opioidit pystyvät syrjäyttämään naltreksonin opioidireseptoreista vain suurina annoksina. Näiden ominaisuuksien takia naltreksonia on tutkittu opioidiriippuvuuden hoidossa tablettimuodossa, ihonalaisena implanttina ja pitkävaikutteisena injektiona.

Injektiomuotoisesta naltreksonista on tehty useita tutkimuksia. Viimeisin katsaus on vuodelta 2011 «Taylor R Jr, Raffa RB, Pergolizzi JV Jr. Naltrexon...»1.

Pitkävaikutteista naltreksoni-injektiota on verrattu satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa «Krupitsky E, Nunes EV, Ling W ym. Injectable exten...»2 (n = 250), missä potilaat jaettiin 2 ryhmään: pitkävaikutteista naltreksonia (n = 126) saaviin ja lumetta saaviin (n = 124). Kaikki osallistujat saivat lisäksi 12 kertaa joka 2. viikko psykososiaaliset tukikäynnit. Seuranta aika oli 24 viikkoa.

Seurannan lopussa 90 % opioidiabstinenssin oli saavuttanut 51,6 % naltreksoni- ja 31,5 % lumeryhmässä (p < 0,002). Hoidossa pysymisen mediaani oli yli 168 päivää naltreksoniryhmässä verrattuna lumeryhmän 96 päivään (p = 0,0042).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Toisessa tutkimuksessa «Krupitsky E, Nunes EV, Ling W ym. Injectable exten...»3 jatkettiin potilaiden hoitoa 6 kuukauden kaksoissokon tutkimuksen jälkeen pitkävaikutteisella naltreksonilla siten, että osa jatkoi jo saamansa hoitoa (n = 114), ja lumeryhmästä siirtyi naltreksonille (n = 47). Jokainen sai lisäksi kuukausittain psykososiaalista tukea.

Vuoden seuranta-ajan jälkeen 62,3 % oli vielä hoidossa ja seulontojen perusteella 50,9 % olivat opioidiabstienetteja. Pistoskohdan reaktioita oli 6,1 % ja maksa-arvojen nousua 16,7 % lääkettä saavista. Muutokset olivat lieviä eivätkä kliinisesti merkitseviä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Naltreksoni-injektion tehoa buprenorfiinia käyttävillä opioidiriippuvaisilla ei ole tutkittu.

Kirjallisuutta

  1. Taylor R Jr, Raffa RB, Pergolizzi JV Jr. Naltrexone extended-release injection: an option for the management of opioid abuse. Subst Abuse Rehabil 2011;2:219-26 «PMID: 24474859»PubMed
  2. Krupitsky E, Nunes EV, Ling W ym. Injectable extended-release naltrexone for opioid dependence: a double-blind, placebo-controlled, multicentre randomised trial. Lancet 2011;377:1506-13 «PMID: 21529928»PubMed
  3. Krupitsky E, Nunes EV, Ling W ym. Injectable extended-release naltrexone (XR-NTX) for opioid dependence: long-term safety and effectiveness. Addiction 2013;108:1628-37 «PMID: 23701526»PubMed