Takaisin

Dopamiiniagonistit kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjakson hoidossa

Näytönastekatsaukset
Kari Raaska
11.2.2021

Näytön aste: C

Pramipeksoli lienee tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidossa. Muiden dopamiiniagonistien tehosta ei ole tässä potilasryhmässä tehty sellaisia tutkimuksia, joiden perusteella niiden tehoa voisi arvioida.

Dopamiiniagonisteista pramipeksolin tehoa on tutkittu 2 RCT-tutkimuksessa «Goldberg JF, Burdick KE, Endick CJ. Preliminary ra...»1 kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien depressiojakson hoidossa. Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvää hoitoresistenttiä depressiota sairastavat (DSM-IV; n = 22) avohoitopotilaat satunnaistettiin saamaan muun lääkehoidon lisälääkkeenä joko lumetta tai yksilöllistä annosta pramipeksolia (maksimi 1,7 mg/vrk; SD = 1,3) 6 viikon ajan. Pramipeksoliryhmässä (n = 12) 75 %:lla kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyyppi oli tyyppi I, kun lumeryhmässä (n = 10) vastaava osuus oli 60 %.

Pramipeksolia saaneista 67 % (8/12 ) sai vasteen (vähintään 50 %:n pistemäärän vähenemä Hamiltonin depressioasteikolla), kun lumetta saaneista vasteen sai 20 % (2/10). Tulos oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0,04, Fisherin testi). 1 potilaan kohdalla tutkimus keskeytyi haittavaikutusten vuoksi potilaan tultua hypomaaniseksi. Voimalaskelmaa ei tehty.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa niin ikään 6 viikon RCT-tutkimuksessa «Zarate CA Jr, Payne JL, Singh J ym. Pramipexole fo...»2 kaikilla potilailla (n = 21) oli tyypin 2 kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvä depressiojakso. Tutkimuksen keskeytti kummastakin ryhmästä 1 potilas. Keskeyttäneet sisällytettiin analyysiin (ITT-analyysi).

Pramipeksolia saaneista vasteen (≥ 50 % lasku MADRS-asteikolla) sai 60 % ja lumeryhmässä 9 % potilaista (p = 0,02). Pramipeksolin annos oli keskimäärin 1,7 mg/vrk (vaihteluväli 0,375–4,5 mg/vrk). Pramipeksoliryhmässä 1 ja lumeryhmässä 2 potilasta sai hypomaanisia oireita. Remission pramipeksoliryhmässä saavutti 4 (40 %) ja lumeryhmässä 1 (9 %) potilas. Voimalaskelmaa ei tehty.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kolmannessa pramipeksolin lumekontrolloidussa RCT-tutkimuksessa «Burdick KE, Braga RJ, Nnadi CU ym. Placebo-control...»3 ensisijaisena päätemuuttujana oli hoidon vaikutus kognitiivisiin oireisiin. Yhteensä 50 stabiilissa vaiheessa olevaa tyypin 1 potilasta sai 8 viikon ajan pramipeksolia tai lumetta. 6 viikosta alkaen kaikkien potilaiden pramipeksoliannos oli 1,5 mg/vrk. Pramipeksolilla ei ollut vaikutusta mielialaan. Ainoa haittavaikutus, jota pramipeksoliryhmässä esiintyi lumeryhmää enemmän, oli levottomuus (X2 = 5,4, p = 0,02). Monimuuttujaisessa varianssianalyysissä ei tullut eroja kognitiivisiin muuttujiin (F = 0,81, df = 1,45, p = 0,62).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattisessa katsauksessa «Szmulewicz AG, Angriman F, Samamé C ym. Dopaminerg...»4 tehtiin meta-analyysi 9 lumekontrolloidusta RCT-tutkimuksesta dopaminergisten lääkkeiden, mukaan lukien dopamiiniagonistit, tehosta ja turvallisuudesta kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjakson hoidossa. Tutkimuksiin osallistui yhteensä 1 671 potilasta. Meta-analyysissa oli tutkimuksia, joissa oli tutkittu seuraavia dopaminergisiä lääkkeitä (suluissa tutkimusten lukumäärä) muun lääkityksen lisälääkkeenä: pramipeksoli (3), armodafiniili (4), modafiniili (1) ja lisdeksamfetamiini (1). Näistä ainoastaan pramipeksoli on dopamiiniagonisti. Tutkimusten seuranta-aika vaihteli välillä 6–8 viikkoa. Osassa tutkimuksia kaikilla potilailla oli kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyyppi 1 ja osassa tutkimuksia oli myös tyypin 2 potilaita. Meta-analyysin prampeksolitutkimukset ovat samat kuin aiemmin yllä esitetyt «Goldberg JF, Burdick KE, Endick CJ. Preliminary ra...»1, «Zarate CA Jr, Payne JL, Singh J ym. Pramipexole fo...»2, «Burdick KE, Braga RJ, Nnadi CU ym. Placebo-control...»3.

Kaikkiaan hoito dopaminergisillä lääkkeillä oli lumelääkitystä tehokkaampi (RR 1,25, 95 % luottamusväli 1,05–1,50) ja johti useammin remissioon (RR 1,40, 95 % luottamusväli 1,14–1,71). Dopaminerginen lääkehoito ei ollut lumelääkettä yleisemmin yhteydessä vaiheen kääntymiseen (n = 1 646, RR 0,95 % luottamusväli 0,49–1,89). Tuloksia ei analysoitu erikseen dopamiiniagonistien osalta, mutta kun tulokset analysoitiin ilman pramipeksolitutkimuksia, oli dopaminerginen lääkehoito edelleen lumelääkitystä tehokkaampi (n = 1 628, RR 1,20, 95 % luottamusväli 1,04–1,38) ja lisäsi remission (RR 1,38, 95 % luottamusväli 1,29–1,69) saavuttamista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Dopamiiniagonisteista ainoastaan pramipeksolista on tehty 2 pientä RCT-tutkimusta kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjakson hoidossa. Kummassakin tutkimuksessa pramipeksoli osoittautui lumelääkitystä tehokkaammaksi. Pramipeksoli ei ollut yhteydessä suurempaan määrään hypomaanisia tai maanisia oireita. Tuloksia on pidettävä alustavina niin tehon kuin haittojenkin suhteen, mutta ne viittaavat siihen, että pramipeksoli saattaa olla tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön depressiojakson hoidossa.

Kirjallisuutta

 1. Goldberg JF, Burdick KE, Endick CJ. Preliminary randomized, double-blind, placebo-controlled trial of pramipexole added to mood stabilizers for treatment-resistant bipolar depression. Am J Psychiatry 2004;161:564-6 «PMID: 14992985»PubMed
 2. Zarate CA Jr, Payne JL, Singh J ym. Pramipexole for bipolar II depression: a placebo-controlled proof of concept study. Biol Psychiatry 2004;56:54-60 «PMID: 15219473»PubMed
 3. Burdick KE, Braga RJ, Nnadi CU ym. Placebo-controlled adjunctive trial of pramipexole in patients with bipolar disorder: targeting cognitive dysfunction. J Clin Psychiatry 2012;73:103-12 «PMID: 22152405»PubMed
 4. Szmulewicz AG, Angriman F, Samamé C ym. Dopaminergic agents in the treatment of bipolar depression: a systematic review and meta-analysis. Acta Psychiatr Scand 2017;135:527-538 «PMID: 28256707»PubMed