Takaisin

Laser-avusteinen kaihileikkaus verrattuna perinteiseen fako-kaihileikkaukseen

Näytönastekatsaukset
Risto Nieminen
27.2.2019

Näytön aste: A

Perinteinen fako-kaihileikkaus on yhtä hyvä kuin laseravusteinen kaihileikkaus (femtosecond laser-assisted cataract surgery, FLACS), kun mittarina ovat leikkauksella saavutettu näöntarkkuus, silmän taittovoima ja leikkauskomplikaatioiden määrä.

Yhdeksässä Euroopan maassa ja Australiassa tehdyssä tutkimuksessa «Manning S, Barry P, Henry Y ym. Femtosecond laser-...»1 leikattiin FLACS-tekniikalla 2 814 leikkausta ja kontrolliryhmässä perinteisellä fako-tekniikalla 4 987 leikkausta. Potilaista tallennettiin demografiset tiedot (ikä, sukupuoli), preoperatiiviset tiedot (muun muassa näöntarkkuus, tavoiterefraktio, silmäsairaudet), leikkauksenaikaiset tiedot (muun muassa laseroidut osat kohteet silmässä, linssin tyyppi, komplikaatiot) ja postoperatiiviset tiedot (muun muassa näöntarkkuus, postoperatiivinen refraktio, postoperatiiviset komplikaatiot). FLACS-leikatulle potilaalle pyrittiin löytämään 2 potilasta kontrolliryhmästä, joilla ikä oli 2 vuoden marginaalilla sama, yhtä paljon silmänsairauksia tiedoissa ennen leikkausta ja sama määrä leikkauksellisia riskitekijöitä.

Kaikille FLACS-potilaille ei tutkimuksessa löydetty vastaavaa verrokkia tavoiteltua määrää, koska keski-ikä oli FLACS-potilailla nuorempi kuin verrokkiryhmässä ja koska suuremmalle osalle näistä oli ennen kaihileikkausta tehty sarveiskalvon taittovirhekirurgiaa. Molemmissa ryhmissä visukset olivat preoperatiivisesti 6/12-tasolla, samoin molemmissa ryhmissä silmäsairauksia oli noin 19 %:lla. Leikkausta vaikeuttavia tekijöitä oli ryhmillä yhtä paljon (8,1 vs. 7,1 %). Perinteisessä kaihiryhmässä oli kuitenkin enemmän valkoisia kaiheja (0,4 vs. 0,9 %) ja pieniä mustuaisia (0,3 vs. 1,2 %). Leikkauskomplikaatioita tuli FLACS-ryhmällä enemmän (2,9 vs. 1,5 %), joskin monet näistä olivat merkitykseltään vähäisiä. Posteoperatiivinen refraktio oli 0,5 D:n sisällä tavoitteesta 72,0 vs. 74,3 %:lla ja 1 D:n sisällä 92,2 vs. 94,1 %:lla. Näön tarkkuus oli vähintään 6/6 70,8 vs. 76,1 %:lla. Molemmissa ryhmissä leikkauskomplikaatiot olivat vähäiset.

Tutkimuksen laatu: kelvollinen

Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Australialaisessa tutkimuksessa «Abell RG, Darian-Smith E, Kan JB ym. Femtosecond l...»2 leikattiin 1 852 silmää FLACS-tekniikalla ja kontrolliryhmässä 2 228 silmää perinteisellä fako-tekniikalla. Tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla eri leikkaustekniikoiden turvallisuutta. Tutkimus toteutettiin prospektiivisesti samassa sairaalassa, ja leikkauksia teki 5 eri kirurgia. Preoperatiiviset demografiset ominaisuudet olivat ryhmien välillä samanlaiset. Myöskään tilastollisesti merkitsevää eroa ei ryhmien välillä ollut silmien sairauksissa, mustuaisen laajentumisessa, kaihin asteessa tai potilaiden iässä.

Leikkauksen aikana FLACS-ryhmällä tuli tilastollisesti merkitsevästi enemmän keskeistä sarveiskalvon samenemista, etukapselin repeämiä ja mustuaisen supistumista. Toisaalta samassa ryhmässä fako-aika oli tilastollisesti merkitsevästi lyhyempi kuin kontrolliryhmässä. Takakapselin rikkoutumisissa ei ollut merkitsevää eroa ryhmien välillä.

Tutkimuksen taso: kelvollinen

Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Australialaisessa prospektiivisessa 2 keskuksen tutkimuksessa «Ewe SY, Abell RG, Oakley CL ym. A Comparative Coho...»3 leikattiin1 238 potilaalta 1 876 silmää. Tarkoitus oli tutkia visus- ja refraktiotuloksia eri ryhmissä. Mikäli potilas oli alle 22-vuotias, mustuaiset laajenivat huonosti tai sarveiskalvossa oli arpia, hänet ohjattiin perinteiseen fako-ryhmään. Muutoin potilaat saivat itse valita leikkaustekniikan, mutta FLACS-tekniikasta he joutuivat maksamaan lisähintaa. FLACS-ryhmässä leikattiin 988 silmää ja perinteisellä tekniikalla 888 silmää. Potilaat tutkittiin uudestaan 2 ja 6 kuukautta leikkauksen jälkeen. Postoperatiivisten visusten keskiarvo oli parempi FLACS-ryhmässä (p = 0,0003), mutta perinteisessä fako-ryhmässä näkö parani keskimäärin enemmän (13,5 vs. 12,5 kirjainta, p = 0,009). Lisäksi niiden potilaiden osuus, joiden visus oli vähintään 20/20, oli suurempi perinteisesti leikatussa ryhmässä (29,6 vs. 19,9 %).

Tutkimuksen taso: kelvollinen

Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kanadalaisten tutkijoiden tekemässä meta-analyysiin «Popovic M, Campos-Möller X, Schlenker MB ym. Effic...»4 otettiin mukaan 15 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta ja 22 kohorttitutkimusta. Analyysissä keskityttiin FLACS-tekniikan ja perinteisen fako-tekniikan tehon ja turvallisuuden vertailuun. Kriteereiden mukaan tutkimuksen piti olla joko satunnaistettu tai muutoin kontrolliryhmän sisältävä tutkimus. Lisäksi potilaille tuli tehdä pelkästään kaihileikkaus, tutkimuksissa tuli olla riittävästi informaatiota sekä turvallisuudesta että tuloksista molemmista leikkaustekniikoista. Lisäksi jokaisessa ryhmässä tuli olla enemmän kuin 5 silmää.

FLACS- ja perinteisellä fako-tekniikalla leikattujen ryhmien välillä ei todettu eroa näöntarkkuuksissa tai refraktiossa. FLACS-ryhmässä linssit sijaitsivat horisontaalisesti tilastollisesti merkitsevästi paremmin keskitettynä, mutta vertikaalisessa suunnassa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. FLACS-tekniikalla leikattujen sarveiskalvon endoteelitiheydessä ei tapahtunut merkitsevää muutosta, mutta perinteisesti leikatuilla tiheys aleni 55,43 endoteelisolua/mm2. On kuitenkin epävarmaa, onko tällä endoteelisolujen erolla kliinistä merkitystä. Komplikaatioiden määrässä ei ollut eroa ryhmien välillä.

Tutkimuksen taso: tasokas

Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Manning S, Barry P, Henry Y ym. Femtosecond laser-assisted cataract surgery versus standard phacoemulsification cataract surgery: Study from the European Registry of Quality Outcomes for Cataract and Refractive Surgery. J Cataract Refract Surg 2016;42:1779-1790 «PMID: 28007110»PubMed
  2. Abell RG, Darian-Smith E, Kan JB ym. Femtosecond laser-assisted cataract surgery versus standard phacoemulsification cataract surgery: outcomes and safety in more than 4000 cases at a single center. J Cataract Refract Surg 2015;41:47-52 «PMID: 25466483»PubMed
  3. Ewe SY, Abell RG, Oakley CL ym. A Comparative Cohort Study of Visual Outcomes in Femtosecond Laser-Assisted versus Phacoemulsification Cataract Surgery. Ophthalmology 2016;123:178-82 «PMID: 26526634»PubMed
  4. Popovic M, Campos-Möller X, Schlenker MB ym. Efficacy and Safety of Femtosecond Laser-Assisted Cataract Surgery Compared with Manual Cataract Surgery: A Meta-Analysis of 14?567 Eyes. Ophthalmology 2016;123:2113-26 «PMID: 27538796»PubMed