Takaisin

Kielenalussiedätys pölypunkkiallergiaan liittyvässä astmassa aikuisilla ja teini-ikäisillä

Näytönastekatsaukset
Paula Pallasaho
14.8.2019

Näytön aste: B

Kielenalussiedätys pölypunkkiallergiaan liittyvässä astmassa ilmeisesti vähentää astmaoireita aikuisilla ja teini-ikäisillä.

Pölypunkkiallergian siedätystablettia tutkittiin kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa, lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Nolte H, Maloney J, Nelson HS ym. Effect of 12 SQ ...»1 124 aikuisella tutkien 2 eri vahvuuden, 12 SQ-HDM ja 6 SQ-HDM, tehoa 24 viikkoa kestäneessä tutkimuksessa. Tutkittavilla oli pölypunkin aiheuttama allerginen nuha ja osalla myös astma. Astman edellytettiin olevan hyvässä hallinnassa ja FEV1-arvon >70 % viitearvosta. Vastetta arvioitiin nuha- ja astmaoirekyselyllä 6 tunnin pölypunkkialtistuksen yhteydessä suoritettuna altistuskoekammiossa viikoilla 8, 16 ja 24. Altistuksen yhteydessä seurattiin oireita 15 minuutin välein.

Viikolla 24 astmaoireet olivat 74 % vähäisemmät 12 SQ-HDM -ryhmässä (n = 36) ja 53 % vähäisemmät 6 SQ-HDM -ryhmässä (n = 36) verrattuna lumeryhmään (n = 34). Molemmat erot olivat tilastollisesti merkitseviä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Pölypunkkiallergian siedätystabletin tehoa astman hoidossa tutkittiin 834 aikuisella kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa, lumekontrolloidussa eurooppalaisessa monikeskustutkimuksessa «Virchow JC, Backer V, Kuna P ym. Efficacy of a Hou...»2. Tutkimukseen otettiin pölypunkkiallergisia astmaatikkoja, joiden astma ei ollut hyvässä hallinnassa inhalaatiosteroidi- tai yhdistelmävalmistelääkityksellä. Poissulkukriteerinä oli FEV1-arvo alle 70 % viitearvosta tai edeltävä sairaalajakso astman vuoksi 3 kuukauden sisällä. Vaste astmaan arvioitiin tutkimuksen viimeisen 6 kuukauden perusteella, jolloin alkuun inhalaatiosteroidia vähennettiin 50 %:lla 3 kuukaudeksi ja sitten tauotettiin viimeiseksi 3 kuukaudeksi. Lumeryhmässä oli 277 tutkittavaa, 6 SQ-HDM -ryhmässä 275 ja 12 SQ-HDM -ryhmässä 282 tutkittavaa. Ensisijaisena päätetapahtumana oli aika keskivaikeaan tai vaikeaan astman pahenemisvaiheeseen lääkityksen vähentämisjaksolla, ja toissijaisena muuttujana olivat astman osalta muutos astmaoireissa. 693 tutkittavaa pysyi tutkimuksen loppuun.

Sekä 6 SQ-HDM -ryhmässä (HR 0,72; 95 % luottamusväli 0,52–0,99) että 12 SQ-HDM -ryhmässä (HR 0,69; 95 % luottamusväli 0,50–0,96) todettiin merkitsevästi pienempi keskivaikean tai vaikean pahenemisvaiheen riski lumeryhmään verrattuna. Eroa ryhmien välillä ei kuitenkaan ollut astmaoirekyselyn tai astmaan liittyvän elämänlaatukyselyn suhteen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Pölypunkki-kielenalussiedätyksen tehoa astmassa tutkittiin kaksoissokkoutetun lumekontrolloidun tutkimuksen post hoc -alaryhmäanalyysissä «de Blay F, Kuna P, Prieto L ym. SQ HDM SLIT-tablet...»3. Alkuperäisessä tutkimuksessa oli 604 vähintään 14-vuotiasta tutkittavaa, joilla oli lievä tai keskivaikea pölypunkkiallergiaan liittyvä astma. Tutkittavat satunnaistettiin saamaan lumelääkettä tai pölypunkkisiedätystä 3 eri vahvuudella: 1 SQ-HDM, 3 SQ-HDM tai 6 SQ-HDM. Ensisijaisena tulosmuuttujana oli inhalaatiosteroidin vähennys vuoden hoidolla. Tässä post hoc -analyysissä tutkittiin niitä, joilla oli päivittäinen inhalaatiosteroidi annoksella 400–800 ug ja ACQ-pisteet (asthma control questionnaire) alueella 1–1,5 sopien astman puutteellisen hallintaan, N = 108.

Lumeen ja 6 SQ-HDM -ryhmän välillä inhalaatiosteroidin annoksen ero oli 327 ug (p < 0,0001), ja ero oli AQLQ-pisteissä (asthma quality of life questionnaire) 0,52 (p = 0,01). Siedätyksen vaste oli tässä alaryhmäanalyysissä suurempi kuin koko tutkimusryhmässä, jossa oli vähemmän oireilevia astmaatikkoja «de Blay F, Kuna P, Prieto L ym. SQ HDM SLIT-tablet...»3

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Pölypunkki-kielenalussiedätyksen tehoa ja siedettävyyttä ensisijaisesti allergisen nuha- ja silmäoireilun suhteen tutkittiin satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa, lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Durham SR, Emminger W, Kapp A ym. SQ-standardized ...»4. Tutkimus koostui 3 vuoden hoitojaksosta ja 2 vuoden seurantajaksosta. Astmaoireiden ja astmalääkkeiden tarpeen osalta tehtiin alaryhmäanalyysi verraten 79 aktiivihoitoa saanutta ja 72 lumeryhmään kuulunutta astmaatikkoa.

Aktiivihoitoa saaneilla oli lumeryhmään verrattuna astmaoireita ja astmalääkkeiden tarvetta yhdistettynä 39 % (p = 0,049) vähemmän siitepölykausina ja 44 % (p = 0,03) vähemmän siitepölykausien huippuaikoina, kun 5 vuoden tulokset yhdistettiin.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Nolte H, Maloney J, Nelson HS ym. Effect of 12 SQ house dust mite sublingual immunotherapy tablet on asthma symptoms using an environmental exposure chamber. Ann Allergy Asthma Immunol 2015;115:A112
 2. Virchow JC, Backer V, Kuna P ym. Efficacy of a House Dust Mite Sublingual Allergen Immunotherapy Tablet in Adults With Allergic Asthma: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2016;315:1715-25 «PMID: 27115376»PubMed
 3. de Blay F, Kuna P, Prieto L ym. SQ HDM SLIT-tablet (ALK) in treatment of asthma--post hoc results from a randomised trial. Respir Med 2014;108:1430-7 «PMID: 25135744»PubMed
 4. Durham SR, Emminger W, Kapp A ym. SQ-standardized sublingual grass immunotherapy: confirmation of disease modification 2 years after 3 years of treatment in a randomized trial. J Allergy Clin Immunol 2012;129:717-725.e5 «PMID: 22285278»PubMed