Takaisin

Ketamiini kaksisuuntaisen mielialahäiriön depressiojakson hoidossa

Näytönastekatsaukset
Kari Raaska
11.2.2021

Näytön aste: C

Ketamiini-infuusio saattaa olla tehokas kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvän masennusjakson hoidossa. Mahdollinen teho tulee nopeasti, mutta tehon säilymisestä edes 3 vuorokauden ajan ei ole näyttöä.

Ketamiinin ja muiden glutamaattireseptorimodulaattoreiden tehoa ja siedettävyyttä kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvän depression hoidossa selvittäneessä meta-analyysissä «McCloud TL, Caddy C, Jochim J ym. Ketamine and oth...»1 oli yhteensä 5 lumekontrolloitua RCT-tutkimusta, joihin osallistui yhteensä 329 potilasta. Tutkimuksista 2 oli ketamiinitutkimuksia. Tutkimuksiin otettujen potilaiden MADRS-pistemäärän tuli olla vähintään 20. Osallistuneet potilaat olivat keskimäärin vaikea-asteisesti masentuneita (MADRS yli 31). Ketamiini annosteltiin infuusiona laskimoon. Muissa tutkimuksissa aktiivilääkkeenä olivat memantiini (2 tutkimusta) ja sytidiini (1 tutkimus). Kaikissa tutkimuksissa tutkittava lääke oli käytössä mielialaa tasaavan lääkityksen lisälääkkeenä.

Tutkituista lääkkeistä ainoastaan ketamiini (2 tutkimusta; yhteensä 33 potilasta) oli lumetta tehokkaampi depression hoidossa 24 tuntia lääkkeen annon jälkeen (OR 11,61, 95 % luottamusväli 1,25–107,74; p = 0,3; I2 = 0 %). Tulos ei enää ollut tilastollisesti merkitsevä lumeeseen verrattuna 3 vuorokautta (OR 8,24, 95 % luottamusväli 0,84–80,61, 2 tutkimusta, 33 potilasta) tai 1 viikko (OR 4,00, 95 % luottamusväli 0,33–48,66; p = 0,28, 1 tutkimus, 18 potilasta) ketamiinin annon jälkeen.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Toistaiseksi ketamiinia (infuusiona suoneen) on tutkittu kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvän depression hoidossa vähän, minkä vuoksi varmoja johtopäätöksiä hoidon tehokkuudesta tai haittavaikutuksista tässä potilasryhmässä ei voida tehdä. Sen sijaan ketamiinihoidon tehosta sellaisen hoitoresistentin depression hoidossa, joka ei liity kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön, on olemassa vakuuttava tutkimusnäyttö (ks. Käypä hoito -suositus Depression näytönastekatsaus «Ketamiini-infuusio on tehokas lääkeresistentin depression hoitomuoto, mutta se on vaikutukseltaan lyhytaikainen.»A). Hoitoresistentin depression hoitoon tarkoitetulla nenäsuihkeena annosteltavalla esketamiinilla (ks. Käypä hoito -suositus Depression näytönastekatsaus «Masennuslääkkeen kanssa annosteltu intranasaalinen esketamiini on tehokas ja tuottaa nopean hoitovasteen lääkeresistentissä depressiossa.»A) ei ole toistaiseksi tehty sellaisia tutkimuksia kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvän masennuksen hoidossa, joiden perusteella sen tehoa tai turvallisuutta voisi arvioida tässä potilasryhmässä.

Kirjallisuutta

  1. McCloud TL, Caddy C, Jochim J ym. Ketamine and other glutamate receptor modulators for depression in bipolar disorder in adults. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD011611 «PMID: 26415966»PubMed