Takaisin

Allerginen nuha ja kielenalustabletin teho aikuisilla koivuallergiapotilailla

Näytönastekatsaukset
Jura Numminen
14.8.2019

Näytön aste: A

Hoito on hyvin siedetty ja vähentää rinokonjuktiviittioireita koivun siitepölyallergiaa sairastavilla aikuispotilailla.

Faasi I -tutkimuksessa «Birk AO, Andersen JS, Villesen HH ym. Tolerability...»1 arvioitiin ALK-Abello® koivukielenalustabletin siedettävyyttä ja annostusta silmäoireisilla allergista nuhaa sairastavilla potilailla, joilla oli tai ei lievä tai keskivaikea astma. Tutkimus oli satunnaistettu, kaksoissokkoutettu ja lumekontrolloitu tutkimusasetelma. Tutkimukseen osallistui 70 aikuispotilaista (19–61 vuotta), joita siedätettiin 28 vuorokauden ajan päivittäisillä 6:lla eri annosvahvuudeltaan (1–24 DU -tutkimuskehitysyksikköä) olevalla kielenalusvalmisteella tai lumevalmisteella.

Tutkimusvalmiste oli hyvin siedetty eri vahvuuksilla. Suurin osa haittavaikutuksista (96 %) olivat lieviä, kuten suuontelon kutina, korvien kutina, limakalvojen turvotus, kurkun ärsytys ja päänsärky. 5 tutkittavalla (0,2 %) esiintyi vakava haittatapahtuma, ja näistä 3 haittatapahtuman ajateltiin liittyvän hoitoon (astma, silmien kutina ja anafylaktinen reaktio).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Tutkimus oli ALK-Abello-tehtaan rahoittama.

Faasi II -tutkimuksessa «Couroux P, Ipsen H, Stage BS ym. A birch sublingua...»2 arvioitiin ALK-Abellon koivukielenalustabletin annosvastetta oirepisteisiin koivun siitepölyn ja tammen siitepölyn altistuksen aikana altistuskammiossa 24 viikon ajan. Tutkimus oli satunnaistettu lumekontrolloitu tutkimus, jossa 219 aikuispotilasta (18–65 vuotta) saivat joko lumevalmistetta (n = 56) tai koivutabletin (n = 163) eri annosvahvuuksilla (2, 7 tai 12 DU-tutkimuskehitysyksikköä).

Koivualtistus suoritettiin tutkimuksen alussa, 8 viikon, 16 viikon ja 24 viikon kuluttua hoidon alusta. Viimeisen altistuksen yhteydessä 7 DU:n ja 12 DU:n siedätysryhmissä oirepisteet laskivat 24 % (p = 0,03) ja 25 % (p = 0,03) lumekontrolliryhmään verrattuna. Tutkimusvalmiste oli hyvin siedetty eri vahvuuksilla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Tutkimus oli ALK-Abellon rahoittama.

Eurooppalaisessa monikeskustutkimuksessa «Mäkelä MJ, Gyllfors P, Valovirta E ym. Immunothera...»3, joka oli myös faasi II -tutkimus, arvioitiin ALK-Abellon SQ-T koivukielenalustabletin tehoa ja turvallisuutta koivuallergisilla nuorilla ja aikuispotilailla satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa. Tutkimuspotilaat satunnaistettiin lumeryhmään tai aktiiviryhmiin tutkimusannoksilla 0,5, 1, 2, 4, 7 tai 12 DU-tutkimuskehitysyksikköä. Siedätyshoito aloitettiin noin 4 kuukautta ennen siitepölykautta, ja sitä jatkettiin vähintään 6 kuukauden ajan siitepölykauden alusta. Tutkimukseen osallistui 637 potilasta (12–65 vuotta) 8 Euroopan valtiossa.

Siedätyksen aikana ja jälkeen seurattiin tutkittavien oire- ja lääkityspisteitä sekä haittavaikutuksia. Ainoastaan aktiiviryhmässä 7DU saatiin tilastollisesti merkitsevä ero hoidon tehossa lumeryhmään verrattuna, mutta tutkimuksen tulkintaa häiritsivät tutkimusjakson poikkeuksellisen matalat siitepölypitoisuudet. Hoito todettiin hyvin siedetyksi kaikilla eri tutkimusannoksilla. Haittavaikutuksista suurin osa oli lieviä tai kohtalaisia (> 95 %), ja tavallisimpia olivat suun kutina, kurkun ärsytys ja korvien kutina.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Biedermannin ym. faasi III -tutkimuksessa «Biedermann T, Kuna P, Panzner P ym. The SQ tree SL...»4 arvioitiin ALK-Abellon SQ-T-koivukielenalustabletin tehoa ja turvallisuutta koivuallergisilla 634 nuorella ja aikuisella (ikä 12–65 vuotta) satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa. Tutkittavat satunnaistettiin aktiivi- ja lumeryhmiin 1:1.

Aktiiviryhmässä todettiin vähemmän oireita, lääkityksen tarvetta ja yhteispisteytyksellä vähäisemmät pistemäärät sekä koko tutkimuksen ajalta että siitepölykauden ajalta. Koivun siitepölykauden aikana absoluuttinen piste-ero (suhteellinen ero) oli 3,02 (40 %) yhteispisteissä, 1,32 (37 %) oirepisteissä ja 1,58 (49 %) oirelääkityspisteissä (p < 0,0001).

Hoito todettiin hyvin siedetyksi. Haittavaikutuksista suurin osa oli lieviä tai kohtalaisia, ja niitä esiintyivät paikallisesti suuontelossa ja ylähengitysteissä. Vakavia haittavaikutuksia esiintyi 16 henkilöllä (5 %) (kurkun ärsytystä, suun kutinaa ja suuontelon puutumista).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Tutkimus oli ALK-Abellon rahoittama. Haittavaikutukset oli luokiteltu vakaviksi, vaikka muissa vastaavissa nämä olivat lieviä tai kohtalaisia.

Kirjallisuutta

 1. Birk AO, Andersen JS, Villesen HH ym. Tolerability of the SQ Tree SLIT Tablet in Adults. Clin Ther 2017;39:1858-1867 «PMID: 28844318»PubMed
 2. Couroux P, Ipsen H, Stage BS ym. A birch sublingual allergy immunotherapy tablet reduces rhinoconjunctivitis symptoms when exposed to birch and oak and induces IgG4 to allergens from all trees in the birch homologous group. Allergy 2019;74:361-369 «PMID: 30229939»PubMed
 3. Mäkelä MJ, Gyllfors P, Valovirta E ym. Immunotherapy With the SQ Tree SLIT-tablet in Adults and Adolescents With Allergic Rhinoconjunctivitis. Clin Ther 2018;40:574-586.e4 «PMID: 29551533»PubMed
 4. Biedermann T, Kuna P, Panzner P ym. The SQ tree SLIT-tablet is highly effective and well tolerated: Results from a randomized, double-blind, placebo-controlled phase III trial. J Allergy Clin Immunol 2019;143:1058-1066.e6 «PMID: 30654054»PubMed