Takaisin

MBCT kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa

Näytönastekatsaukset
Tanja Laukkala
11.2.2021

Näytön aste: C

MBCT:stä saattaa olla hyötyä kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennus- ja ahdistusoireiden hoidossa, mutta lisää tutkimusnäyttöä tarvitaan

Tutkimus 1

Tietoisen läsnäolon taitoja hyödyntävän kognitiivisen terapian 8-12 viikon mittaisen ohjelman (Mindfulness-based cognitive therapy, MBCT) tehoa kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa selvittävään systemaattiseen katsaukseen ja meta-analyysiin otettiin 10 tutkimusta, näistä 3 oli RCT:tä ja 7 kontroloimatonta tutkimusta. RCT-tutkimuksissa oli huomattavan pieni n. (interventio/kontrolliryhmissä n 16/7, 48/47 ja 7/7). Ryhmän sisällä intervention myötä vähenemistä masennusoireissa (g=0,37, 95% lv 0,09-0,64, p=0,09) ja ahdistuneisuudessa (g=0,45, 95% lv 0,16-0,75, p=0,002). Maniaoireisiin interventiolla ei ollut tehoa. Lisäksi todettiin laskua stressioireissa ja paranemista tietoisuustaidoissa ja tunnesäätelyssä. Alaryhmäanalyysin mukaan masennus ja ahdistusoireissa oli alenemaa 3 kk intervention jälkeen, mutta ei enää 12 kk kohdalla. RCT tutkimusten osalta MBCT vähensi masennusoireita, jääden kuitenkin alle p=0,05 merkitsevyysrajan (g=0,3, 95% lv -0,05-0,65, p=0,09), ahdistusoireiden osalta interventioryhmä ei eronnut merkitsevästi kontrolliryhmästä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Tarvitaan lisätutkimuksia, n jäi pieneksi RCT tutkimuksissa.

Tutkimus 2

Systemaattisessa katsauksessa tutkittiin MBCT:n tehoa kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa. Tutkimukseen otettiin 13 tutkimusta, joista 10:ssä tutkittiin kliinisiä oireita. Tutkimusten laatu todettiin heterogeeniseksi ja tilastollinen voima heikoksi. Tässä tutkimuksessa oli mukana samat RCT:t kuin tutkimuksessa 1, myös avoimet tutkimukset olivat yhtä lukuunottamatta samat. Tässä tutkimuksessa todettiin, ettei meta-analyysiä voi tehdä tutkimusten heterogeenisuuden ja laatuongelmien vuoksi. Maniaoirepisteet olivat tutkimuksissa niin matalat, ettei maniaoireiden vähenemistä voitu arvioida. Manian pahenemista ei kuitenkaan todettu, eli johtopäätöksenä oli, että MBCT ei pahenna maniaoireita. 8 tutkimuksessa, jossa tutkittiin MBCT:n vaikutusta masennusoireisiin, vain kahdessa havaittiin masennuspisteiden vähenemistä, toisaalta nämä olivat kaksi niistä kolmesta tutkimuksesta, jossa masennusoirepisteet olivat yli remissiorajan. Kolmannessa (suurin RCT tutkimuksista) masennusoireiden vähenemistä ei havaittu, mutta tutkimuksen voima oli heikko. Eli sekä mania- että masennusoireiden osalta tutkimuksissa oli osassa tutkimuksissa"lattiaefekti" ja toisaalta tutkimusten voima jäi heikoksi. Jonkin verran evidenssiä ahdistuneisuuden vähenemisestä havaittiin avoimissa tutkimuksissa, eniten positiivista vaikutusta havaittiin pidemmällä, 12 viikon hoito-ohjelmalla, joka oli räätälöity kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon.

Tutkimuksen laatu: tasokas

Sovellettavuus: hyvä

Kommentti: Tarvitaan lisätutkimusta, eikä MBCT:n tehosta kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa vielä ole vahvaa evidenssiä.

Kirjallisuutta

  1. Xuan R, Li X, Qiao Y ym. Mindfulness-based cognitive therapy for bipolar disorder: A systematic review and meta-analysis. Psychiatry Res 2020;290:113116 «PMID: 32480120»PubMed
  2. Lovas DA, Schuman-Olivier Z. Mindfulness-based cognitive therapy for bipolar disorder: A systematic review. J Affect Disord 2018;240:247-261 «PMID: 30086469»PubMed