Takaisin

Pysyvien väli- ja poskihampaiden amalgaami- ja yhdistelmämuovipaikkojen pitkäikäisyys ja siihen vaikuttavat tekijät

Näytönastekatsaukset
Taina Käkilehto
28.5.2018

Näytön aste: A

Amalgaamipaikat ovat yhdistelmämuovipaikkoja pitkäikäisempiä (pysyvissä) väli- ja poskihampaissa.

Cochrane-katsauksessa «Rasines Alcaraz MG, Veitz-Keenan A, Sahrmann P ym....»1 verrattiin yhdistelmämuovi- ja amalgaamipaikkoja pysyvissä väli- ja poskihampaissa. Katsausta varten tutkimuksia haettiin lääketieteellisistä tietokannoista Cochrane Oral Health Group´s Trials Register, CENTRAL, MEDLINE, EMBASE ja LILACS. Tutkimusten tuli olla satunnaistettuja kontrolloituja tutkimusia, jotka vertailivat yhdistelmämuovi- ja amalgaamipaikkoja pysyvissä väli- ja poskihampaissa. Meta-analyysiin kelpuutettiin satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, joiden seuranta-aika oli vähintään 3 vuotta. 2 205 referenssiä analysoitiin, ja tutkimukseen hyväksyttiin 7 tutkimusta. Katsaukseen saatiin analysoitavaksi yhteensä 3 265 yhdistelmämuovi- ja 1 935 amalgaamipaikkaa. Katsauksessa verrattiin ensisijaisesti amalgaami- ja yhdistelmämuovitäytteiden onnistumista. Toissijaisesti selvitettiin täytteiden epäonnistumisen syitä. Yleisin syy hammaspaikkojen epäonnistumiselle oli sekundäärikariesvauriot ja paikan ja/tai hampaan lohkeaminen.

Tutkimuksessa havaittiin, että yhdistelmämuovipaikoilla oli tilastollisesti merkitsevästi suurempi riski epäonnistua kuin amalgaamipaikoilla: RR (Risk ratio) 1,89; 95 % luottamusväli 1,51–2,35, P < 0,001.Yhdistelmuovipaikkoihin tuli helpommin sekundäärikariesvaurioita (RR 2,14; 95 % luottamusväli 1,67–2,74, p < 0,001), mutta paikka-aineiden frakturoitumisfrekvenssissä ei ollut eroja (RR 0,87; 95 % luottamusväli 0,46–1,64, P = 0,66).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Heikko, amalgaamin käyttöä pyritään koko ajan vähentämään.

Systemoidussa katsauksessa ja meta-analyysissä «Moraschini V, Fai CK, Alto RM ym. Amalgam and resi...»2 tarkasteltiin väli- ja poskihampaiden amalgaami- ja yhdistelmämuovitäytteiden epäonnistumisia ja niihin liittyviä tekijöitä. Katsausta varten tehtiin artikkelihaut lääketieteellisistä tiedekannoista Pubmed/MEDLINE, Cochrane Central Register of Controlled Trials ja Web of Science.

Katsaukseen hyväksyttiin satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, kontrolloidut kliiniset tutkimukset ja retrospektiiviset kohorttitutkimukset. Julkaisujen ajankohta oli vuosien 1992– 2013 välillä. Tulokseksi saatiin 938 artikkelia PubMed/MEDLINE-tietokannasta, 89 artikkelia Cochrane Central Register of Controlled Trials ja 172 Web of Science tietokannasta. Tutkimusten seulontakriteerit olivat seuraavat: seuranta-ajan tuli olla vähintään 12 kuukautta, ja tutkimusten tuli vertailla pysyviin väli- ja poskihampaisiin amalgaamista tai yhdistelmämuovista valmistettujen purupinta- ja kulmatäytteiden onnistumista. Katsaukseen valittiin seulontakriteerit täyttäneet 2 satunnaistettua kontrolloitua kliinistä tutkimusta, 5 prospektiivistä kohorttitutkimusta ja 1 retrospektiivinen kohorttitutkimus.Ensisijainen tulosmuuttuja oli AFR.

1 844 amalgaamipaikkaa ja 1 642 yhdistelmämuovipaikkaa analysoitiin. Yhdistelmämuovitäytteet olivat joko hybri-tai mikrobybridimuoveja. Yhdistelmämuovien sidostamisessa oli käytetty kaksi- tai kolmevaiheisia sidosaineita.

Tutkimuksessa ilmeni, että amalgaamien AFR oli 1,71 % ja yhdistelmämuovien 3,71 %. Yleisin syy täytteiden epäonnistumiselle olivat sekundaarikariesvauriot. Sekundäärikariesvaurioiden ilmeneminen yhdistelmämuovipaikkojen saumaan oli tilastollisesti merkitsevästi yleisempi kuin amalgaamipaikkojen saumaan, RR 0,23; 95 % luottamusväli 0,18–0,30, P < 0,00001. Toiseksi yleisimmän syyn, frakturoitumisen, välillä ei ollut eroja: RR 1,24; 95 % luottamusväli 0,71–2,16.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Soveltuu vain aikuisille kariesriskipotilaille, koska amalgaamin käytöstä ollaan Suomessa luopumassa EU:n asetuksen mukaisesti.
  • Kommentit: Laaja tutkimusaineisto tekee tuloksesta luotettavan, 2 eri meta-analyysistä saatu samanlaiset tulokset. Aineistot paikka-aineiden seurannoista kerätty kontrolloiduista kliinisistä tutkimuksista.

Kirjallisuutta

  1. Rasines Alcaraz MG, Veitz-Keenan A, Sahrmann P ym. Direct composite resin fillings versus amalgam fillings for permanent or adult posterior teeth. Cochrane Database Syst Rev 2014;(3):CD005620 «PMID: 24683067»PubMed
  2. Moraschini V, Fai CK, Alto RM ym. Amalgam and resin composite longevity of posterior restorations: A systematic review and meta-analysis. J Dent 2015;43:1043-50 «PMID: 26116767»PubMed