Takaisin

Ketiapiini ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön mielialantasaajalääkitys ja riippuvuusongelma

Näytönastekatsaukset
Merja Syrjämäki
11.2.2021

Näytön aste: C

Ketiapiini, joka on tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa, ei vähentäne samanaikaisen alkoholiriippuvuutta sairastavan alkoholinkäyttömäärää.

Katsauksessa «Coles AS, Sasiadek J, George TP. Pharmacotherapies...»1 systemaattinen kirjallisuuskatsaus (PubMed, Medline ja Google Scholar) identifioi 29 kliinistä tutkimusta, joissa päätemuuttujina oli sekä psyykkinen terveys että päihdekäyttö potilailla, joilla oli samanaikainen kaksisuuntainen mielialahäiriö ja päihdehäiriö. Mukaan otettiin tutkimukset, jotka on julkaistu vuoden 1990 jälkeen.

Ketiapiinia koskevia tutkimuksia löytyi 8 kappaletta, kestoltaan 8–20 viikkoa. 2 pienessä avoimessa tutkimuksessa oli alkoholiriippuvaisia potilaita, joita hoidettiin ketiapiinilla 300–800 mg/vrk ja havaittiin sekä masennusoireiden että alkoholihimon ja käytön vähenevän. 1 avoimessa tutkimuksessa oli mukana kokaiiniriippuvaisia potilaita, joita hoidettiin ketiapiinilla. Heidän kokaiinihimonsa vähentyi, mutta käytössä ei havaittu muutoksia.

Tulokset eivät kuitenkaan olleet toistettavissa satunnaistetuissa kaksoissokkotutkimuksissa, joita on julkaistu 4.

Satunnaistetut kaksoissokkotutkimukset:

 1. 90 masentunutta alkoholi- tai kannabisriippuvaista hoidettiin ketiapiinilla ad 300 mg/vrk yhdistettynä mielialantasaajaan tai lumeeseen
 2. 90 masennus- tai sekamuotoisessa vaiheessa olevaa alkoholiriippuvaista hoidettiin ketiapiinilla ad 600 mg/vrk tai lumeella yhdistettynä tehostettuun avohoitoon ja kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan «Brown ES, Davila D, Nakamura A ym. A randomized, d...»3
 3. 102 alkoholiriippuvaista hoidettuna ketiapiinilla ad 600 mg/vrk tai lumeella
 4. 154 bipolaari 1 potilasta, joilla alkoholiriippuvuus, hoidettiin ketiapiinilla 300–800 mg/vrk, yhdistettynä muuhun lääkitykseen tai lumeeseen

Tutkimuksissa ei saatu ryhmien välillä tilastollisesti merkittävää eroa mielialassa (d = -0,94 ± 0,00) tai alkoholinkäytössä (d = -0,66 ± 0,0).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Tutkimus «Gao K, Ganocy SJ, Conroy C ym. A placebo controlle...»2 oli satunnaistettu, kaksoissokkoutettu 8 viikkoa kestänyt tutkimus, jossa kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyyppi 1 tai 2 potilaita, joilla oli samanaikainen yleistynyt ahdistuneisuushäiriö ja jotka olivat käyttäneet lähiaikoina alkoholia tai kannabista, satunnaistettiin saamaan pitkävaikutteista ketiapiinia ad 300 mg/vrk tai lumetta. Psykososiaalisia interventiota ei raportoitu. Psyykkistä vointia arviointiin Hamiltonin depressio- ja ahdistuneisuusasteikoilla, CGI-BP-S-asteikolla, joka arvioi kaksisuuntaisen mielialahäiriön vaikeusastetta, masennusoireita QIDS-SR-16-asteikolla ja päihdekäyttöä Timeline Follow Back -menetelmällä.

Ketiapiiniryhmässä juomispäivät vähenivät ja käytetyn kannabiksen määrä väheni, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkittävä (alkoholi p = 0,17, d = -0,13 ja kannabis p = 0,09, d = 0,66).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Tutkimus «Brown ES, Davila D, Nakamura A ym. A randomized, d...»3 oli satunnaistettu kaksoissokkoutettu kontrolloitu tutkimus, jossa 90 kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavaa, masennus- tai sekamuotoisessa vaiheessa olevaa avohoitopotilasta, joilla oli samanaikainen alkoholiriippuvuus, satunnaistettiin 12 viikon ajaksi käyttämään joko pitkävaikutteista ketiapiinia korkeintaan 600 mg/vrk tai lumetta aiemman lääkityksensä lisäksi. 55/90 potilaalla oli käytössä litium ja 26/90 potilaalla epilepsialääke. Masennuslääkkeiden käyttäjiä oli 17/90 ja bentsodiatsepiinien 10/90. Psykososiaalisena hoitona oli kognitiivinen käyttäytymisterapia ja tehostettu avohoito. Muun lääkityksen muutokset olivat sallittuja tutkimuksen aikana, jos se oli välttämätöntä. Alkoholinkäyttöä seurattiin Timeline Follow Back -menetelmällä, joka perustuu potilaan omaan arviointiin. Mielialan arvioinnissa käytettiin 3 mittaria: Hamiltonin depressioasteikkoa, masennusoireita mittaavaa IDS-R30 (Inventory of Depressive Symptomatology-Self-Report) ja Youngin mania-asteikkoa. Alkoholihimoa mitattiin visuaalis-analogisella VAS-asteikolla. Lisäksi seurattiin maksaentsyymejä ja lääkehaittoja.

Tutkimuksen alkaessa ryhmissä ei ollut tilastollista eroa. Potilaat käyttivät alkoholia ennen tutkimuksen alkua keskimäärin 6 ravintola-annosta päivässä ja joivat alkoholia keskimäärin 74 % päivistä. Ensisijaisena päätemuuttujana oli käytetyt alkoholimäärät vuorokaudessa, toissijaisina raskaan juomisen päivät (yli 5/4 annosta/vrk), viikoittaiset käyttöpäivät ja GT-taso.

Tutkimuksessa ei havaittu tilastollisesti merkittävää eroa ryhmien välillä mitattuna alkoholinkäyttömäärillä alkoholiannoksilla mitattuna (d = -0,27), alkoholihimolla (PACS d = -0,15) tai psykiatrisilla oireilla (HDRS d = -0,305, YMRS d = -0,00). Myöskään seurannassa pysymisessä ei ollut eroa tutkimusryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Tutkimuksessa «Brown ES, Garza M, Carmody TJ. A randomized, doubl...»4 mukana oli 102 tyypin 1 tai 2 kaksisuuntaista mielialahäiriötä ja samanaikaisen alkoholin haitallisen käytön tai alkoholiriippuvuuden diagnoosikriteerit täyttävää avohoitopotilasta, jotka oli satunnaistettu sokkoutetusti joko saamaan ketiapiinia (n = 52) tai lumelääkettä (n = 50). Ketiapiiniryhmässä 50 %:lla ja lumelääkeryhmässä 68 %:lla potilaista ei ollut muita lääkityksiä käytössä. Kahta tai useampaa muuta lääkettä käytti ketiapiiniryhmässä 32,7 % ja lumelääkeryhmässä 20,0 % potilaista; eniten käytettiin masennuslääkkeitä (38,5 % ketiapiiniryhmän ja 28,0 % lumelääkeryhmän potilaista). Ketiapiiniannosta nostettiin 6 viikon aikana annokseen 600 mg/vrk saakka. Seuranta-aika oli 12 viikkoa.

Vastemuuttujina seurattiin alkoholin käytön suhteen juomispäivien osuutta, viikoittaisten alkoholiannosten määrää, runsaan kertakäytön yleisyyttä ja alkoholihimoa. Mielialaa arvioitiin Hamiltonin masennusasteikolla (HAM-D) sekä Youngin mania-asteikolla (YMRS), ja lääkityksen siedettävyyttä 3 haittavaikutuksia mittaavalla asteikolla: Abnormal Movement Scale AIMS, Aimpson-Angus Scale SAS ja Barnes Akathisia Scale BAS.

Alkoholin käytössä tai alkoholihimossa ei havaittu tilastollisesti merkittäviä eroja ryhmien välillä, kuten ei myöskään maniapisteissä tai haittavaikutuksissa. Masennusoireet vähenivät ketiapiiniryhmässä enemmän kuin lumelääkeryhmässä etenkin tutkimuksen 6 ensimmäisen viikon aikana.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tutkimuksessa «Stedman M, Pettinati HM, Brown ES ym. A double-bli...»5 potilaille aloitettiin ensin joko litium- tai valproaattilääkitys, jonka jälkeen heidät satunnaistettiin saamaan lisälääkityksenä joko ketiapiinia (n = 175) tai lumelääkettä (n = 186). Potilailla oli sekä tyypin 1 kaksisuuntainen mielialahäiriö että alkoholiriippuvuus ja heillä tuli olla runsasta juomista lähimenneisyydessä (vähintään 4 alkoholiannosta naisilla ja 5 miehillä päivässä vähintään 10 päivänä edeltävistä 28 päivästä). Seuranta-aika oli 12 viikkoa. Arvioinnit tehtiin LOCF-analyysillä, jossa mukana oli 328 potilaan tiedot.

Ensisijaisena hoitotuloksena mitattiin muutosta päivien määrissä, jolloin potilaat joivat runsaasti. Ryhmien välillä ei löydetty tilastollisesti merkitseviä eroja.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tutkimuksessa «Nejtek VA, Avila M, Chen LA ym. Do atypical antips...»6 potilaat olivat avohoidossa hoidettavia kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyyppiä 1 tai 2 sairastavia, joilla oli samanaikainen kokaiini- tai metamfetamiiniriippuvuus ja joiden mieliala oli ajankohtaisesti hypomaaninen, maaninen tai sekamuotoisessa mielialajaksossa. Heidät satunnaistettiin kaksoissokkoutetusti saamaan joko risperidonia (n = 46) tai ketiapiinia (n = 48). Tutkimuksen seuranta-aika oli 20 viikkoa. Hoitotuloksia mitattiin Youngin mania-asteikolla (YMRS), 30-kohtaisella masennusasteikolla (Inventory of depressive symptomatology-clinician rated IDS-C-30) ja 10-kohtaisella mielialaa ja aineen himoa mittaavalla asteikolla (SCQ-10). Risperidonin vuorokausiannos oli 3,1 ± 1,2 mg ja ketiapiinin 303,6 ± 151,9 mg.

Potilaiden mania-, masennus- ja sekamuotoiset oireet vähenivät seuranta-aikana kummassakin ryhmässä yhtä paljon ja yhtä nopeasti: 6 viikossa 19/48 (40 %) ketiapiiniryhmän ja 19/38 (50 %) risperidoniryhmän potilaista katsottiin saavuttaneen remission (YMRS-pisteet 9 tai alle ja IDS-C-30-pisteet 14 tai alle). Molemmat lääkkeet myös vähensivät kokaiinin ja metamfetamiinin himoa yhtä paljon SCQ-10-asteikolla mitattuna (p < 0,0005).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kirjallisuutta

 1. Coles AS, Sasiadek J, George TP. Pharmacotherapies for co-occurring substance use and bipolar disorders: A systematic review. Bipolar Disord 2019;21:595-610 «PMID: 31077521»PubMed
 2. Gao K, Ganocy SJ, Conroy C ym. A placebo controlled study of quetiapine-XR in bipolar depression accompanied by generalized anxiety with and without a recent history of alcohol and cannabis use. Psychopharmacology (Berl) 2017;234:2233-2244 «PMID: 28536866»PubMed
 3. Brown ES, Davila D, Nakamura A ym. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of quetiapine in patients with bipolar disorder, mixed or depressed phase, and alcohol dependence. Alcohol Clin Exp Res 2014;38:2113-8 «PMID: 24976394»PubMed
 4. Brown ES, Garza M, Carmody TJ. A randomized, double-blind, placebo-controlled add-on trial of quetiapine in outpatients with bipolar disorder and alcohol use disorders. J Clin Psychiatry 2008;69:701-5 «PMID: 18312058»PubMed
 5. Stedman M, Pettinati HM, Brown ES ym. A double-blind, placebo-controlled study with quetiapine as adjunct therapy with lithium or divalproex in bipolar I patients with coexisting alcohol dependence. Alcohol Clin Exp Res 2010;34:1822-31 «PMID: 20626727»PubMed
 6. Nejtek VA, Avila M, Chen LA ym. Do atypical antipsychotics effectively treat co-occurring bipolar disorder and stimulant dependence? A randomized, double-blind trial. J Clin Psychiatry 2008;69:1257-66 «PMID: 18681757»PubMed