Takaisin

Lurasidoni monoterapiana tyypin I kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Esa Leinonen
11.2.2021

Näytön aste: B

Lurasidoni on ilmeisesti tehokas tyypin I kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen akuuttihoidossa.

Lurasidonia monoterapiana on tutkittu yhdessä RCT-tutkimuksessa «Loebel A, Cucchiaro J, Silva R ym. Lurasidone mono...»1 tyypin I kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidossa. Potilaat (ikä 18–75 vuotta, 41,5 ± 12,3 vuotta) sairastivat DSM-IV-kriteerien mukaista tyypin I bipolaaridepressiota kestoltaan vähintään 4 viikkoa – alle 12 kuukautta ja saivat joko lurasidonia 20–60 mg/vrk, (n = 166), 80–120 mg/vrk (n = 169) tai lumetta (n = 170) 6 viikon ajan.

Ensisijaisena vastemuuttujana käytettiin muutosta Montgomeryn ja Åsbergin depressioasteikolla (MADRS) tutkimuksen lopussa ja sekundaarisena vastemuuttujana oireiden vakavuusastearviota kliinisellä yleisellä vaikutelma-asteikolla (Clinical Global Impression, CGI). Tutkimuksen suoritti loppuun pienemmän lurasidoniannoksen ryhmässä 74 %, suuremman annoksen ryhmässä 73 % ja lumeryhmässä 75 %. Keskiannokset olivat 31,8 mg/vrk ja 82,0 mg/vrk.

Lurasidonihoito laski MADRS-pisteitä tutkimuksen lopussa tilastollisesti merkitsevästi lumetta enemmän: 20–60 mg/vrk -15,4; 80–120 mg/vrk -15,4 ja lume -10,7. Vaikutuskoko (Cohenin d) oli kummassakin aktiivilääkeryhmässä 0,51. Hoitovasteen (≥ 50 % oirevähenemä) saavutti 53 % (p < 0,001) ja 51 % (p < 0,001) pienemmän ja suuremman lääkeannoksen potilaista. Molemmat lurasidoniryhmät olivat tehokkaita 7/10 MADRS-oireosiossa. Molemmilla annoksilla lurasidonin teho MADRS-asteikolla ilmeni toisesta hoitoviikosta lähtien. Myös lurasidoniryhmissä CGI-BP vaikeusaste (severity) väheni enemmän kuin lumeella: 20–60 mg/vrk -1,8 (vaikutuskoko 0,61) ja 80–120 mg/vrk -1,7 (vaikutuskoko 0,50) vs. lume -1,1.

Lurasidonin yleisimmät haittavaikutukset olivat pahoinvointi, päänsärky, akatisia ja uneliaisuus. Lääkkeen aiheuttamat metaboliset muutokset olivat vähäisiä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tutkimuksesta «Loebel A, Cucchiaro J, Silva R ym. Lurasidone mono...»1 raportoitiin erikseen «Citrome L, Ketter TA, Cucchiaro J ym. Clinical ass...»2 NNT hoitovasteelle (≥ 50 % oirevähenemä) ja remissiolle (MADRS ≤ 12). Kun molemmat lurasidoniannokset yhdistettiin, hoitovasteen NNT oli 5. Pienemmällä annoksella remission NNT oli 6 ja suuremmalla 7. NNH vs. lume (hoidon keskeytys haittatapahtuman vuoksi) oli pienemmällä lurasidoniannoksella 642 ja suuremmalla 181.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tutkimuksesta «Loebel A, Cucchiaro J, Silva R ym. Lurasidone mono...»1 otettiin ≥ 55-vuotiaat potilaat (n = 88) omaan tutkimukseensa «Sajatovic M, Forester BP, Tsai J ym. Efficacy of L...»3 ja tehtiin "post hoc -analyysi" samoilla vastemittareilla kuin alkuperäistutkimuksessa. Keskiannokset lurasidonilla tässä ikäryhmässä olivat 34,6 ja 96,0 mg/vrk pienemmän ja suuremman annostelualueen populaatioissa. Tilastollisessa analyysissä pienemmän ja suuremman annoksen lurasidoniryhmät yhdistettiin toisiinsa (n = 56, lumeryhmä n = 27).

Tutkimuksen lopussa MADRS-pisteet olivat vähentyneet lurasidoniryhmässä (-14,8) enemmän kuin lumeryhmässä (-7,1), p = 0,003. Hoitovasteen saavutti lääkeryhmässä 46,4 % ja lumeryhmässä 14,8 %, p = 0,008, NNT = 4 ja remission (MADRS-loppupistemäärä ≤ 12) 37,5 % vs. 14,8 %, p = 0,036, NNT = 5. Keskeyttäneitä oli pienemmän annoksen ryhmässä 28,6 %, suuremman 22,6 % ja lumeen 27,6 %. Myös CGI-BP-S muuttui enemmän yhdistetyssä lääkeryhmässä kuin lumeryhmässä (-1,7 vs. -0,8, p = 0,012, vaikutuskoko 0,69.

Akatisiaa ei esiintynyt ollenkaan matalamman hoitoannoksen lurasidoniryhmässä, sen sijaan suuremman annoksen ryhmässä sitä esiintyi 9,7 %lla ja lumeella 3,6 %:lla.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Käytetyt lääkeannokset olivat tämän tutkimuksen iäkkäämmillä potilailla suunnilleen samansuuruisia kuin alkuperäistutkimuksen nuoremmilla potilailla. Tehoanalyysissä tilastollinen voima (pieni n) ei riittänyt matalamman ja korkeamman lääkeannoksen erilliseen tarkasteluun.

14 monoterapia-RCT-tutkimuksesta tehdyssä verkostometa-analyysissä «Ostacher M, Ng-Mak D, Patel P ym. Lurasidone compa...»4 lurasidonia verrattiin teholtaan muihin toisen polven psykoosilääkkeisiin. MADRS-pisteiden vähenemä oli lurasidonilla (1 tutkimus, n = 485) suurempi luin lumeella: -4,70 (95 % luottamusväli 7,20 – -2,21), aripipratsolilla (2 tutkimusta, n = 749) -3,62 (95 % luottamusväli -7,04 – -0,20) ja tsiprasidonilla (2 tutkimusta n = 885) -3,38 (95 % luottamusväli -6,68 – -0,11). Lurasidoni ja olatsapiini (3 tutkimusta, n = 1 329) -0,15 (95 % luottamusväli -3,12–2,74) tai lurasidoni ja ketiapiini (6 tutkimusta, n = 2 262) 0,10 (95 % luottamusväli -2,68–2,84) eivät puolestaan eronneet teholtaan.

Lurasidoniin liittyi vähemmän painon nousua kuin olantsapiiniin ja vähemmän uneliaisuutta kuin ketiapiiniin ja tsipratsidoniin. Keskeyttämisissä ekstrapyramidaalioreiden vuoksi ei ollut eroja tutkittujen lääkkeiden välillä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Eri tutkimuksissa hieman toisistaan poikkeavat sisäänottokriteerit (osa tutkimuksista sisälsi myös bipolaari II -tyypin potilaita) ja eri tavalla toteutettu kadon käsittely voivat vähentää tutkimusten vertailukelpoisuutta.

Kirjallisuutta

 1. Loebel A, Cucchiaro J, Silva R ym. Lurasidone monotherapy in the treatment of bipolar I depression: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Am J Psychiatry 2014;171:160-8 «PMID: 24170180»PubMed
 2. Citrome L, Ketter TA, Cucchiaro J ym. Clinical assessment of lurasidone benefit and risk in the treatment of bipolar I depression using number needed to treat, number needed to harm, and likelihood to be helped or harmed. J Affect Disord 2014;155:20-7 «PMID: 24246116»PubMed
 3. Sajatovic M, Forester BP, Tsai J ym. Efficacy of Lurasidone in Adults Aged 55 Years and Older With Bipolar Depression: Post Hoc Analysis of 2 Double-Blind, Placebo-Controlled Studies. J Clin Psychiatry 2016;77:e1324-e1331 «PMID: 27529375»PubMed
 4. Ostacher M, Ng-Mak D, Patel P ym. Lurasidone compared to other atypical antipsychotic monotherapies for bipolar depression: A systematic review and network meta-analysis. World J Biol Psychiatry 2018;19:586-601 «PMID: 28264635»PubMed