Takaisin

Ketiapiini nuorten kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjakson hoidossa

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
11.2.2021

Näytön aste: B

Ketiapiini ei ilmeisesti ole tehokas nuorten kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjakson hoidossa.

NICEn hoitosuositusta varten tehtyyn lasten ja nuorten manian, sekamuotoisen jakson, hypomanian ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjakson psyykenlääkehoitoa koskeneeseen systemaattiseen katsaukseen ja meta-analyysiin «NICE. Bipolar Disorder. The assessment and managem...»1 tuli 3 hakuehdot täyttänyttä masennusjakson hoitoa koskevaa RCT-tutkimusta (potilaita 516). 2 RCT-tutkimuksessa (potilaita 225) verrattiin ketiapiinia lumeeseen, 1 tutkimuksessa (potilaita 291) olantsapiinin ja fluoksetiinin yhdistelmää lumeeseen. Hoidon kesto oli kaikissa tutkimuksissa 8 viikkoa.

CDRS-R-asteikolla arvioitu oirevähenemä ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi ketiapiinin ja lumeen välillä (SMD -0,11, 95 % luottamusväli -0,38–0,15), ei myöskään hoitovaste (≥ 50 % oirevähenemä CDRS-R-asteikolla) RR = 1,13 (95 % luottamusväli 0,91–1,39). Hoidon keskeyttämisessä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa hoitoryhmien välillä (RR = 0,93 (95 % luottamusväli 0,37–2,34), ei myöskään hoidon keskeyttämisessä haittavaikutusten vuoksi (RR = 0,67, 95 % luottamusväli 0,11–3,98).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: 2 RCT:n meta-analyysi ei tue ketiapiinin tehoa nuorten kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjakson hoidossa.

Aikuisten, lasten ja nuorten kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjakson ketiapiinihoitoa koskenut systemaattinen katsaus ja meta-analyysi «Suttajit S, Srisurapanont M, Maneeton N ym. Quetia...»2 sisälsi 2 lapsia ja nuoria koskevaa RCT:tä (yhteensä 225 potilasta).

Hoidon tehon ensisijainen vastemuuttuja oli muutos CDRS-R-summapistemäärässä. Toissijaisia vastemuuttujia olivat muutos sairauden vakavuudessa (CGI-BP-S), hoitovaste (sen mukaisesti kuin kussakin tutkimuksessa oli määritelty), remissio (sen mukaisesti kuin kussakin tutkimuksessa oli määritelty) ja hoidon keskeyttäminen. Toissijaisia vastemuuttujia olivat myös muutos ahdistusoireissa (HAM-A), elämänlaadussa (Q-LES-Q SF), muutos unessa (Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI), muutos toimintakyvyssä (Sheehan Disability Scale, SDS) ja haittavaikutukset.

Ketiapiinin teho (CDRS-R-summapistemäärällä arvioituna) ei poikennut tilastollisesti merkitsevästi lumeesta (Mean difference -1,82; 95 % luottamusväli -5,98–2,34). Myöskään hoitovasteessa (vähintään 50 % oirevähenemä CDRS-R-asteikolla) (RR 1,13; 95 % luottamusväli 0,91–1,39) tai remission saavuttamisessa (RR = 1,27; 95 % luottamusväli 0,91–1,76) ei todettu tilastollisesti merkitsevää eroa ketiapiinin ja lumeen välillä. Hoidon aikainen mania oli harvinaisempaa ketiapiini- kuin lumeryhmässä (RR = 0,22; 95 % luottamusväli 0,05–1,00). Muista toissijaisista vastemuuttujista vain CGI-BP-S-arviossa ketiapiini oli lumetta tehokkaampaa (Mean difference -0,26, 95 % luottamusväli -0,51 – 0,02).

Haittavaikutusten (ekstrapyramidaalioireet, sedaatio, huimaus, suun kuivuminen, päänsärky, lisääntynyt ruokahalu, painon nousu) yleisyys tai hoidon keskeyttäminen ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: 2 RCT:n meta-analyysi ei tue ketiapiinin tehoa nuorten kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjakson hoidossa. Ketiapiini oli lumetta tehokkaampi vain 1 toissijaisessa (CGI-oirevakavuudessa) vastemuuttujassa.

Kirjallisuutta

  1. NICE. Bipolar Disorder. The assessment and management of bipolar disorder in adults, children and young people in primary and secondary care. Updated edition. National Clinical Guideline Number 185, 2014. Last updated: April 2018. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185/evidence/full-guideline-pdf-4840895629
  2. Suttajit S, Srisurapanont M, Maneeton N ym. Quetiapine for acute bipolar depression: a systematic review and meta-analysis. Drug Des Devel Ther 2014;8:827-38 «PMID: 25028535»PubMed