Takaisin

Tsiprasidoni nuorten kaksisuuntaisen mielialahäiriön maanisen ja sekamuotoisen jakson hoidossa

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
11.2.2021

Näytön aste: B

Tsiprasidoni on ilmeisesti tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön maanisen ja sekamuotoisen jakson hoidossa nuorilla.

Nuorten manian ja sekamuotoisen jakson hoitoa koskenut systemaattinen katsaus «Correll CU, Sheridan EM, DelBello MP. Antipsychoti...»1 sisälsi 5 toisen polven psykoosilääkkeitä koskenutta tutkimusta (yhteensä 1 140 potilasta): 1 aripipratsolia (296 potilasta), 1 olantsapiinia (161 potilasta), 1 ketiapiinia (277 potilasta), 1 risperidonia (169 potilasta), 1 tsiprasidonia (237 potilasta).

Hoidon tehon ensisijainen vastemuuttuja oli YMRS-summapistemäärän lasku, toissijaisia vastemuuttujia olivat muutos CGI-BP-asteikolla, hoitovaste (YMRS-summapistemäärän lasku ≥ 50 %) ja remissio (YMRS-summapistemäärä ≤ 12).

Tsiprasidonin efektikoko oli (YMRS-summapistemäärällä arvioituna) oli lumeeseen verrattuna 0,48 (95 % luottamusväli 0,21–0,76), CGI-BD efektikoko oli 0,47 (95 % luottamusväli 0,2–0,75). Hoitovasteen NNT oli 3,8 (95 % luottamusväli 2,5–7,5), remission NNT:tä ei voitu arvioida.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Tulos tukee tsiprasidonin tehoa, mutta meta-analyysissa oli vain 1 lumekontrolloitu tsiprasidonitutkimus. Tutkimuksen aineisto oli Iän suhteen heterogeeninen, mikä on otettava huomioon nuorten hoitoa koskevien päätelmien teossa.

NICEn hoitosuositusta varten tehtyyn lasten ja nuorten manian, sekamuotoisen jakson ja hypomanian psyykenlääkehoitoa koskeneeseen systemaattiseen katsaukseen ja meta-analyysiin «NICE. Bipolar Disorder. The assessment and managem...»2 tuli 15 hakuehdot täyttänyttä RCT-tutkimusta (potilaita 1 543). 14 meta-analyysiin sisältyneestä tutkimuksesta 10 RCT-tutkimuksessa (potilaita 1 452) verrattiin aktiivista lääkettä lumeeseen, 4 tutkimuksessa (potilaita 280) valproaattiin. Tutkitut potilaat olivat keskimäärin 13-vuotiaita (vaihteluväli 6–18 vuotta), ja 48 % heistä oli tyttöjä.

Tutkitut lääkkeet olivat aripipratsoli (2 tutkimusta, 340 potilasta), ketiapiini (3 tutkimusta, 408 potilasta), olantsapiini (1 tutkimus, 159 potilasta), risperidoni (3 tutkimusta 169 potilasta), tsiprasidoni (1 tutkimus, 218), topiramaatti (2 tutkimusta, 86 potilasta) ja valproaatti (3 tutkimusta, 146 potilasta). Hoidon kesto oli keskimäärin 6 viikkoa (vaihteluväli 2–12 viikkoa).

YMRS-asteikolla arvioitu oirevähenemä oli tsiprasidonilla tilastollisesti merkitsevästi suurempi kuin lumeella (SMD -0,49, 95 % luottamusväli -0,76 – -0,21), hoitovastetta ei raportoitu. Hoidon keskeyttämisen RR = 0,84 (95 % luottamusväli 0,61–1,17).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Tulos tukee tsiprasidonin tehoa, mutta meta-analyysissa oli vain 1 lumekontrolloitu tsiprasidonitutkimus. Tutkimuksen aineisto oli Iän suhteen heterogeeninen, mikä on otettava huomioon nuorten hoitoa koskevien päätelmien teossa.

Kirjallisuutta

  1. Correll CU, Sheridan EM, DelBello MP. Antipsychotic and mood stabilizer efficacy and tolerability in pediatric and adult patients with bipolar I mania: a comparative analysis of acute, randomized, placebo-controlled trials. Bipolar Disord 2010;12:116-41 «PMID: 20402706»PubMed
  2. NICE. Bipolar Disorder. The assessment and management of bipolar disorder in adults, children and young people in primary and secondary care. Updated edition. National Clinical Guideline Number 185, 2014. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185/evidence/full-guideline-pdf-4840895629