Takaisin

Allerginen nuha ja timoteiuutteen teho aikuisilla

Näytönastekatsaukset
Jura Numminen
14.8.2019

Näytön aste: A

Pistossiedätyshoito timoteiuutteella (Alutard SQ®) vähentää oireita ja on hyvin siedetty allergisilla aikuispotilailla.

Englantilaisessa satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Frew AJ, Powell RJ, Corrigan CJ ym. Efficacy and s...»1 tutkittiin 410 heinänuhasta kärsivää aikuispotilasta (18–60 vuotiaita). Tutkittavat siedätettiin ALK-Abellon timoteiuutteella 100 000SQ-U (n = 203), 10 000SQ-U (n = 104) tai lumevalmisteella (n = 103) aloitusvaiheen jälkeen 1 siitepölykauden ajan. Siitepölykauden aikana seurattiin oireita ja lääkityksen tarvetta.

Siedätyshoitoa (100 000SQ-U) saaneessa ryhmässä oirepisteet laskivat 29 % ja lääkityspisteet 32 % verrattuna lumeryhmään. Siitepölykauden ollessa pahimmillaan vastaavat arvot laskivat 32 % ja 41 % verrattuna lumeryhmään. 10 000SQ-Un-ryhmässä oirepisteet laskivat 22 % ja lääkityspisteet 22 % tasaisesti koko siitepölykauden ajan. Siedätyshoito oli hyvin siedetty, ja haittavaikutuksia esiintyi kaikissa ryhmissä yhtä paljon (65,9 % potilaista). Haittavaikutukset olivat pääasiallisesti lieviä tai kohtalaisia ja tavallisimmin esiintyi päänsärkyä ja kurkunärsytystä. Yhtään anafylaktista reaktiota ei esiintynyt, mutta 100 000SQ-U-ryhmässä todettiin 4,4 % luokka 3 -haittatapahtumia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Tutkimusaika oli ainoastaan 11 kuukautta.

Cochrane-katsaus «Calderon MA, Alves B, Jacobson M ym. Allergen inje...»2 arvioi pistossiedätyshoidon tehoa ja turvallisuutta allergisen nuhan hoidossa. Katsaukseen otettiin mukaan kaikki satunnaistetut ja kontrolloidut tutkimukset. Kaikkiaan 51 julkaisua 1 111:sta hyväksyttiin mukaan. Näissä tutkimuksissa oli mukana yhteensä 1 645 potilasta ja 1 226 kontrollihenkiloä, jotka saivat keskimäärin 18 pistosta. Siedätyshoito kesti 3 päivästä 3 vuoteen.

Oirepisteet 15 eri tutkimuksesta otettiin mukaan meta-analyysiin, jossa oli mukana vain kaksoissokkoutetut tutkimukset. Se osoitti merkitsevän (SMD -0,73; 95 % luottamusväli -0,97 – -0,5, P < 0,00001) vähenemisen oirepisteissä siedätyshoitoa saaneilla verrattuna kontrolleihin.

13 tutkimuksen meta-analyysi osoitti, että siedätyshoito vähentää lääkityksen tarvetta merkitsevästi (SMD -0,57; 95 % luottamusväli -0,82 – -0,33, P < 0,00001). Otoskoon kliinisestä merkityksestä kirjoittajat totesivat, että sen arvioiminen on vaikeaa. Adrenaliinia oli käytetty 0,01 % aktiivihoito pistoksia (1/8 278 pistosta kohti). Fataaleja haittavaikutuksia ei raportoitu.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Frew AJ, Powell RJ, Corrigan CJ ym. Efficacy and safety of specific immunotherapy with SQ allergen extract in treatment-resistant seasonal allergic rhinoconjunctivitis. J Allergy Clin Immunol 2006;117:319-25 «PMID: 16461133»PubMed
  2. Calderon MA, Alves B, Jacobson M ym. Allergen injection immunotherapy for seasonal allergic rhinitis. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD001936 «PMID: 17253469»PubMed