Takaisin

Olantsapiinin ja fluoksetiinin yhdistelmähoito nuorten kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjakson hoidossa

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
11.2.2021

Näytön aste: B

Olantsapiinin ja fluoksetiinin yhdistelmä on ilmeisesti tehokas nuorten kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjakson hoidossa, mutta olantsapiiniin liittyy metabolisia haittoja.

NICEn hoitosuositusta varten tehtyyn lasten ja nuorten manian, sekamuotoisen jakson, hypomanian ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjakson psyykenlääkehoitoa koskeneeseen systemaattiseen katsaukseen ja meta-analyysiin «NICE. Bipolar Disorder. The assessment and managem...»1 tuli 3 hakuehdot täyttänyttä masennusjakson hoitoa koskevaa RCT-tutkimusta (potilaita 516). 2 RCT-tutkimuksessa (potilaita 225) verrattiin ketiapiinia lumeeseen ja 1 tutkimuksessa (potilaita 291) olantsapiinin ja fluoksetiinin yhdistelmää lumeeseen. Hoidon kesto oli kaikissa tutkimuksissa 8 viikkoa.

CDRS-R-asteikolla arvioitu oirevähenemä oli olantsapiinin ja fluoksetiinin yhdistelmällä (OF-ryhmä) tilastollisesti merkitsevästi suurempi kuin lumeella (SMD -0,35; 95 % luottamusväli -0,61 – -0,09).

Hoidon keskeyttämisen RR = 1,05; 95 % luottamusväli 0,78–1,43. Haittavaikutusten vuoksi hoidon keskeyttäminen oli yleisempää, mutta ei tilastollisesti merkitsevästi, OF-ryhmässä kuin lumeella (RR = 2,00; 95 % luottamusväli 0,77–5,17).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Tulos tukee olantsapiinin ja fluoksetiinin yhdistelmän tehoa. Meta-analyysissa oli 1 lumekontrolloitu tutkimus. Tutkimuksen potilaat olivat 10–17-vuotiaita.

Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Venäjällä toteutetussa monikeskustutkimuksessa «Detke HC, DelBello MP, Landry J ym. Olanzapine/Flu...»2 satunnaistettiin 291 DSM-IV:n mukaan tyypin 1 kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjaksoa sairastavaa (YMRS-pisteet ≥ 20, iältään 10–17-vuotiasta potilasta, sisältyy yllä olevaan tutkimukseen [R1]) käyttämään joko lumetta (n = 97) tai olantsapiinin ja fluoksetiinin yhdistelmää (n = 194) 8 viikon ajan. Potilaista 39 (15,3 %) oli 10–12-vuotiaita ja 216 (84,7 %) 13–17-vuotiaita. 130 heistä (51 %) oli poikia.

Tutkimusdiagnoosit asetettiin K-SADS-PL-haastattelun perusteella DSM-IV:n mukaan. CDRS-R-summapistemäärän tuli olla 40 tai enemmän, YMRS-summapistemäärän 15 tai vähemmän ja YMRS-kysymyksen 1 (kohonnut mieliala) pistearvo 2 tai vähemmän.

Ensisijainen vastemuuttuja oli CDRS-R-summapistemäärän lasku hoidon alusta 8 viikon hoidon päättymiseen. Toissijaisia vastemuuttujia olivat YMRS-summapistemäärän muutos, BDRS-summapistemäärän (Bipolar Depression Rating Scale) muutos, CGI-BP-asteikolla arvioitu masennuksen manian ja häiriön yleisen vakavuuden lieveneminen, hoitovaste (> 50 % vähenemä CDRS-R-summapistemäärässä), remissio (CDRS-R-summapistemäärä 28 tai alle ja YMRS-summapistemäärä 8 tai alle).

Haittavaikutuksia arvioitiin strukturoidusti arviointiasteikoin, painon ja EKG:n seurannalla ja laboratorioseurannalla. Itsesetuhoisuutta arvioitiin C-SSRS-asteikolla.

CDRS-R-summapistemäärä väheni lumetta enemmän olantsapiinin ja fluoksetiinin yhdistelmällä (OF-ryhmä) 8 viikon hoidon aikana (OF-ryhmässä hoidon alkaessa 54,6 (SD10,0), muutos -28,4 (SD1,1); lumeryhmässä hoidon alkaessa 53,7 (SD 8,2), muutos 23,4 (SD1,5), vähenemän ero 5,0 pistettä, 95 % luottamusväli -8,3 – - 1,8, p = 0,003).

Toissijaisista vastemuuttujista vähenivät lumetta enemmän OF-ryhmässä 8 viikon hoidon aikana BDRS-summapistemäärä (OF-ryhmässä hoidon alkaessa 25,1 (SD 5,7), muutos 16,5 (SD 0,8); lumeryhmässä hoidon alkaessa 25,1 (SD 5,4), muutos -13,4 (SD 1,1), vähenemän ero 3,0 pistettä, 95 % luottamusväli -5,5 – -0,6, p = 0,016).

CGI-BP-asteikolla arvioitu häiriön yleinen vakavuus (OF-ryhmässä hoidon alkaessa 4,4 (SD 0,7), muutos -2,2 (SD 0,1); lumeryhmässä hoidon alkaessa 4,3 (SD 0,7), muutos -1,8 (SD 0,2), vähenemän ero 0,4 pistettä, 95 % luottamusväli -0,7 – -0,0, p = 0,038), CGI-BP- asteikolla arvioitu masennuksen vakavuus (OF-ryhmässä hoidon alkaessa 4,5 (SD 0,7), muutos -2,4 (SD 0,1); lumeryhmässä hoidon alkaessa 4,4 (SD 0,7), muutos -2,0 (SD 0,2), vähenemän ero 0,4 pistettä, 95 % luottamusväli -0,7 – -0,0, p = 0,030).

CGI-BP-asteikolla arvioidussa manian vakavuudessa tai YMRS-summapistemäärässä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä. Hoitovasteen saavutti OF-ryhmässä suurempi osa kuin lumeella (78,2 vs. 59,2 %; p = 0,003), samoin remission (59,0 vs. 43,4 %; p = 0,035).

OF-ryhmässä lumetta tilastollisesti merkitsevästi yleisempiä haittavaikutuksia olivat painon nousu (OF-ryhmässä keskimäärin 4,4 kg, SE 0,2; lumeella 0,5 kg, SE 0,3, p < 0,001), ruokahalun lisääntyminen ja väsymys. Vakavien haittavaikutusten yleisyydessä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (OF 5,3 %, lume 7,1 %; p = 581). Useammalla kuin 1 potilaalla todettuja vakavia haittavaikutuksia olivat aggressio ja itsemurha-ajatukset (molempia 1,2 % molemmissa hoitoryhmissä).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Iso RCT, jossa OF-yhdistelmä oli lumetta tehokkaampi. Olantsapiinin tunnettujen haittavaikutusten (etenkin metaboliset haitat, painon nousu) riski on otettava huomioon hoitoa suunniteltaessa.

Kirjallisuutta

  1. NICE. Bipolar Disorder. The assessment and management of bipolar disorder in adults, children and young people in primary and secondary care. Updated edition. National Clinical Guideline Number 185, 2014. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185/evidence/full-guideline-pdf-4840895629
  2. Detke HC, DelBello MP, Landry J ym. Olanzapine/Fluoxetine combination in children and adolescents with bipolar I depression: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2015;54:217-24 «PMID: 25721187»PubMed