Takaisin

Lurasidonin ja litiumin tai valproaatin yhdistelmähoito kaksisuuntaisen mielialahäiriön (tyypin 1) ylläpitohoidossa

Näytönastekatsaukset
Kirsi Suominen
11.2.2021

Näytön aste: C

Lurasidoni yhdistettynä litiumiin tai valproaattiin saattaa olla tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön (tyypin 1) ylläpitohoidossa, jos edeltävä jakso on olut masennusjakso.

Lurasidonia on verrattu lumelääkkeeseen lisälääkkeenä litiumille tai valproaatille kaksoissokkoutetussa satunnaistetussa tutkimusasetelmassa «Calabrese JR, Pikalov A, Streicher C ym. Lurasidon...»1. 20 viikon avoimessa vaiheessa potilaat saivat valproaatin tai litiumin lisälääkkeenä lurasidonia 20–80 mg/vrk (N = 965). Tutkimukseen otettiin mukaan tyypin 1 kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavia potilaita, joilla oli ollut vähintään 1 maaninen, sekamuotoinen tai masentunut jakso viimeisen 2 vuoden aikana. Ne potilaat (N = 496), joiden mieliala tasaantui (Young Mania Rating Scale pisteet ja Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale pisteet ≤ 12 vähintään 12 viikon ajan), satunnaistettiin saamaan joko lurasidonia 20–80 mg/vrk (N = 246) tai lumetta (N = 250) litiumin tai valproaatin lisälääkkeenä. Seuranta-aika oli 28 viikkoa. Ensisijainen päätetapahtuma oli relapsi mihin tahansa mielialajaksoon.

Lurasidoni- ja lumeryhmä eivät eronneet toisistaan tilastollisesti merkittävästi (HR = 71, 95 % Iuottamusväli 0,49–1,04, p = 0,078). 28 viikon seuranta-ajan päättyessä 20,9 % lurasidoniryhmässä ja 51,5 % lumeryhmässä oli saanut relapsin. Niillä potilailla, joilla indeksiepisodi oli masennus (N = 263), lurasidoni oli lumetta tehokkaampi estämään relapsia mihin tahansa mielialajaksoon (HR = 0,57, 95 % Iuottamusväli 0,34–0,97, p = 0,039), riskin vähenemä 43 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Calabrese JR, Pikalov A, Streicher C ym. Lurasidone in combination with lithium or valproate for the maintenance treatment of bipolar I disorder. Eur Neuropsychopharmacol 2017;27:865-876 «PMID: 28689688»PubMed