Takaisin

Hyaluronidaasin käyttö paikallispuudutuksessa kaihileikkauksen yhteydessä

Näytönastekatsaukset
Juha Välimäki
27.2.2019

Näytön aste: B

Hyaluronidaasin käyttö sekä retro- tai peribulbaaripuudutuksessa että Tenonin kalvon alaisessa puudutuksessa ilmeisesti antaa paremman akinesian kuin puudutus ilman sitä, vaikka hyaluronidaasin vaikutus analgesiaan onkin epäselvä.

Schulenburgin ja työtovereiden tutkimuksessa «Schulenburg HE, Sri-Chandana C, Lyons G ym. Hyalur...»1 62 brittipotilasta satunnaistettiin 1 ryhmään, joista 1. ryhmän (n = 31) potilaiden puudutus tehtiin käyttäen 2-prosenttista lidokaiinia yhdessä hyaluronidaasin (15 IU ml-1) kanssa ja kontrolliryhmän (n = 31) pelkällä 2-prosenttisella lidokaiinilla. Tutkimuksen voima-analyysi antoi otoskooksi 49 potilasta per ryhmä; tämä tarvitaan osoittamaan 25 % ero (1 ml) puudutemäärien välillä, kun merkitsevyystaso oli 0,05 ja testin voima 80 %. Ryhmät todettiin vertailukelpoisiksi iän, sukupuolen ja silmänpituuden suhteen.

Hyaluronidaasiryhmän potilailla oli tarvittavan puudutemäärän mediaani 2,6 ml (95 % luottamusväli 2,1–3,1) ja kontrolliryhmässä 6,4 ml (95 % luottamusväli 5,1–8,1). Hyaluronidaasiryhmän potilailla todettiin 2,4-kertainen (95 % luottamusväli, 2,1–3,1) alenema tarvittavan puudutemäärän suhteen verrattuna kontrolliryhmään.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Guise ja Laurent vertasivat Uudessa-Seelannissa «Guise P, Laurent S. Sub-Tenon's block: the effect ...»2, oliko 120 potilaan aineistossa eroavaisuuksia kiputuntemuksissa puuduteinjektion tai leikkauksen aikana, jos puudutuksessa käytettiin hyaluronidaasilisää (n = 60, 2-prosenttinen lidokaiini 1 ml, jossa 150 IU /ml hyaluronidaasia + 2-prosenttinen lidokaiini 2 ml + 0,5 % bupivakaiini 2 ml) tai sitä ei käytetty (n = 60; 2-prosenttinen lidokaiini 3 ml + 0,5 % bupivakaiini 2 ml). Ryhmien välillä ei todettu merkittävää eroa iän, sukupuolen tai käytetyn puudutemäärän suhteen. Kyseessä oli kaksoissokkoutettu tutkimus.

Tutkimuksessa todettiin, että 150 IU:n hyaluronidaasilisäys nopeutti tilastollisesti merkittävästi puudutusvaikutuksen (akinesia) kehittymistä, mutta varsinaisen kiputuntemusten (analgesia) osalta ryhmien välillä ei todettu leikkauksen aikana tilastollisesti merkittävää eroa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Iranilaisessa 42 potilaan satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa «Sedghipour M, Mahdavifard A, Fouladi RF ym. Hyalur...»3 kontrolliryhmä (n = 21) puudutettiin ilman hyaluronidaasia 2 ml 2-prosenttisella lidokaiinilla. Toisen ryhmän 2 ml puudute koostui 50:50 sekoituksesta 2-prosenttista lidokaiinia ja hyaluronidaasia 150IU/ml (n = 21).

Potilaat, jotka puudutettiin hyaluronidaasin kanssa, olivat tilastollisesti merkittävästi tyytyväisempiä (p = 0,04, OR 4,50; 95 % luottamusväli 1,00–50,00), ja samoin kirurgi oli tyytyväisempi, jos hyaluronidaasia oli käytetty (p = 0,02, OR 5,46; 95 % luottamusväli 1,22–24,39). Myös silmän akinesia todettiin näissä tapauksissa tilastollisesti merkittävästi paremmaksi (p = 0,04, OR 10,00; 95 % luottamusväli 1,10–90,59).

 • Laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Brittiläisessä satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa «Rowley SA, Hale JE, Finlay RD. Sub-Tenon's local a...»4 150 potilasta jaettiin kahteen ryhmään. Yhteensä 76 hyaluronidaasiryhmän potilasta puudutettiin käyttäen 3 ml 2-prosenttista lidokaiinia adrenaliinilisällä (1:200000) ja 30 IU/ml hyaluronidaasilisällä. Kontrolliryhmän 74 potilasta puudutettiin käyttäen yllä mainittua puudutetta ilman hyaluronidaasia. Kipupisteiden pienin kliinisesti merkittävä ero asetettiin tasolle 1,5, jolloin tutkimuksen voima-analyysi antoi otoskooksi 150 potilasta, kun merkitsevyystaso oli 5 % ja testin voima 90 %. Ryhmät eivät eronneet iän, sukupuolen tai puudutteen laittajan suhteen.

Ryhmät eivät eronneet toisistaan tilastollisesti merkittävästi leikkauksen aikaisen kivun (analgesia) suhteen, mutta hyaluronidaasin käytön todettiin aiheuttavan tilastollisesti merkittävästi paremman akinesian (p < 0,01).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Kallio ym. «Kallio H, Paloheimo M, Maunuksela EL. Hyaluronidas...»5 tutkivat suomalaisilla kaihileikkauspotilailla, toiko hyaluronidaasin lisäys puudutusaineeseen retrobulbaari/peribulbaaripuudutuksessa hyötyä verrattuna pelkkään puudutusaineen käyttöön. Tässä satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa kontrolliryhmä (G0, n = 241) puudutettiin pelkällä 1:1 bupivakaiinin (0,75-prosenttinen) ja lidokaiinin (2-prosenttinen) seoksella. 2. ryhmän (G7,5, n = 229) muodostivat potilaat, joiden edellä mainittuun puudutteeseen lisättiin 7,5 IU/ml hyaluronidaasia ja 3. ryhmän (G3, n = 244) puudutteeseen miedompaa 3,75 IU/ml hyaluronidaasia. Puudutuksessa käytetty puuduteseoksen määrä määräytyi kaikissa 3 ryhmässä potilaan painon mukaan samalla tavalla. Tutkimuksen voima-analyysi antoi otoskooksi 229, kun merkitsevyystaso on 5 % ja käytettiin 99 % voimaa.

Lopputulos oli, että käytettiinpä kumpaa tahansa hyaluronidaasin vahvuutta puudutteen lisänä, saavutettiin tällä parempi akinesia (48 vs. 27 %; p < 0,001) ja vähennettiin lisäpuudutuksen tarvetta verrattuna potilaisiin, jotka puudutettiin ilman hyaluronidaasia (lisäpuudutus G0 = 25 %; G3 = 10 %; G7,5: 14 %; p < 0,001 (G0 vs. G3); p = 0,006 (G0 vs. G7,5)). Eri vahvuiset hyaluronidaasiryhmät eivät sen sijaan eronneet keskenään yllä mainituissa tapahtumissa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Kommentti: On kohtalaista näyttöä siitä, että hyaluronidaasin käyttö sekä retrobulbaari- että peribulbaaripuudutuksessa kuin myös Tenonin kalvon alaisessa puudutuksessa antaa paremman akinesian kuin puudutus ilman sitä. Analgesian suhteen tulokset ovat kuitenkin ristiriitaiset, joten tältä pohjalta hyaluronidaasin lisäyksen tuoma hyöty on kuitenkin luokiteltavissa heikoksi.

Hyaluronidaasin käyttöä harkittaessa on huomioitava sen mahdollinen allergisoiva vaikutus «Dieleman M, Bettink-Remeijer MW, Jansen J ym. High...»6.

Kirjallisuutta

 1. Schulenburg HE, Sri-Chandana C, Lyons G ym. Hyaluronidase reduces local anaesthetic volumes for sub-Tenon's anaesthesia. Br J Anaesth 2007;99:717-20 «PMID: 17895235»PubMed
 2. Guise P, Laurent S. Sub-Tenon's block: the effect of hyaluronidase on speed of onset and block quality. Anaesth Intensive Care 1999;27:179-81 «PMID: 10212716»PubMed
 3. Sedghipour M, Mahdavifard A, Fouladi RF ym. Hyaluronidase in sub-Tenons’s anaesthesia for phacoemulsification. Int Eye Sci 2012;12:1429-32
 4. Rowley SA, Hale JE, Finlay RD. Sub-Tenon's local anaesthesia: the effect of hyaluronidase. Br J Ophthalmol 2000;84:435-6 «PMID: 10729306»PubMed
 5. Kallio H, Paloheimo M, Maunuksela EL. Hyaluronidase as an adjuvant in bupivacaine-lidocaine mixture for retrobulbar/peribulbar block. Anesth Analg 2000;91:934-7 «PMID: 11004052»PubMed
 6. Dieleman M, Bettink-Remeijer MW, Jansen J ym. High incidence of adverse reactions to locoregional anaesthesia containing hyaluronidase after uneventful ophthalmic surgery. Acta Ophthalmol 2012;90:e245-6 «PMID: 22429659»PubMed