Takaisin

Aripipratsoli nuorten kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
11.2.2021

Näytön aste: C

Aripiratsoli saattaa olla tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa nuorilla.

Yhdysvalloissa toteutetussa monikeskustutkimuksessa «Findling RL, Nyilas M, Forbes RA ym. Acute treatme...»1 satunnaistettin 296 DSM-IV:n mukaan tyypin 1 kaksisuuntaisen mielialahäiriön mania- tai sekamuotoisessa vaiheessa olevaa (YMRS-pisteet ≥ 20), iältään 10–17-vuotiasta potilasta suhteessa 1:1:1 käyttämään joko lumetta (n = 99), aripipratsolia 10 mg/vrk (n = 98) tai aripipratsolia 30 mg/vrk (n = 99) 4 viikon ajan. Akuuttihoidon jälkeen potilaat voivat jatkaa 26 viikon ajan «Findling RL, Correll CU, Nyilas M ym. Aripiprazole...»2 ylläpitohoitoa siinä ryhmässä, johon oli alun perin satunnaistettu. Ylläpitohoitotutkimuksen aloitti 210 potilasta, lumeryhmässä (n = 64), aripipratsolia 10 mg /vrk -ryhmässä (n = 75), aripipratsolia 30 mg/vrk -ryhmässä (n = 71). Satunnaistetuista potilaista 153:lla (51,7 %) oli joko aikaisempi tai ajankohtainen komorbidi ADHD ja 93:lla (31,4 %) aikaisempi tai ajankohtainen komorbidi uhmakkuushäiriö.

Muuna lääkehoitona sallittiin bentsodiatsepiinit ja antikolinergit tarvittaessa ja ylläpitohoitovaiheessa myös stimulanttihoito kliinisen arvion perusteella.

Tutkimusdiagnoosit asetettiin K-SADS-PL-haastattelun perusteella DSM-IV:n mukaan. Ensisijainen vastemuuttuja oli YMRS-summapistemäärän lasku hoidon alusta ylläpitohoidon päättymiseen. Toissijaisia vastemuuttujia olivat CGI-BP-asteikolla arvioitu häiriön vakavuuden lieveneminen, hoitovaste (> 50 % vähenemä YMRS-summapistemäärässä), muutos CDRS-R-summapistemäärässä ja muutos toimintakyvyssä CGAS-asteikolla. Muutosta elämänlaadussa arvioitiin PQ-LES-Q-asteikolla (Pediatric Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire). Manian ja depression oireita arvioitiin myös molempien vanhempien ja tutkittavan täyttämällä GBI-asteikolla (General Behavior Inventory).

Haittavaikutuksia arvioitiin strukturoidusti arviointiasteikoin, painon, BMI:n, EKG:n ja laboratorioseurannalla.

Kaikkien koko (akuuttihoito ja ylläpitohoito) tutkimukseen satunnaistettujen (n = 296) potilaiden analyyseissa molemmissa aripipratsoliryhmissä YMRS-summapistemäärä väheni enemmän 30 viikon hoidon loppuun mennessä (aripipratsoli 10 mg/vrk -14,1 (p < 0,001), aripipratsoli 30 mg/vrk -14,9 (p < 0,001) (LOCF) lumeeseen verrattuna -8,2). Ikäryhmittäisissä analyyseissa näin oli myös sekä 10–12- että 13–17-vuotiailla.

Myös ylläpitohoitotutkimuksen 4 viikon akuuttihoidon jälkeen aloittaneiden (n = 210) analyyseissa molemmissa aripipratsoliryhmissä YMRS-summapistemäärä väheni enemmän 30 viikon hoidon loppuun mennessä (aripipratsoli 10 mg/vrk noin -17 (p < 0,001), aripipratsoli 30 mg/vrk noin -17 (p < 0,001) (LOCF) lumeeseen verrattuna noin -9). (YMRS-pisteiden lasku arvioitu artikkelin kuviosta, tarkkoja lukuarvoja artikkelissa ei esitetty).

Toissijaisissa vastemuuttujissa aika hoidon keskeyttämiseen (mediaani) oli pidempi molemmissa aripipratsoliryhmissä; aripipratsoli 10 mg/vrk 15,6 viikkoa, 95 % luottamusväli 8,1–24,3 viikkoa, aripipratsoli 30 mg/vrk 9,5 viikkoa, 95 % luottamusväli 6,1–13,9 viikkoa kuin lumeella 5,3 viikkoa, 95 % luottamusväli 4,7–6,9 viikkoa (p < 0,001 ja p < 0,05). Hoidon keskeytti viikon 4 ja viikon 30 välillä aripipratsoli 10 mg/vrk ryhmässä 41 (54,7 %) potilasta, aripipratsoli 30 mg/vrk -ryhmässä (69 %) ja lumeryhmässä 52 (81,3 %) potilasta.

Hoitovasteen saavutti aripipratsoli 10 mg/vrk -ryhmässä (58,7 %) ja aripipratsoli 30 mg/vrk ryhmässä (64,8 %) suurempi osuus potilaista kuin lumeella (29,7 %) viikolla 30 (molemmat p < 0,01). Molemmissa aripipratsoliryhmissä CGAS-pistemäärä parani tilastollisesti merkitsevästi enemmän kuin lumeella (aripipratsoli 10 mg/vrk 19,0 (ero lumeeseen 10,28 (95 % luottamusväli 5,33–15,23, p < 0,001), aripipratsoli 30 mg/vrk 19,5 (ero lumeeseen 10,82 (95 % luottamusväli 5,80–15,84, p < 0,001), lume 8,7).

Maniaoireet vähenivät CGI‐BP-asteikolla (mania) molemmissa aripipratsoliryhmissä enemmän kuin lumeella (aripipratsoli 10 mg/vrk -1,9 (ero lumeeseen 0,78 (95 % luottamusväli -1,21 – -0,35, p < 0,001), aripipratsoli 30 mg/vrk -2,2 (ero lumeeseen -1,03 (95 % luottamusväli -1,47 – -0,60, p < 0,001), lume -1,1).

Masennusoireiden vähenemisessä (CGI‐BP (depressio) ja CDRS-R) ja elämänlaadun paranemisessa (PQ‐LES‐Q-summapistemäärä) ei todettu tilastollisesti merkitsevää eroa aripipratsoliryhmien ja lumeryhmän välillä.

Yleisimmät haittavaikutukset olivat väsymys (aripipratsoli 10 mg/vrk 28,0 %, aripipratsoli 30 mg/vrk 28,2 %, lume 1,6 %), päänsärky (aripipratsoli 10 mg/vrk 24,0 %, aripipratsoli 30 mg/vrk 26,8 %, lume 18,8 %), ekstrapyramidaalioireet (aripipratsoli 10 mg/vrk 13,3 %, aripipratsoli 30 mg/vrk 25,4 %, lume 3,1 %), heikotus (aripipratsoli 10 mg/vrk 16,0 %, aripipratsoli 30 mg/vrk 14,1 %, lume 4,7 %), pahoinvointi (aripipratsoli 10 mg/vrk 13,3 %, aripipratsoli 30 mg/vrk 25,4 %, lume 6,3 %), akatisia (aripipratsoli 10 mg/vrk 9,3 %, aripipratsoli 30 mg/vrk 16,9 %, lume 0 %), oksentelu (aripipratsoli 10 mg/vrk 13,3 %, aripipratsoli 30 mg/vrk 8,5 %, lume 7,8 %).

Vakavia haittavaikutuksia todettiin 1,3 %:lla aripipratsoli 10 mg/vrk ryhmässä, 7,0 %:lla aripipratsoli 30 mg/vrk ryhmässä ja 3,1 %:lla lumeryhmässä. Viikon 4 jälkeen (ylläpitohoitotutkimuksen aikana) raportoidut vakavat haittavaikutukset olivat 5 potilaalla bipolaarihäiriön vaikeutuminen, 1 potilaalla seksuaalisten halujen lisääntyminen (aripipratsoli 30 mg/vrk ryhmässä) ja 1 potilaalla mania (lumeryhmässä). Tutkimuspotilaat eivät tehneet itsemurhayrityksiä tai itsemurhia, 2 potilasta raportoi itsemurha-ajatuksia (1 kummassakin aripipratsoliryhmässä).

Niistä potilaista, jotka käyttivät lääkettä vielä 30 viikon kohdalla, painon nousu oli suurempaa molemmissa aripipratsoliryhmissä kuin lumeryhmässä (aripipratsoli 10 mg/vrk 6,5 kg, aripipratsoli 30 mg/vrk 6,6 kg, lume 3,0 kg, molemmat p < 0,05). Metabolisissa parametreissa ei todettu kliinisesti merkitseviä muutoksia hoidon aikana. Prolaktiinipitoisuudet laskivat alkutilanteeseen verrattuna molemmissa aripipratsoliryhmissä

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Iso RCT, jossa aripipratsoli oli 2 eri annoksella tehokkaampi kuin lume. Tutkimusasetelma ei sisältänyt tavanomaisia sairauden uusiutumisen päätetapahtumia, joten arviota uusiutumisen ehkäisystä ei voida vahvistaa. Tutkimuksen keskeytti ennen 30 viikkoa suuri osa osallistuneista, mikä rajoittaa vahvojen päätelmien tekemistä. Metabolisia haittoja ei todettu, mutta painon nousun riski on otettava huomioon hoitoa suunniteltaessa.

Kirjallisuutta

  1. Findling RL, Nyilas M, Forbes RA ym. Acute treatment of pediatric bipolar I disorder, manic or mixed episode, with aripiprazole: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Clin Psychiatry 2009;70:1441-51 «PMID: 19906348»PubMed
  2. Findling RL, Correll CU, Nyilas M ym. Aripiprazole for the treatment of pediatric bipolar I disorder: a 30-week, randomized, placebo-controlled study. Bipolar Disord 2013;15:138-49 «PMID: 23437959»PubMed