Takaisin

Hybridi- ja mikrofillerimuovipaikkojen kestoaika

Näytönastekatsaukset
Taina Käkilehto
28.5.2018

Näytön aste: B

Hybridi- ja mikrofillerimuovitäytteet ovat ilmeisesti yhtä pitkäikäisiä kuin amalgaamitäytteet aikuisilla, joilla on vähäinen karioitumisriski.

Meta-analyysissä «Heintze SD, Rousson V. Clinical effectiveness of d...»1 etsittiin SCOPUS-tietokannasta prospektiivisia kliinisiä tutkimuksia pysyvien hampaiden 2. luokan suorista yhdistelmämuovi- ja amalgaamitäytteistä vuosilta 1966–2011. Katsaukseen hyväksyttiin tutkimukset, joiden seuranta-aika oli vähintään 2 vuotta. Tutkimuksiin osallistujat olivat aikuisia, joilla oli alhainen karioitumisriski. Amalgaamitutkimuksista hyväksyttiin vain ne, joissa verrattiin amalgaamipaikkoja yhdistelmämuovipaikkoihin. Yhdistelmämuovipaikkojen tutkimuksista hyväksyttiin mukaan tulokset myös sellaisista tutkimuksista, joissa verrattiin suoria ja epäsuoria yhdistelmämuovitäytteitä toisiinsa. Viimeisessä tarkastuksessa tuli olla vähintään 20 paikkaa jäljellä jokaisessa ryhmässä, ja tutkimuksista tuli käydä ilmi seuraavat asiat: paikan sauman värjäytyminen, eheys, kariesvaurio, värin säilyminen (vain yhdistelmämuoveista), materiaalin lohkeaminen ja materiaalin anatomisen muodon säilyminen. Lisäksi kerättiin tiedot materiaalin pinnan laadusta, pinnan värjäytymisestä, jälkisensitiivisyydestä ja mahdollisista juurihoidoista. Tutkimuksista tuli myös käydä ilmi muovitäytteiden kiilteen etsaus sekä kiilteen ja dentiinin sidostaminen. Lisäksi tuli olla selvitettynä kiilteen viistoaminen, preparointitekniikka, eristystekniikka, valokovettajan laatu ja paikka-aineen kerrostustekniikka. Tutkimukseen hyväksyttiin vain markkinoilla olevia paikkaushoidoissa käytettäviä materiaaleja. Tunnelipreparointeja ja paikkojen korjauksia ei otettu mukaan tutkimukseen.

373 kliinistä tutkimusta otettiin alustavaan tarkasteluun, ja niistä mukaanottokriteerit täytti 59 tutkimusta. Tutkimusten seuranta-aika oli vähintään 2 vuotta. 85 %:ssa tutkimuksista seuranta-aika oli 5 vuotta. Yhdistelmämuovit jaettiin vertailuissa ryhmiin makrofilleri, mikrofilleri, hybridi ja kompomeeri. Kun arvioitiin paikan muodon säilyvyyttä, todettiin, että tilastollisesti merkitsevästi huonommin muotonsa pitivät makrofilleri- ja kompomeerimuovit. Amalgaami säilytti muotonsa parhaiten, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä verrattuna hybridi- ja mikrofillerimuoveihin. Eri materiaalien välillä ei löydetty eroja frakturoitumisessa. Kofferdamin käyttöä suositeltiin, koska sen todettiin vähentävän paikka-aineiden frakturoitumista.

Mainittakoon, että kaikissa paikka-aineryhmissä oli alhainen karioitumisfrekvenssi. Vain noin 3 % kaikistä paikoista epäonnistui karieksen vuoksi. Selviä eroja löytyi paikan reunan värjäytymisessä, mitä kiilteen viistoaminen ei vähentänyt. Kun käytettiin kiilteen 37-prosenttista fosforihappoetsausta sidostamisen yhteydessä, saatiin paras paikan sauman tiiviys, vähemmän värjäytymistä ja vähemmän paikan sauman kariesvaurioita. Meta-analyysissä todettiin myös, että kliinisessä työssä voi helposti erehtyä luulemaan paikan sauman värjäytymistä sekundaarikariesvaurioksi. Tämä ilmiö on voinut vaikuttaa turhiin yhdistelmämuovipaikkojen uusimisiin.

Hybridi- ja makrofillerimuovit olivat kuitenkin yhtä toimivia kuin amalgaamipaikat. 10 vuoden seurannassa 92 % yhdistelmämuoveista katsottiin onnistuneen. Vastaava luku amalgaamitäytteille oli 94 %.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: Soveltuu kliinisen työhön suoralla tekniikalla.
  • Kommentti. Mukaan valittujen tutkimusten valintaprosessi oli luotettava, ja jäljelle jääneiden tutkimusten määrä oli hyvä. Mukaan otetuista tutkimuksista 85 %:ssa seuranta-aika oli 5 vuotta, jota tutkijat pitivät riittävän pitkänä. Meta-analyysiin haettiin aineisto vain Scopus-tietokannasta. Meta-analyysin kirjoittajat olivat Ivoclar Vivadentin tutkijoita.

Kirjallisuutta

  1. Heintze SD, Rousson V. Clinical effectiveness of direct class II restorations - a meta-analysis. J Adhes Dent 2012;14:407-31 «PMID: 23082310»PubMed