Takaisin

FIB-4- ja NFS-fibroosiriskilaskurit ei-alkoholiperäisessä rasvamaksataudissa

Näytönastekatsaukset
Anna Lempiäinen
8.1.2020

Näytön aste: A

Kun FIB-4- tai NFS-arvot ovat alle alemman päätöksentekorajan (35–65-vuotiailla FIB-4 < 1,3 ja NFS < 2 yli 65-vuotiailla FIB-4 < 2,0 ja NFS < 0,12), on fibroosi epätodennäköinen.

Non-invasiivisia fibroosilaskureita voidaan käyttää ensilinjan tutkimuksena sulkemaan pois merkittävä fibroosi yli 35-vuotiailla. Sekä FIB-4-indeksin että NFS:n negatiivinen ennustearvo on riittävän korkea «Shah AG, Lydecker A, Murray K ym. Comparison of no...»1, «McPherson S, Stewart SF, Henderson E ym. Simple no...»2, «McPherson S, Hardy T, Dufour JF ym. Age as a Confo...»3, «Sun W, Cui H, Li N ym. Comparison of FIB-4 index, ...»4, «Xiao G, Zhu S, Xiao X ym. Comparison of laboratory...»5 etenkin, kun merkittävän fibroosin ennakkotodennäköisyys on pieni, kuten tyypin 2 diabeetikoilla ja MBO-potilailla (ks. taulukko «Fibroosi-indeksien päätöksentekorajojen mukainen sensitiivisyys, spesifisyys, NPV (negatiivinen ennustearvo) ja PPV (positiivinen ennustearvo) ikäryhmittäin . Taulukkoon on lisäksi laskettu NPV ja PPV olettaen prevalenssiksi 7 % (oletettu prevalenssi suomalaisilla tyypin 2 diabetesta sairastavilla potilailla, suullinen tiedonanto: Hannele Yki-Järvinen)....»1). Laskureiden positiivinen ennustearvo ei ole riittävä, jotta niiden avulla voisi diagnosoida merkittävää fibroosi (nk. rule-in). Kohonnut arvo vaatiikin jatkoselvittelyjä esim. kuvantamisen avulla. Alle 35-vuotiailla fibroosilaskureiden herkkyys ei ole riittävä, eivätkä ne tämän vuoksi ole kliinisesti käyttökelpoisia tässä ikäryhmässä «McPherson S, Hardy T, Dufour JF ym. Age as a Confo...»3 (ks. taulukko «Fibroosi-indeksien päätöksentekorajojen mukainen sensitiivisyys, spesifisyys, NPV (negatiivinen ennustearvo) ja PPV (positiivinen ennustearvo) ikäryhmittäin . Taulukkoon on lisäksi laskettu NPV ja PPV olettaen prevalenssiksi 7 % (oletettu prevalenssi suomalaisilla tyypin 2 diabetesta sairastavilla potilailla, suullinen tiedonanto: Hannele Yki-Järvinen)....»1).

Valikoituja laadukkaita tutkimuksia

McPerson ym. tutkimuksessa «McPherson S, Stewart SF, Henderson E ym. Simple no...»2 verrattiin non-invasiivisia maksafibroosin merkkiainelaskureita (ASAT/ALAT-suhde, APRI, BARD Score, FIB-4 ja NFS) ei-alkoholiperäistä rasvamaksaa (NAFLD) sairastavilla. Potilasmateriaali koostui 145 englantilaisesta aikuispotilaasta, joilla oli histologisesti todettu NAFLD ja joilla muut rasvamaksataudin syyt oli suljettu pois. Näistä noin puolella oli diabetes, ja 27 potilaalla oli näytteenoton aikaan histologisesti varmistettu merkittävä fibroosi (F3–4). Tässä tutkimuksessa FIB-4-laskurilla negatiivinen ennustearvo oli 95 % ja NFS:n osalta 92 %. Tässä tutkimuksessa negatiivinen ennustearvo oli riittävä (92 % tai korkeampi) sulkemaan pois fibroosin laskureilla FIB-4, NFS, ASAT/ALAT-suhde ja BARD Score.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Soveltuu suomalaiseen NAFLD-väestöön, mutta ei ole suoraan yleistettävissä tyypin 2 diabetesta sairastaville potilaille.

Sun ym. meta-analyysissä «Sun W, Cui H, Li N ym. Comparison of FIB-4 index, ...»4 verrattiin FIB-4:n, NFS:n ja Bard Scoren kykyä ennustaa merkittävää fibroosia. Tutkimuksessa oli mukana 4 vertailututkimuksen data ja yhteensä 1 038 aikuispotilasta, joista noin 13 % oli merkittävä fibroosi. Tutkimuksessa analysoitiin yhdistetty sensitiivisyys, spesifisyys diagnostinen odds ratio (DOR) ja yhdistetty tieto AUROC-arvoista (summary ROC). FIB-4 herkkyys alemmalla raja-arvolla (1,3) oli 84 %, tarkkuus 69 %. NFS:n herkkyys alemmalla raja-arvolla (-1,455) oli 77 %, tarkkuus 70 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Tutkimus on sovellettavissa suomalaisiin NAFLD-potilaihin. Olettaen prevalenssiksi 7 % laskennallinen NPV:n FIB-4 on 98 % ja NFS 98 % (oletettu prevalenssi suomalaisilla tyypin 2 diabetesta sairastavilla potilailla, suullinen tiedonanto Hannele Yki-Järvinen)

Xiao ym. oli meta-analyysissä «Xiao G, Zhu S, Xiao X ym. Comparison of laboratory...»5 verrattiin APRIn, FIB-4:n, NFS:n, Bard Scoren, FibroScan, shear wave ultraäänitutkimuksen ja magneettiresonanssielastografian kykyä ennustaa merkittävää fibroosia. Tutkimuksessa oli mukana 64 vertailututkimuksen data ja yhteensä 13 046 aikuispotilasta, joista noin 24 % oli merkittävä fibroosi ja 9 % kirroosi. FIB-4 ja NFS oli analysoitu merkityksellisillä raja-arvoilla 2 000–4 000 potilaalla. Tutkimuksessa analysoitiin yhdistetty sensitiivisyys, spesifisyys, AUROC-arvo ja DOR. FIB-4 herkkyys alemmalla raja-arvolla (1,3) oli 78 %, tarkkuus 71 % ja NPV 93 %. NFS:n herkkyys alemmalla raja-arvolla (-1,455) oli 73 %, tarkkuus 74 % ja NPV 92 %.

Tutkimus on sovellattavissa suomalaisiin NAFLD-potilaihin. Merkittävän fibroosin prevalenssi oli tässä materiaalissa suuri, joka laskee negatiivista ennustearvoa. Olettaen prevalenssiksi 7 % laskennallinen NPV FIB-4 on 98 % ja NFS 97 %).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Tutkimus on sovellattavissa suomalaisiin NAFLD-potilaihin. Merkittävän fibroosin prevalenssi oli tässä materiaalissa suuri, joka laskee negatiivista ennustearvoa. Olettaen prevalenssiksi 7 % laskennallinen NPV FIB-4 on 98 % ja NFS 97 %.

McPherson ym. tutkimuksessa «McPherson S, Hardy T, Dufour JF ym. Age as a Confo...»3 verrattiin non-invasiivisia maksafibroosin merkkiainelaskureita (ASAT/ALAT-suhde, FIB-4 ja NFS) eri ikäryhmissä rasvamaksatautia sairastavilla. Potilasmateriaali koostui 634 eurooppalaisesta aikuispotilaasta, joilla oli histologisesti todettu NAFLD ja joilla muut rasvamaksataudin syyt oli suljettu pois. Materiaali jaettiin iän perusteella viiteen ryhmään: ≤ 35-vuotiaat (n = 74), 36–45-vuotiaat (n = 96), 46–55-vuotiaat (n = 197), 56–64-vuotiaat (n = 191) ja ≥ 65-vuotiaat (n = 76). Näistä 38–58 % oli diabetes, ja 11–40 % maksabiopsialla todettu merkittävä fibroosi (F3–4). Molempien osuus nousi iän kasvaessa (P < 0,001). Tutkimuksessa luotiin ja validoitiin uusi alempi päätöksentekoraja ≥ 65-vuotiaille.

Tutkimuksessa todettiin, että ikä vaikuttaa merkittävästi FIB-4- ja NFS-laskureiden diagnostiseen suorituskykyyn. Fibroosilaskurit eivät olleet riittävän herkkiä ikäryhmässä ≤ 35-vuotiaat, ja näillä potilailla tulisikin käyttää muita keinoja merkittävän fibroosin arvioon. 35–65-vuotiailla nykyiset päätöksentekorajat toimivat riittävän hyvin. Vähintään 65-vuotiailla alemman päätöksentekorajan tarkkuus oli merkittävästi heikompi, eli tässä ikäryhmässä oli runsaasti "vääriä positiivisia", harmaalla raja-alueella olevia tuloksia. Tälle ikäryhmälle luotiin uudet päätöksentekorajat, joiden seurauksena diagnostinen suorituskyky yli 65-vuotialla parani.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Soveltuu suomalaiseen NAFLD-väestöön. Tulos oli oletettava, sillä molemmissa laskureissa ikä on osa laskentakaavaa. Merkittävän fibroosin prevalenssi nousee iän myötä, ja iän lisääminen parametreihin tuo tätä kautta lisähyötyä. Ikähaitarin ääripäissä iän painoarvo voi kuitenkin vääristää tuloksia: nuorella iällä laskuri on epäherkkä ja korkeassa iässä epätarkka.
Taulukko 1. Fibroosi-indeksien päätöksentekorajojen mukainen sensitiivisyys, spesifisyys, NPV (negatiivinen ennustearvo) ja PPV (positiivinen ennustearvo) ikäryhmittäin «McPherson S, Hardy T, Dufour JF ym. Age as a Confo...»3. Taulukkoon on lisäksi laskettu NPV ja PPV olettaen prevalenssiksi 7 % (oletettu prevalenssi suomalaisilla tyypin 2 diabetesta sairastavilla potilailla, suullinen tiedonanto: Hannele Yki-Järvinen).
Ikä (v) Fibroosi-indeksi Päätöksentekoraja Sensitiivisyys % Spesifisyys % PPV % NPV % PPV %, 7 % prevalenssi NPV %, 7 % prevalenssi
≤ 35 FIB-4 1,3 0 97 0 89 0 93
2,67 0 100 0 89 0 93
NFS -1,455 0 91 0 88 0 92
0,676 0 100 0 89 0 93
36–45 FIB-4 1,3 56 91 59 90 16 98
2,67 17 100 100 84 100 94
NFS -1,455 78 80 48 94 23 98
0,676 22 100 100 85 100 94
46–55 FIB-4 1,3 63 77 42 89 17 97
2,67 12 99 71 81 47 94
NFS -1,455 81 65 38 93 15 98
0,676 22 97 69 82 36 94
56–64 FIB-4 1,3 90 61 54 92 15 99
2,67 30 98 86 73 53 95
NFS -1,455 95 44 47 94 11 99
0,676 31 100 99 74 100 95
≥ 65 FIB-4 1,3 93 35 48 89 10 99
2,0 77 70 na na 16 98
2,67 53 85 69 74 21 96
NFS -1,455 93 20 43 82 8 97
0,12 80 70 na na 17 98
0,676 57 85 71 76 22 96

Kirjallisuutta

 1. Shah AG, Lydecker A, Murray K ym. Comparison of noninvasive markers of fibrosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2009;7:1104-12 «PMID: 19523535»PubMed
 2. McPherson S, Stewart SF, Henderson E ym. Simple non-invasive fibrosis scoring systems can reliably exclude advanced fibrosis in patients with non-alcoholic fatty liver disease. Gut 2010;59:1265-9 «PMID: 20801772»PubMed
 3. McPherson S, Hardy T, Dufour JF ym. Age as a Confounding Factor for the Accurate Non-Invasive Diagnosis of Advanced NAFLD Fibrosis. Am J Gastroenterol 2017;112:740-51 «PMID: 27725647»PubMed
 4. Sun W, Cui H, Li N ym. Comparison of FIB-4 index, NAFLD fibrosis score and BARD score for prediction of advanced fibrosis in adult patients with non-alcoholic fatty liver disease: A meta-analysis study. Hepatol Res 2016;46:862-70 «PMID: 26763834»PubMed
 5. Xiao G, Zhu S, Xiao X ym. Comparison of laboratory tests, ultrasound, or magnetic resonance elastography to detect fibrosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease: A meta-analysis. Hepatology 2017;66:1486-501 «PMID: 28586172»PubMed